— Как не се сетих за това по-рано? — и свалил и другия си ботуш.

А в това време Велзевул и малкото дяволче били вече на покрива на къщата, в която живеел Шивача. Бързо се спуснали в комина. Велзевул излязъл от огнището, седнал важно на един стол в стаята и казал:

— Ето че вече няма да шиеш панталони! И хляб няма да има.

— Това пък защо? — попитал учудено Шивача.

— А кой ще сее без панталони? Без панталони животът просто свършва! Така че всичко зависи от теб, човече! Ти шиеш панталони за всички, затова си най-главният сред тях!

Шивача седнал на леглото и обул единия си ботуш.

— Как не се сетих за това по-рано! — рекъл той и обул и другия си ботуш.

След това дяволчето и Велзевул отишли при Обущаря и го убедили, че той е най-важният. Останал им само Ковача.

Доволни от свършеното, забързали и към неговата къща. Вмъкнали се през комина и го дочакали да се върне.

— Браво, браво! — извикал Велзевул и започнал да ръкопляска.

— Това пък какво е? — учудено попитал Ковача.

— Аплодисменти! — отвърнал Велзевул. — Защото твоят труд е най-тежък. Излиза, че ти си най- главният.

— Че каква ми е ползата от това?

— Първо… — започнал Велзевул.

— Само че говори по-силно, защото не чувам добре — казал Ковача.

— Първо!… — извикал Велзевул.

— Изобщо не те чувам! Изглежда, нещо е влязло в ушите ми — казал Ковача и тръснал глава.

— Казвам, първо! … — изкрещял Велзевул направо в ухото на Ковача.

— Първо, сега няма да можеш да се измъкнеш! — рекъл Ковача и хванал Велзевул за опашката.

Велзевул се ококорил от изненада, дръпнал се, но не можал да помръдне.

— И второ, няма да можеш да се измъкнеш — разсмял се Ковача. — И трето… А, ето че все пак успя да се измъкнеш — и погледнал опашката Ковача, която била останала в ръката му.

— Моля те, върни ми опашката! — завайкал се Велзевул.

— Няма да ти я дам — казал Ковача и размахал опашката.

— Не мога без опашка, скоро ще се женя — едва не се разплакал Велзевул.

— Нищо, ще си останеш ерген — отвърнал Ковача.

— Дори и да не се оженя, пак е лошо без опашка. Моля те, бъди човек и ми върни опашката. Ще ти служа вярно — обещал Велзевул.

— Съгласен съм — рекъл Ковача. — Ще ти върна опашката, ако изпълниш три неща.

— За една опашка да свърша три неща? — попитал през сълзи Велзевул.

— Иначе ще си останеш без опашка — отвърнал Ковача и свъсил вежди.

— Добре, добре, съгласен съм — изхлипал Велзевул.

— А къде да те намеря, щом ми потрябваш? — попитал Ковача и пъхнал дяволската опашка в джоба си.

— Трябва само да свирнеш и аз ще бъда при теб — едва промърморил Велзевул и се отправил към огнището.

— Точно в единадесет ще бъда при Орача! — извикал след него Ковача.

Точно в единадесет четиримата приятели се събрали да похапнат в дома на Орача. Седнали на трапезата, която била отрупана с най-вкусни гозби. Докато си похапвали сладко, никой не казал нито дума. Но ето че Орача се изпънал доволно на стола, погладил брадата си и рекъл:

— Мили приятели, отдавна дружим и сме неразделни, но досега не сме избрали най-главния помежду ни. А без най-главен просто не може. Дори и гъските имат главен, който ги води!

— Та нали до днес живяхме, без да имаме главен! — запротестирал Шивача.

— Да, живяхме без главен, но това не е правилно! — възразил Орача.

— Правилно или неправилно, предлагам да помислим и да изберем най-главния сред нас. И нека той да бъде най-достойният — рекъл Обущаря и се изпъчил.

— Точно така, най-достойният — казал важно Орача и целият се издул от самодоволство.

— Че какво има толкова да мислим? — скочил Обущаря. — Аз например правя обувки за всички вас…

— А чии са панталоните, които носиш? — прекъснал го Шивача. — Кой ги е ушил? Аз! А кой ти ги поправи, когато се скъсаха? Пак аз! Значи аз съм най-главният тук!

— Колко сте глупави всички! — извикал Орача. — А кой ви дава хляба, който ядете? Кой ви храни? Аз! Аз съм сял житото, аз съм го жънал, аз съм млял брашното и съм пекъл хляба! Той е мой и ничий друг!

Като чул всичко това, Велзевул се усмихнал самодоволно и потрил ръце.

— Ти какво мислиш? — попитали Орача, Шивача и Обущаря своя приятел Ковача.

Ковача допил виното си и рекъл:

— А какво ще стане, ако всеки върне на другия онова, което смята за свое?

— Как така? — попитали тримата в хор.

— Ами така — хляба — на Орача, дрехите — на Шивача, ботушите — на Обущаря, и желязото — на мен.

— Но това е чудесно! — възкликнал Орача. — И как да го направим?

— Няма да е трудно — отговорил Ковача и свирнал с два пръста.

И изведнъж станало… дявол знае какво! Ботушите започнали да се измъкват от краката на хората и да се струпват пред Обущаря, дрехите изоставяли своите собственици и долитали пред Шивача, хлябът и сладкишите падали от трапезите и се трупали пред Орача, а ножовете, вилиците, подносите и блюдата се събрали на огромна купчина пред Ковача. А четиримата приятели — каква гледка били само! Орача седял гол върху чувал с брашно и стотици хлябове, кравайчета, курабийки и сладкиши; Обущаря седял на купчина обувки и ботуши, съвсем гол, само с чифт ботуши на краката; облечен с всичко възможно, но съвсем бос, Шивача седял върху куп дрехи, а горкият Ковач, който също бил съвсем гол, едва се крепял върху острите и твърди железа, вилици, лъжици, подноси и блюда. Орача, Ковача и Обущаря треперели от студ, а Шивача пухтял от горещина и само потривал босите си нозе. Погледнали се четиримата мъже и прихнали да се смеят.

— Е, приятели — рекъл тогава Ковача, — още ли ще спорите на кого са хлябът, панталоните и ботушите?

— Нека всичко бъде както преди — казал Орача.

— А чий ще бъде хлябът? — попитал го Ковача.

— Мой — потупал се по гърдите Орача — и твой — потупал той Ковача по рамото, — и ваш — кимнал към другите двама. — С една дума, наш!

— Защо тогава спореше, че хлябът е само твой? — попитал Ковача.

— Защото ме подучи дяволът — отвърнал Орача, — и всичко се обърка!

— Е, както се е объркало, така ще се оправи — казал Ковача и свирнал с два пръста.

И всичко станало, както си било.

— Е, приятели — рекъл Ковача, — да пийнем за нашата дружба и за най-главното — общия ни труд.

В това време вратата леко се отворила и в стаята надникнал Велзевул.

— Какво искаш? — попитал го Ковача.

— Опашката — жално отвърнал Велзевул.

— О, съвсем бях забравил! — казал Ковача, извадил дяволската опашка от джоба си и му я подал.

После Орача, Ковача, Обущаря и Шивача седнали около трапезата и запели с цяло гърло веселата песничка за старото си и хубаво приятелство.

Ала вратата отново се отворила и Велзевул отново направил знак на Ковача.

— Какво искаш още? — прошепнал Ковача.

— Дали не ти се намира случайно някоя безопасна игла? — плахо попитал Велзевул.

Вы читаете Най-главният
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×