Дъглас Престън

Сблъсък

Първа част

1.

Април

Най-лесно щеше да е да се вмъкне през страничната врата и да изнесе кутията през задните стълби, без да издаде нито звук. Къщата беше на двеста години и човек едва ли можеше да направи стъпка, без подът ужасно да се разскърца. Аби Строу притвори леко задната врата и изтича на пръсти по постлания с килим коридор към площадката на стълбището. Чу баща си, който трополеше из кухнята, заслушан в мача на „Ред Сокс“, предаван по радиото.

Тя протегна ръце и сграбчи кутията, после стъпи внимателно на първото стъпало, леко отпусна тежестта си върху него, след това премина на следващото, после на третото… Пропусна четвъртото — то скърцаше като болно банши — и прескочи направо на петото, после шестото, седмото… Тъкмо си мислеше, че вече се е измъкнала, когато последното стъпало изтрещя като изстрел, последван от дълъг, затихващ стон.

„По дяволите.“

— Аби, какво има в кутията?

Баща й стоеше на вратата на кухнята, все още обут с оранжевите си гумени ботуши, карираната му риза беше покрита с нефтени петна и стръв за омари. Обруленото му от вятъра чело се беше сбърчило подозрително.

— Телескоп.

— Телескоп ли? Колко струва?

— Купих го с моите пари.

— Чудесно — рече той с нарастващо напрежение в дрезгавия му глас, — щом не искаш да се върнеш в колежа, а предпочиташ да прекараш целия си живот, работейки като сервитьорка, продължавай да си харчиш заплатата за телескопи.

— Може би искам да стана астроном.

— Знаеш ли колко пари съм похарчил за обучението ти в колежа?

Тя се обърна и започна да се изкачва нагоре по стълбите.

— Казваш ми го поне по пет пъти на ден.

— Кога най-после ще се вземеш в ръце?

Тя затръшна вратата на стаята зад гърба си, дишайки учестено. С едната си ръка помете на пода струпаните върху леглото плюшени играчки, остави кутията върху него и се настани до нея. Защо ли трябваше да бъде осиновена от бели хора в Мейн, най-белият щат, в град само с бели жители? Нямаше ли някъде някой чернокож мениджър на хедж фонд, който да иска да си осинови дете? „И откъде каза, че си?“ — я питаха непрекъснато хората, сякаш току-що беше пристигнала от Харлем, или от Кения.

Тя се търколи върху леглото, вперила поглед в кутията. Измъкна телефона от джоба си и набра номер.

— Джаки? — прошепна тя. — Да се срещнем на кея в девет. Приготвила съм ти една изненада.

Петнайсет минути по-късно, прегърнала сглобения телескоп, Аби открехна вратата на стаята си и се ослуша. Баща й шеташе из кухнята, миеше чиниите, които тя би трябвало да измие сутринта. Играта продължаваше, противният глас на Дейв Гаучър се носеше от дращещите говорители на евтиното радио. От спорадичните подвиквания на баща си разбра, че играят Сокс и Янкис. Добре, значи има какво да му отвлича вниманието. Тя предпазливо се промъкна надолу по стълбите, стараейки се да стъпва внимателно върху скърцащите стари борови дъски, шмугна се край отворената кухненска врата и само след миг се озова на улицата.

Балансирайки внимателно с триножника на рамо, тя се стрелна покрай кръчмата „Котвата“ право към градския кей. Морето беше гладко като огледало, черните му води се стелеха към неясния силует на остров Лаудс, лодките, подредени край шлюзовете, приличаха на бели призраци. Шарената шамандура, която маркираше канала към излаза от малкото пристанище, примигваше със сигналната си лампа. А над всичко това върху небето се вихреха фосфоресциращи светлинки.

Тя свърна през паркинга, подмина сградата на риболовното сдружение и се отправи към кея. От струпаните в единия му край стари капани за омари се разнасяше силната миризма на херингова стръв и водорасли. Рибният ресторант още не беше отворил за летния сезон и външните маси бяха натрупани една върху друга край парапета. Нагоре по хълма се виждаха светлините на града и камбанарията на методистката църква, чиито заострен връх тъмнееше на фона на Млечния път.

— Здрасти. — Джаки излезе от сенките; в ръката й блестеше огънчето на цигара марихуана. — Какво е това?

— Телескоп. — Аби взе цигарата и дръпна силно, разнесе се пропукването на горящи семенца. Тя издиша дима и я подаде обратно.

— Телескоп ли? — попита Джаки. — За какво ти е?

— За какво би могъл да служи, освен за гледане към звездите?

Джаки изсумтя.

— Колко пари даде за него?

— Хиляда долара. Купих го в Ибей, шестинчов Целестрон Касегрен, автоматизирана система за насочване, с камера и всичко необходимо.

Разнесе се тихо подсвиркване.

— Сигурно в „Ландинг“ получаваш доста добри бакшиши.

— Много ме обичат там. Нямаше да получавам по-големи бакшиши дори да им предлагах свирки без пари.

Джаки избухна в смях, глътна дим от цигарата, задави се и се разкашля. Подаде я отново на Аби, която дръпна дълбоко.

— Ще пускат Ранди от щатския „Томастън“ — рече Джаки с нисък глас.

— О, Боже. Ранди може да седне на шамандурата и да си го върти.

Джаки потисна смеха си.

— Каква нощ — каза Аби, вперила поглед в блестящите звезди. — Хайде да направим малко снимки.

— В тъмното ли?

Аби погледна към Джаки, за да види дали не се шегува; но на устните й не играеше подигравателна усмивка. Усети прилив на обич към глупавичката си, но любвеобилна приятелка.

— Ако щеш вярвай — каза тя, — но телескопите работят по-добре през нощта.

— Вярно. Тъп въпрос. — Джаки се плесна по главата. — Ехо, има ли някой там?

Двете се приближиха към края на кея. Аби нагласи триножника и го застопори за дървените дъски. Орион грееше ниско в небето и тя насочи телескопа към него. Използва компютъризираното откриване на звезди, вградено в телескопа, за да го насочи в предварително избраната посока. Предавките му леко зажужаха и той се завъртя на другата страна, насочвайки се към едно петно в основата на меча на Орион.

— Какво ще гледаме?

— Галактиката Андромеда.

Аби залепи очи в окуляра и пред очите й се разкри галактиката, блестящ гигантски водовъртеж от петстотин милиарда звезди. Гърлото й се стегна при мисълта за нейната необятност и за собствената й незначителност.

— Дай да видя — каза Джаки и отметна назад дългата си буйна коса.

Аби отстъпи назад и й предложи окуляра. Джаки залепи очите си за него.

— Колко далеч се намира?

— На два и половина милиона светлинни години.

Джаки погледа известно време мълчаливо, след което се изправи.

Вы читаете Сблъсък
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×