В. М. ОПАРІН, В. І. МАЛЬКО,
С. Я. КОНДРАТЮК, Г. Б. КОЛОМІЄЦЬ

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом «Фінанси». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів. Дисципліна має теоретико-приклад¬ний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи — державних фінансів; у прикладному плані — закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Саме це визначає мету навчальної дисципліни — вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом і фінансовою діяльністю держави в цілому.
Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у:
• засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;
• розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;
• формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;
• оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;
• формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.
У другому виданні цього посібника враховані зміни бюджетного законодавства, організації бюджетних відносин, а також його доповнено новим матеріалом з навчальних і тестових завдань, термінології і літератури даної дисципліни.
Даний посібник призначений не тільки для студентів. Він стане в пригоді аспірантам і викладачам будь-якого навчального закладу, широкому загалу читачів, що бажають опанувати цю дисципліну самостійно.
1. ТИПОВА ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Денна форма навчання

п/п Тема Кількість годин
всього у тому числі
лекції практичні
заняття індивідуальна робота самостійна
робота
1. Сутність, призначення та роль бюджету держави 19 4 3 2 10
2. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 19 4 3 2 10
3. Система доходів бюджету 18 4 2 2 10
4. Система видатків бюджету 12 2 2 2 6
5. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 18 4 2 2 10
6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу 86 12 12 10 52
7. Видатки бюджету на національну оборону та управління 9 2 2 1 4
8. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу 16 4 2 2 8
РАЗОМ 197 36 28 23 110
Вечірня форма навчання

п/п Тема Кількість годин
всього у тому числі
лекції практичні
заняття індивідуальна
робота самостійна
робота
1. Сутність, призначення та роль бюджету держави 21 6 3 — 12
2. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 19 4 3 — 12
3. Система доходів бюджету 16 4 2 — 10
4. Система видатків бюджету 12 2 2 — 8
5. Видатки бюджету на економічну
діяльність держави та науку 20 4 4 — 12
6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну
сферу 83 14 14 — 55
7. Видатки бюджету на національну оборону та управління 10 2 2 — 6
8. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу 16 4 2 — 10
РАЗОМ 197 40 32 — 125
Заочна форма навчання

п/п Тема Кількість годин
всього у тому числі
лекції практичні
заняття індивідуальна
робота самостійна
робота
1. Сутність, призначення та роль
бюдже¬ту держави 3 2 1 — —
2. Бюджетний устрій та побудова
бюджетної системи України 3 2 1 — —
3. Система доходів бюджету 1 1 — — —
4. Система видатків бюджету 1 1 — — —
5. Видатки бюджету на економічну
діяльність держави та науку 3 2 1 — —
6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну
сферу 7 6 1 — —
7. Видатки бюджету на національну обо¬рону та управління 1 1 — — —
8. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу 1 1 — — —
РАЗОМ 20 16 4 — —
ВСТУП
Наука про фінанси і фінансову діяльність держави. Вчення про державу як теоретична основа науки про державні фінанси та основну їх складову — бюджетну систему.
Бюджетна система як навчальна дисципліна, завдання її вив-чення. Зв’язок «Бюджетної системи» з іншими дисциплінами бакалаврської і магістерської підготовки. Роль дисципліни у підготовці фахівців для фінансової системи.
Тема 1. Сутність, призначення
та роль бюджету держави
Функції держави — визначальний чинник формування бюджету. Багатогранність бюджету як суспільного явища, його економічний та матеріальний зміст і форма прояву.
Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Взаємозалеж¬ність між ВВП і бюджетом. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об’єктивна тенденція зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. Фінансові протиріччя у суспільстві, пов’язані з формуванням бюджету та способи їх вирішення. Забезпечення оптимальності пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Бюджетний вплив на забезпечення економіч¬ного і соціального розвитку. Бюджетна модель суспільства, необхідність її реформування в Україні.
Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура дохідної і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної і міжнародної політики держави. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Бюджетний процес та його складові. Завдання, принципи і методи бюджетного планування. Стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків; перевищення доходів над видатками; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. Форми перевищення доходів над видатками: бюджетні резерви, бюджетний надлишок, бюджетний профіцит. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела покриття, наслідки.
Взаємозв’язок бюджету з планом економічного і соціального розвитку та іншими фінансовими планами.
Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки та місце у системі державних фінансів. Бюджетні потоки та управління ними.
Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі. Бюджет у системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку, сфера поширення бюджетного фінансування. Бюджетні асигнування як мультиплікатор економічного зростання. Бюджет у системі фінансового регулювання, його визначальна роль у сукупності економічних методів управління економікою. Інструменти бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток.
Тема 2. Бюджетний устрій
та побудова бюджетної системи України
Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення.
Основи бюджетного устрою: виокремлення видів бюджетів; встановлення принципів побудови бюджетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; встановлення характеру і форми взаємовідносин між бюджетами.
Види бюджетів. Центральний бюджет держави, його призначення. Місцеві бюджети, їх види. Централізовані регіональні бюджети та бюджети в поселеннях.
Принципи побудови бюджетної системи. Поєднання централізованих і децентралізованих бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою. Альтернативні принципи встановлення взаємозв’язку між централізованими і децентралізованими бюдже¬тами: єдність бюджетної системи та автономність кожного бюджету. Визначальні ознаки єдності бюджетної системи, передумови її встановлення. Законодавче визначення бюджету держави як єдиного фонду грошових коштів. Переваги і недоліки бюджетної системи, побудованої на принципі єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності бюджетів, його забезпечення. Автономність бюджетів як визначальна передумова раціо¬нальної та ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади й управління.
Засади розмежування видатків і доходів між окремими бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Фактори, що визначають порядок і пропорції розподілу доходів між бюджетами. Закріплені та регулюючі доходи. Чинники і порядок закріплення доходів. Види регулюючих доходів і порядок бюджетного регулювання.
Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Порядок виділення та використання окремих видів субсидій. Вилучення бюджетних надлишків як форма взаємовідносин між бюджетами і бюджетного регулювання. Бюджетні позички, їх причини, порядок виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.
Бюджетне право і його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу.
Бюджетний кодекс України. Принципи побудови бюджетної системи України, їх оцінка. Склад бюджетної системи України. Державний бюджет України, його призначення, склад і структура доходів і видатків. Роль Державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі. Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим. Місцеві бюджети, їх види, склад і структура доходів і видатків. Роль Республіканського бюджету Криму та місцевих бюджетів у регіональному розвитку.
Тема 3. Система доходів бюджету
Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. Емісійний дохід держави. Співвідношення між методами формування доходів бюджету.
Джерела формування доходів бюджету. ВВП як основа дохідної бази бюджету. Причини та умови використання національного багатства для формування доходів бюджету.
Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація. Правове регулювання формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинутих країн.
Загальна характеристика податкової системи України. Види непрямих податків, їх роль у доходах бюджету. Пряме оподаткування, його

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату