Читать книгу Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України
Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України
Серия: 
2
Дата добавления:
2013-09-06
Язык книги:
Українська
Кол-во страниц:
53

0

У цьому класi облiковуються казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї банкiв. До казначейських iнструментiв належать: – готiвковi кошти; – банкiвськi метали; – цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України; – кошти банку у Нацiональному банку України; – кошти Нацiонального банку України у банку. До мiжбанкiвських iнструментiв належать операцiї мiж банками: – кореспондентськi рахунки; – депозити; – кредити, у т.ч....

Аннотация к книге 

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України :
У цьому класi облiковуються казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї банкiв. До казначейських iнструментiв належать: – готiвковi кошти; – банкiвськi метали; – цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України; – кошти банку у Нацiональному банку України; – кошти Нацiонального банку України у банку. До мiжбанкiвських iнструментiв належать операцiї мiж банками: – кореспондентськi рахунки; – депозити; – кредити, у т.ч. фiнансовий лiзинг (оренда). До готiвкових коштiв належить готiвка в нацiональнiй та iноземнiй валютi, а також дорожнi чеки. Готiвка та дорожнi чеки облiковуються на окремих рахунках. У роздiлi 'Банкiвськi метали' облiковуються дорогоцiннi метали, якi визначенi як банкiвськi згiдно з нормативними актами Нацiонального банку України. У цьому роздiлi не повиннi облiковуватися дорогоцiннi метали, якi знаходяться у сховищi банку за дорученням третьої сторони – вони облiковуються за позабалансовими рахунками. Iншi дорогоцiннi метали (лом, вироби iз дорогоцiнних металiв) облiковуються на аналiтичних рахунках третього класу – у роздiлi 'Товарно-матерiальнi цiнностi'. У роздiлах 'Кошти у Нацiональному банку України' та 'Кошти Нацiонального банку України' вiдображаються активи та зобов'язання банку за операцiями з Нацiональним банком України. На кореспондентському рахунку банку у Нацiональному банку України облiковуються також обов'язковi резерви банку. Нацiональний банк України для досягнення цiлей грошово-кредитної полiтики з урахуванням попиту на кредитнi грошi, показникiв дохiдностi основних сегментiв грошового ринку, лiквiдностi банкiвської системи сам визначає необхiднi фiнансовi iнструменти, якi будуть використовуватись ним у стосунках з банками. У роздiлi 'Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України', облiковуються цiннi папери, якi можуть прийматися Нацiональним банком України в обмiн на кошти. Перелiк таких цiнних паперiв i порядок їх рефiнансування визначаються Нацiональним банком України. Рахунки цього роздiлу не повиннi використовуватися для облiку цiнних паперiв, якi купленi i знаходяться на зберiганнi у банку за дорученням його клiєнтiв. Цi папери облiковуються за позабалансовими рахунками, а цiннi папери, якi не входять до перелiку цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, – за рахунками третього та четвертого класiв. ( Абзац преамбули класу 1 виключено на пiдставi Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 ) ( Абзац преамбули класу 1 виключено на пiдставi Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )
Добавить отзыв
Жушман Дмитрий
×