— Кайрадис ли? Не. Пророчиците не са способни да лъжат. Може да е скрила някои неща, ала е невъзможно да е излъгала. Разкри ни онова, което е видяла в звездите.

— Как може да вижда звездите с тази превръзка върху очите си?

Поулгара вдигна ръце.

— Не зная. Пророците усещат нещата по начини, които не можем да разберем.

— Може би е прочела погрешно — предположи Хетар.

— Пророците от Кел обикновено имат право — изръмжа Белдин. — Така че не бих заложил живота си на онова, което казваш, Хетар.

— И така стигаме до същината на въпроса — намеси се Гарион. — Ще трябва да тръгна сам.

— Сам ли? — изрече задъхано Се’Недра.

— Чу какво каза Кайрадис. Някой от спътниците ми ще бъде убит.

— Такава възможност винаги е съществувала, Гарион — обади се Мандорален.

— Но никога не е била предопределена с такава сигурност.

— Няма да позволя да тръгнеш сам — заяви Барак.

Гарион усети силно, особено дръпване, сякаш някой го блъскаше грубо встрани. Риванският крал беше безпомощен, когато от устните му прозвуча глас, който не му принадлежеше.

— Хора, ще спрете ли това глупаво бръщолевене? — запита гласът. — Указанията са ви дадени. Следвайте ги.

Всички гледаха смаяно Гарион. Той вдигна безпомощно ръце, за да им покаже, че няма никаква власт над думите, звучащи от устата му.

Белгарат примигна.

— Сигурно става дума за нещо изключително важно, щом е накарало теб да се намесиш пряко в разговора ни — обърна се той към разума, неочаквано обсебил гласа на Гарион.

— Нямате време, Белгарат. Предстои ви да изминете много дълъг път, а разполагате с малко време.

— Значи онова, което ни каза Кайрадис, е истина? — попита Поулгара.

— Да, думите й разкриваха истината. Ала тя все още не взема ничия страна.

— Тогава защо въобще дойде тук? — попита Белдин.

— Кайрадис има своя задача и появата й при вас е част от нея. Тя трябва да даде указания и на Зандрамас.

— Не би ли могъл да ни подскажеш нещичко за онова място, което трябва да открием? — попита с надежда Белгарат.

— Белгарат, не задавай такива въпроси. Знаеш, че не бива. По пътя на юг трябва да спрете в Пролгу.

— В Пролгу ли?

— Там ще се случи нещо, което непременно трябва да стане. Времето ви изтича, Белгарат, затова не го губи.

— Продължаваш да говориш за времето. Би ли могъл да бъдеш по-конкретен?

— Отиде си, дядо — каза Гарион, възвърнал властта над гласа си.

— Винаги прави така — недоволно каза Белгарат. — Изчезва точно когато разговорът стане интересен.

— Знаеш защо го прави, Белгарат — напомни му Белдин.

Белгарат въздъхна.

— Да, известно ми е. — Вълшебникът се обърна към приятелите си. — В такъв случай всичко е ясно — продължи той. — Мисля, че трябва да направим точно както каза Кайрадис.

— В никакъв случай няма да вземате и Се’Недра! — възпротиви се Порен.

— Разбира се, че тръгвам с тях, Порен — заяви Се’Недра и тръсна глава. — Бездруго щях да го сторя, независимо от това какво каза сляпото момиче.

— Но тя спомена, че един от спътниците на Гарион ще умре.

— Аз не съм му спътница, Порен. Аз съм негова съпруга.

Очите на Барак се бяха налели със сълзи.

— Нищо ли не мога да кажа, за да те убедя да промениш решението си? — изрече умолително той.

Гарион усети, че и неговите очи се наливат със сълзи. Барак винаги бе здрава опора в неговия живот и мисълта да започне търсенето без грамадния червенобрад мъж го потискаше.

— Страхувам се, че нямаме избор, Барак — тъжно каза той. — Ако зависеше от мен… — Риванският крал замълча, неспособен да продължи.

— Думите на пророчицата разкъсаха сърцето ми, скъпа Се’Недра — заговори Мандорален и коленичи пред кралицата. — Аз съм твой предан рицар, воин и защитник, но въпреки това ми е забранено да те придружа в опасното ти търсене.

По страните на Се’Недра изведнъж рукнаха сълзи и тя обви с ръце врата на грамадния рицар.

— Скъпи, скъпи Мандорален — прошепна съкрушено тя и го целуна по бузата.

— Неколцина мои хора работят върху някои сделки в Малореа — обърна се Силк към Ярблек. — Ще им занесеш писмо от мен и те ще ти дават полезни съвети. Не вземай прибързани решения, но в никакъв случай не пропускай открилите се пред теб възможности.

— Зная как да ръководя търговията, Силк — отвърна рязко Ярблек. — Справям се не по-зле от теб.

— Зная, че е така, но ти се вълнуваш повече, отколкото е нужно. Просто искам да кажа, че трябва да запазваш самообладание. — Дребничкият драснианец огледа печално кадифения си жакет и пръстените със скъпоценни камъни по ръцете си. След това въздъхна. — Е, добре, мисля, че и по-рано съм живял без всичко това. — Той се обърна към Дурник. — Според мен трябва да си стягаме багажа.

Гарион го погледна с недоумение.

— Не ме ли чу, Гарион? — попита Силк. — Кайрадис ти каза кого трябва да вземеш със себе си. Дурник е Човека с двата живота. Еранд е Носителя на Кълбото, а в случай, че си забравил, аз съм Водача.

Гарион отвори широко очи.

— Естествено, че идвам с теб — рече Силк и се засмя нахално. — Без мен ще се загубиш.

,

Информация за текста

© 1987 Дейвид Едингс

© 2000 Здравка Евтимова, превод от английски

David Eddings

Guardians of the West, 1987

Сканиране и разпознаване: Мая Георгиева, 2006

Редакция: Mandor, 2006

Публикация:

ПАЗИТЕЛИТЕ НА ЗАПАДА. КРАЛЯТ НА МУРГИТЕ. 2001. Изд. Бард, София. Превод: [от англ.] Здравка ЕВТИМОВА [Guardians of the West. King of Murgos, David EDDINGS]. С ил. Формат: 170?240. Страници: 702. Цена: 9.99 лв. ISBN: 954-585-163-5.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/37]

Последна редакция: 2007-06-30 22:29:43

,

1

Задача. — Б. ред.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×