Райко Жинзифов

Кървава кошуля

I В българска ми клета земля има малко градче, то е легнало в поляна, име нему Прилеп. Прилеп — то е име славно, тамо е живеял некога си крал ни Марко, в него е царувал. Е царувал, е воювал с власи, каравласи, българска e бранил земля, роду си помагал. Дор е бил жив крал ни Марко, земля била мирна, не глобеха нея турци, не газеха нея. Не рачил е мърсний турчин къщи ни да газит, он не можеше да любит български девойки, не е могъл да ги турчит, в свой харем да държит, да не могат да излезат изпод тежок затвор, да не видат свет ми божий, ни па сълнце ясно… И одавна то е било у нас, в България, в одавнешно, старо време, старо, али славно. Но защо я ви наумвам, клетички девойки, наше славно време, старо, наша прежна доба? Що помина, не ся върщат назад, о девойки, нема краля, нема бана, гиздави, го нема! Али враг да земит, моми, ум, перо ми клето, че то искат да приказват с вас за тъги, мъки. И е било време, моми, и е било доба, бил е той век златен, харен, да би не е било! Що е било? — пита щете, гиздави девойки, мене, млада сиромаха, скитника без рода. Що е било? — пита щете, българки ви клети! — Нел’ е било како в наше време, наша доба? Не така ли како при нас плакали са майки? Не така ли како при нас турчин влегвал в къщи? Па ударал нож си острий в земля ил’ на дъски, па извиквал с глас си страшен: „Бърго ти, гяурко, наточи ми вино ройно и лютица върла, напълни ми ти, гяурко, чаши стодрамници, я да пиям, да с’ опиям, с тебе я да легнам, да прегърнам рамна става, очи да целувам не две нощи, не три нощи, твои чърни вежди…“ Клета ви съдбина, моми, клета ви година, що вас майка е родила в такво лошо време! О, да би е народила наместо вас камен, не ще ронех азка сълзи, како сега, врели! Не ще пишеше перо ми с кърваво мастило, немаше да ви опишам наше тежко време! Що е било? — питате пак, българки, другарки, — как е било в прежна доба, в то ми златно време? Що е било, как е било, нек сега забравим,
Вы читаете Кървава кошуля
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×