Симеон Симов

Забавлявали се до смърт

0:05

Пулсът на паниката нахлу в пробуждащото се тяло, заглушавайки воя на сирените и ритъмът му постепенно се сля с този на премигващите аварийни светлини, внесли тревога във всеки един отсек. Съзнанието зае своето място, за да установи, че пред погледа се е изпречил надпис: АВАРИЯ

Ръката се протегна към пулта за свръзка, а гласът запита:

— Какво е положението, Първи?

— Аварийно навлизане в конвенционалното пространство.

— Причина?

— Вероятно преминаване в близост до некартографиран гравитационен източник.

— Координати, Втори?

— Невъзможно определяне на местоположението. Ефективност на навигационните системи тринадесет процента.

— Скорост?

— Деветдесет и шест процента от граничната при стационарно допускане за обекта.

— Тук Първи. Вашите заповеди, Капитане?

— Започваме преминаване в орбита.

0:33

— Данни за обекта, Втори?

— Звезда с маса нула цяло и деветдесет и шест слънчеви.

— Разстояние до звездата?

— Сто и тринадесет слънчеви диаметъра.

— Параметри на орбитата ни, Първи?

— Пренебрежим ексцентрицитет. Скоростта в момента е двадесет и два процента от граничната.

— Ефективност на бордовите системи, Втори?

— Тридесет и три процента.

— Данни за местоположението?

— Все още не можем да определим къде се намираме, защото вероятно сме навлезли в периферията на малък газов облак, а освен това по-голяма част от детекторите на електромагнитни лъчения временно се намират извън строя.

— Какви са по-нататъшните Ви заповеди, Капитане?

— Определям петчасов срок за възстановяване на изправността на навигационните системи, преди нов опит за пространствен скок.

Най-после бе дошъл моментът, когато Капитанът можеше да се отпусне. Но тъкмо когато той притвори очи, сигналът на първа комуникационна линия отново го постави нащрек.

— Извинете, Капитане — прозвуча гласът на Първия, — но трябва да докладвам за откриването на спътник на звездата с много странни параметри.

— Какво толкова странно открихте, Първи? — със смесица от учудване и леко раздразнение попита Капитанът.

— Изключително силно радиоизлъчване, чийто източник със сигурност не е звездата, а именно този обект.

1:13

— Нещо ново, Първи?

— Спектърът на излъчването има необичайни прекъсвания, които свидетелстват за специфичен състав на материята на спътника.

— Тринадесет часа ще бъдат ли достатъчни за изследване на обекта?

— Имаме всички основания да вярваме, че да.

— В такъв случай ще използваме закъснението за пълно възстановяване на станцията и екипажа, успоредно с подготвянето на доклад за звездната система. Рапортувайте само при извънредна ситуация.

— Тъй вярно, Капитане.

Умората натежа отново върху тялото, понасяйки го към спокойствието на съня. Но ето, проклетият сигнал за свръзка отново успя да го извади от унеса.

— Капитане… Смятам, че имам да Ви съобщя нещо важно. Установихме, че източникът на радиоизлъчването е доста концентриран… Казано направо, това е точка, намираща се в орбита около обекта, който със сигурност определяме като планета.

Мълчанието на Капитана остана ненарушавано около минута. След леко покашляне, той каза:

— Започнете подготовка за среща с обекта.

— Не мислите ли, че не е съвсем безопасно?

— Да разбирам ли, че смятате този обект за изкуствен спътник?

— Разбира се, че не, но…

— В такъв случай очаквам изчисленията за координатите на пресичане на траекториите.

5:00

Времето за последна проверка бе дошло. Едва ли можеше да се очаква значително подобрение на положението, но въпреки това Капитанът попита:

— Как вървят възстановителните операции, Втори?

— За съжаление, успехът ни е доста ограничен, Капитане. Обсегът на действие на повечето навигационни уреди не надвишава два слънчеви диаметъра при средна чувствителност.

— Колко време остава до срещата, Първи?

— Четири часа и тринадесет минути.

— Каква е последната информация за планетата?

— Диаметърът е приблизително две трети от земния. Обвивката е твърда. Температурата на повърхността е около двеста и двадесет градуса над абсолютната нула. Силно разредена азотна атмосфера. Самата планета притежава сравнително по-слабо радиоизлъчване, идентично по параметри с това на спътника й, но интензитетът му е почти еднакъв по цялата повърхност.

— Други специфични особености?

— Изключително спокойна метеорологична обстановка. Тя вероятно е следствие от странното спокойствие на повърхността на звездата, за което Ви информирахме по-рано. Все още не можем да установим дали това е период на затишие или перманентното й състояние. Данните, получени от движението на планетата, свидетелстват за пълна липса на сеизмична активност.

— „Свят на мъртвешкото спокойствие“? — подхвърли Капитанът. — Е, ако не броим меко казано странното излъчване… Добре. В оставащите часове до навлизане в орбита се опитайте да отпочинете. Доколкото е възможно, разбира се… Преминаваме към автопилотно управление.

8:33

„Отново ли?“ — попита безгласно Капитанът. След миг, с възстановено самообладание той установи връзка.

— Да?

— Съжалявам, че се налага да Ви обезпокоя, но ми се струва, че там става нещо.

— Бихте ли пояснили какво?

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×