която го осъждаше да агонизира во веки. В плен на косите им, разлюляни от синевата на синьотата…

Гледаше ги сега, а след малко вече бе другаде. Молианис бе паднал в обятията на Ктрума. Стояха на ръб към Вечността и гледаха три приказни, не, три… порти. Свещени, вечно съществуващи по Правата на Времето. Едната сребриста, другата прозрачна, третата с бледи контури, оформени ясно единствено при основата. Около тях имаше и всичко, и нищо. Хаос и Ред. Главна буква, точка.

После се появиха трептения. Основите на Портите с огромните ключове се разклатиха и за онзи кратък миг прозрачната и сребристата порта се размениха. Не, друго беше, но когато се обърна към погледите на Тринадесетте лунни богини, те бяха заели предишните си пози. Нишките, овързали светещите прозрачни кълба бяха изчезнали. Големият господар се бе върнал. Той не можеше да съзре магическото същество и нямаше да може да го стори до края на живота си, и отвъд. Нямаше значение, когато…

Туромея. Пак. За втори път се озоваваше, паднал в краката й. Предлагащ живота си. Тя протягаше ръце. Беше ги чувствал, но не по-смъртоносно от душата й. Тя се усмихваше. Той пак бе тук и другото беше без значение. Тя го бе освободила отново да живее като смъртен, и отново да умре. Но той се беше върнал при другата. Пак я търсеше в несъвършения свят, в който тя съществуваше. Не във Висините.

Иолдинан посегна към голите си гърди и пристъпи към нея. Трябваше да постави нейния знак на сърцето си. Трябваше. Но той не искаше. Откъсна поглед от очите й. Тя се изправи. Не биваше да го прави. Използваше остатъка от силите си, за да избяга.

Иолдинан сграбчи Молианис и го измъкна от ръцете на Ктрума. Съществото му завинаги щеше да й принадлежи.

— Не оставай, Молианис! Не и този път! Не искаш ли да умреш? И да се луташ пак свободен, не тя да те вика непрекъснато! Не искаш ли да умреш, Солиден?

Той викаше, болката се връщаше, както при призива й преди години. Трябваше да умре, за да забрави. Влачеше го нататък. Щеше да намери пътя. Преди силите да се стопят като снеговете…

Туромея гледаше след него. Не го повика, но той щеше да я чуе дори сред Окото на Хаоса.

— Милоин, нима ще умреш така лесно, когато не можеш да се откажеш от мен? Та аз имам цялото време във Вечността, за да те чакам!

А колко бе това за нея?

ГЛАВА VІІІ

Залата добиваше очертания, но ту се губеше, ту пак се разгръщаше. Утрото беше дошло и нахлуваше през широката тераса. Обърна глава към Герионик. Младежът стоеше на балкона, надвесен през перилата. Искаше да му каже толкова неща, неща, които бе направил и които бе забравил. Това бе неговият приятел, познаваше го от хиляди години. Срещаха се, забравили един за друг, оставяйки един на друг единствено чувството за споделени спомени и преживявания.

Молианис лежеше на земята, а Дориа го държеше. Докосваше го и плачеше. Той щеше да живее. Кралицата бе неговата болка. Те бяха братя, пленявани заедно в косите на богините, бяха обичали и бяха обичани. Винаги щяха да останат заедно.

Сега вече можеше да погледне към Булниена. Тя го гледаше. Беше тиха. Как бе успяла да го задържи? Защо щеше да й позволи да вземе живота му в бъдещето?

Не искаше да знае, дори сега, когато бе докоснал Бъдещето с ръце. Всеки загубен живот бе среща в другия. Все по-силна, и по-силна. Съдбата му се редуваше с безсмъртието на Туромея. Животи, в които Булниена щеше да го търси и да загива млада, щом него го нямаше. Усмихна й се. А тя знаеше ли?

— Да.

2 август 1999 год.

,

Информация за текста

© 1999 Мина Спиридонова

Източник: [[http://sf.bgway.com|Библиотеката на Александър Минковски]]

Свалено от „Моята библиотека“ (http://chitanka.info/text/618)

Последна редакция: 2007-02-09 13:54:16

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×