• 1

Христо Смирненски

В Поволжието

Далеч, далеч — в степта безплодна, суха, отмина сетната кола и самотата над селото глухо надвеси оловни крила. Ала, ведно със гладните си братя, не тръгна слепият Демид. Кат жерав, обезкрилен от съдбата, остана той от скръб разбит. Че в избата на дрипавия одър се гърчеше невръстен внук и вече в погледа му тъмномодър замръзнал беше смъртен звук. И мрачен, стиснал детските ръчици, мълчи старикът беловлас и сякаш погребални върволици минават мудно час след час. И цяло, пламнало от гладна треска, гори детето като в пещ. Простенва тежко, в миг се стреска и пак потъва в сън зловещ. Попукани уста едва нашепват молба неизпълнима: „Хляб!“ Въздъхва старецът, сълзи потрепват и оросяват поглед сляп. А вън — ни шум, ни лай, ни вик човешки — гробовно сънна пустота и в улиците тъмни с крачки тежки спокойно броди вред Смъртта. Но ето хладният й дъх полъхва — пред избичката спира тя, и в ужас стария Демид настръхва и стон възбликва на уста. — О, не! Далеч! Не давам го! Не бива! Последен внук — последна скръб! Възпри ръката си немилостива! Едничък е и толкоз скъп! И разтреперан, пипа го той в шемет: — Челото… вледенено… мраз!… Не може туй! Не може! Няма да го вземе! Далеч, далеч със него аз!… Обезумял от страх, Демид трепери, детето грабва като в сън и пипнешком през нисичките двери едвам измъква се навън. И глухо тук-таме с тояжката почуква, разветрил белите коси. Възпира в миг, поема дъх и хуква: да го спаси, да го спаси!… Но в миг той спира се, простенва, охва, изкривя старческо лице и залюлял се в немощ, тежко грохва със хладен детски труп в ръце… А вред — ни шум, ни лай, ни вик човешки — гробовно сънна пустота и само сред нощта със стъпки тежки спокойно броди там Смъртта.
,

Информация за текста

Източник: [[http://slovo.bg|Словото]]

Набиране: Мартин Митов

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/5368]

Последна редакция: 2008-02-13 09:00:00

Вы читаете В Поволжието
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×