• 1

Братя Грим

Вълк и човек

Веднъж лисицата разказвала на вълка за силата на човека — нямало животно, което можело да излезе насреща му. Затова трябвало да си служат с хитрини, за да се пазят от него.

Вълкът отвърнал:

— Ако ми се случи някой път да видя човек, въпреки всичко ще се нахвърля върху него.

— Аз ще ти помогна да видиш човек — рекла лисицата. — Ела утре сутринта при мене, ще ти покажа един.

Отишъл вълкът рано-рано при лисицата и тя го завела до пътя, по който всеки ден минавал един ловец.

Най-напред се задал стар войник.

— Това ли е човек?

— Не — отвърнала лисицата, — не е това.

После минало малко момче, което отивало на училище.

— Това ли е човек?

— Не, то тепърва ще става човек.

Накрая се задал ловецът с пушка двуцевка на гърба и ловджийски нож на колана. Лисицата рекла на вълка:

— Ето виж, иде човек! Нахвърли се върху него, но аз ще се прибера в дупката си.

Вълкът се спуснал към човека, а ловецът, щом го забелязал, си рекъл:

— Жалко, че не си напълних пушката с куршуми.

Вдигнал пушката, прицелил се и изстрелял сачмите в главата на вълка.

Вълкът разкривил муцуната си от болка, но не се изплашил. Ловецът стрелял втори път, но вълкът и сега преглътнал болката и се нахвърлил върху ловеца. Тогава ловецът измъкнал лъскавия си нож и му нанесъл няколко удара отляво и отдясно. Заревал вълкът и цял окървавен, побягнал при лисицата.

— Е, куме — рекла лисицата, — как се справи с човека?

— Ох — отвърнал вълкът, — не си представях така силата на човека. Най-напред свали от рамото си една тояга, духна в нея и върху муцуната ми налетя нещо, което ужасно ме загъделичка. После духна още веднъж в тоягата и тогава край носа ми хвръкна нещо като мълния и градушка. А когато се приближих съвсем до него, той измъкна от тялото си едно лъскаво ребро и така ме заблъска с него, че щеше да ме убие.

— Виждаш ли — рекла лисицата — какъв голям самохвалко си! А който се хвали, нищо не прави.

,

Информация за текста

© Димитър Стоевски, превод от немски

Bruder Grimm

Der Wolf und der Mensch,

Сканиране и разпознаване: Анани Младенов

Публикация:

Братя Грим — Приказки

Превод — Димитър Стоев

Илюстрации — Антония Дончева

Редактор — Петя Дочева

Технически редактор — Иван Додов

Издателство — „Св.св. Кирил и Методий“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/2437]

Последна редакция: 2007-04-29 13:46:40

Вы читаете Вълк и човек
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×