• 1
  • 2

Симеон Симов

Е-96

И рече Бог:

Да бъде светлина.

00005:

Последните данни относно възникналите безредици в района на изолационния комплекс Е-96 (един от най-големите изправителни лагери, построени през последните тридесет и три времеви единици) сочат, че броят на жертвите, загинали при сблъсъците е достигнал тринадесет милиона. Поредицата подобни инциденти в този комплекс отново поставя на дневен ред въпроса за ефективността на досегашните методи на контрол от страна на охранителния персонал. Успоредно с това, случаи като настоящия подлагат на сериозно съмнение възможностите за ефикасно управление на големи маси от население в заведения от този тип в най-общ план, както и адекватността на положителния ефект от изтърпяването на наказанието спрямо времето, определено за излежаване на присъдата.

12321:

— Преди да започнем, бихме искали да се запознаем с вашия опит в инспекцията на обекти от типа на Е-96.

— Списъкът на посетените от нас до момента включва двадесет и два обекта в пет пространствени зони.

— Какъв тип организация имаха те?

— По-голямата част от тях функционираха на принципа на ускорената виртуална действителност, а останалите представляваха лаборатории по реверсивно инженерство, предназначени за особено тежки случаи.

— С каква информация разполагате относно третия основен клас изправителни обекти, а именно, изолационните лагери за групова терапия?

— Доколкото ни е известно, малкото останали такива заведения подлежат на закриване поради недостатъчната им ефективност по отношение на индивидуалната адаптация към социалната структура извън тях в периода след изписването.

— Както разбрахме, вие не сте имали директен достъп до такива лагери, така че не би трябвало да сте запознати и със строго поверителната информация относно действителната им организационна структура.

— Какво искате да кажете?

— Това, което не е широко известно е, че тези лагери всъщност се намират в пространствени зони с времеви коефициент различен от единица. В действителност, един относително голям период от срока на присъдата е определен за прехвърляне на информацията за индивида между двете времеви зони поради това, че една прекалено голяма скорост на обмен на данни би могла да доведе до грешки.

— Опасяваме се, че не ви разбрахме правилно.

— Това, което се опитваме да ви изясним е слабоизвестния факт, че изолационният комплекс Е-96 се намира в зона с времеви коефициент на стойност две хиляди и двеста.

— Искате да кажете, че една времева единица в зоната, в която се намираме в момента, се равнява на повече от хиляда единици в пространството около Е-96?

— Точно така. Всъщност това бе основният аргумент за строежа на толкова голям комплекс именно в тази зона.

— В такъв случай, каква е абсолютната продължителност на присъдите там?

— В зависимост от индивидуалната изправителна програма и резултатите, показани по време на редовно провежданите тестове, излежаването на присъдата може да продължи до допустимия максимум от сто и тринадесет местни времеви единици.

— Не можем да не отбележим, че такъв изключително дълъг срок се явява грубо нарушение на индивидуалните права!

— Вълнението ви е напълно разбираемо, но бързаме да ви напомним, че основната задача е успешната адаптация в периода след пребиваването в изправителния лагер, като се вземат предвид силно изразените реакции на неприемственост от страна на индивидите извън лагерната организация. В случая, този проблем е решен много по-добре, в сравнение с останалите изправителни методи, поради липсата на осезаемо отсъствие от обществената структура.

— Как се процедира в случаите на незадоволителни резултати при крайните тестове?

— С този въпрос засягате друго основно предимство на обектите от класа на Е-96. В случаите, които споменахте, се извършва повторно назначаване на изправителна програма, но това се прилага извънредно рядко поради високата ефективност на програмите.

— Но това е още един фактор, който със сигурност допринася за нарушаване на психическото равновесие на индивида!

— Грешите. В известен смисъл, пребиваването в тези заведения не травмира, поради временното отстраняване на наследствено придобитата памет при постъпването там. Практически, на терапия се подлагат само мисловните структури, носители на патологичните изменения, окомплектовани с основна поведенческа информация. Така полученият функционален пакет се внедрява в системата на изправителния комплекс.

— В какво друго се изразяват предимствата на този метод?

— Преди всичко, по този начин се опростяват функциите на охранителния персонал. Премахването на наследствената памет не позволява на отделния обитател на комплекса да постигне в периода на излежаване на присъдата си достатъчно високо ниво на познания, което да му позволи да осъществи бягство, а също така налице е и липса на мотивация за това. От друга страна, така не се допуска ефективно взаимодействие между големи групи от населението, поради отсъствието на спомени относно използването на висши комуникационни средства.

— В такъв случай, какви са задълженията на така наречения „охранителен“ персонал?

— Задачите му се състоят предимно в съблюдаване на правилното функциониране на комплекса и евентуално предприемане на индивидуални корекционни операции.

— Какво представляват тези операции?

— Същността им се състои в извеждане на определен функционален пакет от системата, в случай на показан задоволителен резултат, преди да е изтекъл срокът на присъдата, както и при пълна липса на такъв след финалните тестове.

— Доколкото разбрахме, в последния случай винаги се извършва повторно въвеждане на пакета в системата под действие на нова изправителна програма.

— Не съвсем. За съжаление, понякога този метод дава нежелани странични ефекти, поради попадане на остатъчна информация в обновената конфигурация на функционалния пакет, което води до дестабилизирането му, както и до негативното му въздействие върху околните. В такива случаи се препоръчва възстановяване на целостта на индивида и прехвърлянето му в заведения с конвенционални методи на терапия, което, естествено, се налага извънредно рядко.

— Предполагаме, че методът на премахване на наследствено придобитата информация не е лишен и от някои други недостатъци.

— Това е напълно логично, въпреки че не бихме ги нарекли „недостатъци“, а по-скоро „дефектна продукция“. Имаме предвид случаите на наличност на напълно изправни мисловни структури във функционалния пакет. Това често води до смущения в работата на пакета поради факта, че тези структури не образуват завършена мисловна система. Информацията, съдържаща се в тях се явява своеобразен анахронизъм, тъй като тя надвишава многократно нивото на познания и възприемчивостта на обитателите на комплекса. Това, от своя страна, понякога предизвиква трайни смущения в организационната структура на лагера.

Вы читаете Е-96
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×