Джек Слейд

Господарката на Ранчото на бегълците

1.

Брадатият мъжага беше като раздразнена гризли. Той излъчваше такова застрашаващо насилие, че всеки нормален човек, заплашен от това чудовище, би офейкал.

Но Ласитър го предизвика.

Не можеше да отмине просто с повдигане на рамене това, което се случи преди няколко минути тук, в салона.

Всички други мъже в задименото помещение бяха наблюдавали мълчаливо. Само Ласитър не счете за правилно да си затваря очите.

Там, в ъгъла, беше коленичило нежното червенокосо момиче при своя също така червенокос приятел, който бе още в безсъзнание.

Или бе мъртъв? Дали юмрукът на този сатана не го бе изпратил вече в отвъдното?

В салона на Бъфало бе станало тихо като пред буря.

В напрегнатата тишина се промъкна сподавеното хлипане на червенокосото момиче.

Двете неща причиняваха на Ласитър ужасна болка. Затова той се намеси, макар и да му бе ясно, че това можеше да има смъртоносни последствия.

Той не можеше да гледа просто така. Никога. Не защото можеше да бъде застрашен и неговият собствен живот.

Маси и столове бяха обърнати на една страна. Голяма част от жадуващата зрелища тълпа се бе покатерила на тях, за да види по-добре грубия спектакъл.

Бърк Мортън бе наричан още Гризли. В неговите движения имаше нещо индианско, но също и нещо, което подсказваше в малка степен негърски произход.

Започна се с това, че той искаше да ангажира червенокосото момиче за нощта. Но не по изтънчения начин, при който трябваше да й каже няколко мили думи и да я покани най-напред на чашка.

Не! Той просто я хвана за китката, издърпа я от стола и изрева с цяло гърло, че иска да прекара с нея една хубава вечер. Разбира се, с всички подробности. В това този грубиян още отначало не оставяше съмнение.

Малката червенокоска го одра с нокти по животинското лице. Сега той имаше за спомен няколко драскотини, които нямаше да зараснат толкова скоро.

Той изпусна неясно ръмжене, удари й лек, според своите схващания, шамар и с един замах разкъса карираната й памучна блуза.

В същия миг червенокосият младеж скочи и посегна към револвера си. Бе му ясно, че с юмруци нищо няма да постигне.

Бърк Мортън посегна само веднъж. С десния юмрук. Това беше като ритник на диво магаре.

Червенокосият прелетя пряко през салона и се просна оттатък в ъгъла — там, където сега той все още лежеше.

След като Мортън бе премахнал младежа, както се премахва досадно насекомо от повърхността на картина, развратникът пожела да се погрижи по-нататък за беззащитното момиче. Искаше да я вземе като вързоп под мишница и да я качи със себе си в една от стаите на горния етаж. Това той оповести под грубия смях на своята пияна компания. В този момент Ласитър се надигна от стола си.

— Ей, мелез!

Той не извика нищо повече, но и това бе достатъчно.

Бърк Мортън пусна червенокосото момиче и то избяга при приятеля си.

— Хайде, Ласитър! — изгърмя дълбоко от широкия гръден кош на великана. — Ще те сплескам като въшка!

Ласитър започна да се движи. В началото съвсем бавно. Изглеждаше така, сякаш е размислил и се е уплашил от собствената си дързост.

Огромният мъжага сви ръце и размаха мощните си юмруци.

— Давай, удари ме първи! — смееше се той. Ласитър се хвърли внезапно към него. Почти от място. Всичко стана така бързо, че бе трудно да се проследи с поглед.

Могъщите юмруци на Бърк Мортън се стрелнаха към него.

Ласитър го бе предвидил. Той се сниши в последния момент и те като чукове профучаха над главата му. А неговите юмруци вече удряха в меките части на исполина.

Едно такова първобитно чудовище можеше да се победи само ако човек го бъхти здраво и продължително.

Такива удари в слабините трябваше да доведат все някога и най-мощния боец до задух и затруднение. Освен това по природа такива колоси бяха сравнително тежко дишащи.

Но Ласитър не усещаше още въздействието.

Имаше неприятното чувство, че е удрял камък.

Огромният мъжага отстоя първата атака неочаквано добре и улучи Ласитър с едно кроше точно когато той искаше да се изтегли от обсега на смъртоносните юмруци.

Крошето не го засегна точно в главата, но въпреки това получи удар със застрашаващо голяма сила. Пред очите му изскочиха звезди и той почувства, че се понася с гръб към тълпата от зяпачи.

Надигна се зловеща врява. Ласитър бе изхвърлен едновременно от няколко мъже отново напред.

Така той съвсем против волята си попадна отново в обсега на мощните юмруци.

Остави се да падне на колене и заби главата си в стомаха на противника. При това раздра челото си на широката тока на колана му, но не обърна внимание. Схватката беше в разгара си.

Бърк Мортън изпусна глух стон. Ударът в стомаха го бе извадил за малко от равновесие.

Отстъпи неволно назад и Ласитър го последва. Той скочи изотдолу като нападаща гърмяща змия и стовари зашеметяващ удар в лицето на този сатана.

Ласитър отново се отдръпна гъвкаво. Но не достатъчно. Не можеше да стигне по-далеч от границата, образувана от тълпата наблюдатели. Те не му позволяваха да се изтегли повече, сякаш бяха съгласували това с матадора на заведението Бърк Мортън.

Неочаквано Ласитър получи удар от нечий ботуш. Някой бе седнал на масата, бе си свил краката и го бе изритал напред. С цялата си сила.

Пронизваща болка премина конвулсивно по гърба на Ласитър. Тя достигна до главата му и парализира за секунда способността му да реагира.

Зашеметен, той политна напред. Право срещу юмруците на гиганта.

Ласитър направи единственото, което можеше да се направи в подобна ситуация. Просто се остави да падне.

Въпреки това и двата юмрука го засегнаха. Единият в ребрата, а другият в главата. За щастие той избегна страшната сила на ударите с бързото си падане надолу.

Ласитър имаше чувството, че го влачи порой. Започна да му се повдига и нещо приседна в гърлото му. Тялото му бе като парализирано.

Но волята му за съпротива все още не бе пречупена. Всичко в него протестираше против това да лежи тук, долу. Някъде отдалече дочу воя на зяпачите. Той стисна зъби и мобилизира всичко, което бе останало в него.

Мортън тъкмо искаше да го ритне. Ласитър се хвърли срещу насочващия се напред крак — с цялата си сила, воден единствено от инстинкта да победи другия.

Мортън нададе нечовешки вой.

Ласитър се надяваше да чуе в този момент подозрително хрущене.

Като напрегна цялата си воля, той се изправи. И видя, че Мортън вече не стои съвсем сигурно на краката си. Стоеше само на левия. Десният едва докосваше пода, коляното бе прегънато, а лицето — изкривено от болка.

И отново Мортън нададе един от онези страховити гърлени звуци, които звучаха като рев на прострелян бизон. Ласитър отново се устреми напред и заудря гиганта с юмруци в широкото брадато лице, върху което допреди няколко секунди бе изписана ужасната гримаса.

Мортън отстъпи назад. Той бе разтърсен като скален отломък от динамитен взрив.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×