говоренето.

— Аз съм детектив Бош, господин Стодард. Как сте?

— Не много добре.

— Да, положението май стана неовладяемо, нали?

Директорът не отговори.

— Знаете ли какво — продължи Хари. — Наистина трябва да обмислите възможността да оставите оръжието и да излезете. Имате късмет, че дойдох пръв да видя как е госпожа Верлорън. Но партньорката ми и спецотрядът скоро ще пристигнат. Човек не бива да се бъзика със спецотряда. Сега е моментът да излезете.

— Само искам да знаете, че я обичах.

Бош се поколеба. Погледна Райдър и отново насочи вниманието си към вратата. Можеше да приложи два подхода към Стодард. Да опита да получи признание още сега или да го уговори да излезе от къщата и да му спаси живота. И двата подхода бяха възможни, ала не и еднакво вероятни.

— Какво точно се случи? — попита той.

Мина доста време, преди директорът да отговори.

— Случи се това, че тя искаше да задържи бебето и не можеше да проумее, че това ще провали всичко. Трябваше да се избавим от него… и после тя промени отношението си.

— По въпроса за бебето ли?

— Към мен. И за всичко.

Бош зачака. След няколко секунди Стодард продължи:

— Обичах я.

— Но сте я убили.

— Допуснах грешки.

— Като оная нощ ли?

— Не искам да говоря за оная нощ. Искам да си спомня всички моменти преди оная нощ.

— Не ви обвинявам.

Хари погледна Райдър и вдигна три пръста. Щяха да броят до три. Тя кимна. Беше готова.

Бош вдигна показалец.

— Знаете ли какво не разбирам, господин Стодард?

И вдигна средния.

— Какво?

Хари вдигна третия пръст и изрита вратата. Талашитът лесно поддаде и тя се отвори с трясък. Инерцията запрати Бош в стаята. Той насочи пистолета напред и се обърна към леглото.

Директора го нямаше там.

Детективът продължи завъртането си и зърна Стодард в огледалото. Стоеше в ъгъла от другата страна на вратата, вдигнал дългото дуло на револвера към устата си.

Бош чу вика на Райдър и я видя как влита в спалнята и се хвърля върху Стодард.

Гърмежът разтърси стаята. Райдър и Стодард се строполиха на пода. Оръжието падна от ръката на директора и се плъзна настрани. Хари светкавично стовари тежестта си върху Стодард, докато партньорката му се измъкваше изпод него.

— Ранена ли си, Киз?

Не получи отговор. Опита се да погледне към нея, като продължаваше да притиска директора под себе си. Райдър притискаше длан към лявата страна на главата си.

— Киз?

— Не съм ранена! — извика тя. — Обаче май оглушах с едното ухо.

Стодард се опита да се надигне и изпъшка:

— Моля ви!

Бош долепи гърдите му до пода, бързо изви ръката му назад и я закопча с белезниците. След кратка борба изви и другата и също я закопча. После се наведе и го попита:

— За какво ме молите?

— Да ме оставите да умра.

Хари се изправи и го дръпна да стане.

— Това ще е прекалено лесно, Стодард. Все едно пак да ви оставя да се измъкнете.

Хвърли поглед към Райдър, която също беше станала. Няколко кичура от косата й бяха опърлени от изстрела — толкова близо бе гръмнал револверът.

— Ще се оправиш ли?

— Стига да престане нищенето.

Бош вдигна очи и видя дупката от куршум на тавана. В далечината се чу вой на сирени. Той стисна Стодард за лакътя и го побутна към вратата.

— Отивам да го заведа в някоя кола. Ще го закараме в Девъншир и ще го държим там до предявяване на обвинението.

Райдър само кимна. Още не бе дошла на себе си.

Хари поведе Стодард към стълбището. Когато стигнаха в дневната, директорът отчаяно заговори:

— Можете да го направите сега.

— Какво да направя?

— Да ме застреляте. Кажете, че съм побягнал. Откопчайте едната гривна на белезниците и кажете, че съм се освободил. Искате да ме убиете, нали?

Бош спря и се втренчи в него.

— Да, бих искал да ви убия. Но това ще е прекалено милосърдно към вас. Ще трябва да си платите за онова, което сте направили на момичето и на неговото семейство. А ако ви очистя още сега, няма да покрия дори само лихвите за тия седемнайсет години.

И грубо го забута към вратата. Излязоха на предната морава в момента, в който отпред спря патрулка и изключи сирената. Бош видя аеродинамичната лампа на покрива — беше чувал за тия нови коли със супермодерна техника. Управлението можеше да си позволи само по няколко за всяка бюджетна година.

Колата му даде една идея. Той вдигна ръка и описа кръг във въздуха — знак, че положението е овладяно.

Докато водеше Стодард към патрулката, видя Мюриъл Верлорън: вървеше по средата на улицата към дома си. Взираше се в директора. Устата й беше отворена, сякаш в безмълвен вик на ужас.

41

По пътя до Девънширския участък Бош седеше на задната седалка при Стодард. Райдър беше останала да успокои Мюриъл и да я прегледат медиците. После щеше да дойде в участъка с колата на Хари.

До Девъншир бе само десетина минути. Бош знаеше, че трябва бързо да се опита да измъкне признание от директора. Първо му прочете правата. В стаята на Ребека Верлорън той бе направил някои признания, ала едва ли можеха да ги използват в съда, защото не бяха записани и не го бяха предупредили за правата му, сред които беше правото да мълчи.

— Искаш ли да разговаряш с мен? — попита Бош, след като свърши с формалностите.

Директорът се бе навел напред, защото ръцете му още бяха закопчани на гърба. Брадичката му почти опираше в гърдите.

— Какво има да си говорим?

— Не знам. Искам да кажа, аз нямам нужда от твоите приказки. Заловихме те. Поведение и улики — имаме всичко необходимо. Просто си помислих, че може да пожелаеш да изясниш някои неща, нищо повече. В такъв момент много хора просто искат да обяснят постъпките си.

Отначало Стодард не отговори. Колата се движеше на изток по Девъншир Булевард. До участъка оставаха по-малко от четири километра. Бош беше предупредил шофьора да кара бавно.

— Странно нещо — накрая рече директорът.

— Кое?

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×