• 1
  • 2

Братя Грим

Палечко

Живял някога беден селянин. Една вечер той си седял пред огнището и разравял жаравата с ръжена, а жена му до него предяла. По едно време той рекъл:

— Жалко, че си нямаме деца. У дома е глухо, а по другите къщи е глъчно и весело.

— Така е — въздъхнала жена му. — Да си имахме поне едничко, дори ей такова мъничко като палец, пак щях да бъда благодарна. И щяхме да си го обичаме от сърце.

Минало време и след няколко месеца жената си родила дете. На вид било като всяко друго дете, само че било не по-голямо от палец. И те си казали:

— Както си пожелахме, така стана. Ние ще си го обичаме.

И тъй като било толкова дребно, нарекли го Палечко.

Хранели го добре, не го лишавали от нищо, но детето не пораснало ни на косъм, а останало такова, каквото се родило; но имало умни очи, било разсъдливо, пъргаво и сръчно.

Един ден селянинът се наканил да отиде в гората да сече дърва и си казал:

— Да имаше някой да докара после колата…

— Аз ще я докарам, татко — викнал Палечко. — Бъди спокоен, ще пристигна навреме в гората.

Засмял се селянинът и рекъл:

— Как ще я докараш, като си толкова малък, че юздата на коня не можеш да държиш!

— Това не пречи, татко, стига мама да впрегне. Аз ще седна в едното ухо на коня и ще му подвиквам накъде да върви.

— Добре — отвърнал баща му, — поне да опитаме веднъж.

Дошло време Палечко да тръгне. Впрегнала майка му, вдигнала момченцето и го сложила в едното ухо на коня. И Палечко подвикнал:

— Хайде, дий! Дий, коньо!

Тръгнал конят, като че го подкарал същински колар, и колата се понесла по най-прекия път към гората.

Не щеш ли, на един завой, тъкмо когато Палечко пак подвикнал на коня „Дий, дий“, насреща се задали двама непознати мъже.

— Я, и таз добра! — рекъл единият. — По пътя върви кола и колар подвиква на коня, пък не се вижда никакъв.

— Не е чиста тази работа — добавил вторият. — Я да тръгнем след колата и да видим къде ще спре.

А колата навлязла дълбоко в гората и спряла на сечището. Като съзрял баща си, Палечко викнал:

— Видя ли, татко, докарах колата! Свали ме сега!

Хванал бащата юздата на коня с лявата ръка, а с дясната извадил от ухото му синчето си и то седнало засмяно на една сламка. А двамата непознати мъже, като видели Палечко, загубили ума и дума от почуда. После единият дръпнал другия настрана и му пошушнал:

— Слушай, може да ни проработи късметът с тоя малчуган, ако го заведем в някой голям град и го показваме на хората за пари. Хайде да го купим!

Отишли при селянина и му рекли:

— Продай ни това човече, ще го гледаме добре.

— Не — отвърнал бащата, — нямам нищо по-свидно от него. Не го продавам и за всичкото злато на света.

Но Палечко, като чул за какво се пазарят, покатерил се по една гънка на бащината си дреха, застанал на рамото му и му пошушнал:

— Дай ме татко, дай ме! Аз пак ще се върна.

Тогава бащата го дал на двамата мъже за много пари.

— Къде искаш да седнеш? — попитал единият момчето.

— Сложи ме върху полите на шапката си. Там хем ще мога да се разхождам и да се любувам на природата, хем няма да падна.

Изпълнили волята му. Сбогувал се Палечко с баща си и двамата мъже поели с него по пътя.

Вървели, вървели, докато почнало да се здрачава; тогава момчето се обадило:

— Свали ме, ходи ми се по нужда.

— Стой си горе — рекъл мъжът, на чиято шапка то седяло. — Не се боя от такова нещо; и птиците сегиз-тогиз цвъкват по мене.

— Не — рекъл Палечко, — аз не мога да върша неприлични работи. Свали ме веднага на земята!

Мъжът свалил шапката си и сложил момчето в една нива край пътя. То заподскачало и се запровирало насам-натам между буците пръст, после зърнало една миша дупка и — хоп! — мушнало се в нея.

— Много ви здраве, байновци, вървете без мене! — викнал им Палечко и се разсмял.

Мъжете се спуснали към него и започнали да бъркат с тоягите си в мишата дупка, но всичките им усилия отишли напразно — Палечко пълзял все по-навътре и по-навътре. И тъй като скоро се стъмнило съвсем, двамата си тръгнали ядосани и с празни джобове.

— Опасно е да се върви по нивата в тъмното — казал си Палечко, като разбрал, че те са си отишли, и изпълзял отново от подземното си скривалище. — Човек лесно може да си счупи я крак, я главата.

За щастие намерил една куха черупка на охлюв.

— Чудесно — решил той. — Ще прекарам нощта на сигурно място.

И влязъл в черупката.

Не минало дълго време, тъкмо се канел да заспи, чул да минават други двама мъже. Единият рекъл на другия:

— Попът е богат. Какво да направим, че да му вземем парите и сребърните съдове?

— Аз зная как — обадил се Палечко.

— Какво беше това? — рекъл уплашено единият крадец. — Чух да говори някой.

Спрели се, наострили уши и Палечко пак се обадил:

— Вземете ме с вас и ще ви помогна.

— Ами къде си?

— Търсете по земята и внимавайте откъде идва гласът — рекъл той.

Най-сетне крадците го намерили, вдигнали го нависоко и попитали:

— Как ще ни помогнеш, бе малчуган такъв?

— Вижте — отвърнал Палечко, — аз ще се промъкна между железните пръчки на прозореца в стаята на попа и ще ви подавам каквото поискате.

— Добре — съгласили се те. — Ще видим за какво те бива.

Като стигнали до поповата къща Палечко се вмъкнал в стаята, но веднага викнал, колкото му глас държи:

— Да ви дам ли всичко, каквото намеря?

Крадците се уплашили и му рекли:

— Говори тихо, ще разбудиш хората!

Но Палечко се престорил, че не ги разбира и повторно викнал:

— Какво да ви дам? Да ви дам ли всичко, каквото намеря?

В съседната стая спяла готвачката. Чула го тя, поизправила се в леглото и се ослушала. Но от страх крадците били побягнали. После отново се престрашили и си помислили: „Този малчуган просто се подиграва с нас“. Върнали се и му пошушнали:

— Хайде, не се шегувай и ни подай нещо!

Палечко отново викнал, колкото му глас държи:

— Всичко ще ви дам, само си проврете ръцете.

Този път готвачката, която все още слухтяла, чула ясно думите му, скочила от леглото, блъснала вратата и се втурнала в стаята. Крадците веднага побягнали и тичали така, като че ли ги гонел таласъм, а готвачката, като не могла да види нищо в тъмнината, отишла да запали свещ. Върнала се после с нея в стаята, но Палечко незабелязано се измъкнал на двора и се скрил в плевника. Готвачката претърсила всички кътчета, но не забелязала нищо особено. Легнала си пак и си помислила, че сигурно е сънувала с

Вы читаете Палечко
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×