• 1
  • 2

Симеон Симов

Мъченичество

13. И събра Той учениците Си и им рече: Истина, истина ви казвам. Настъпи денят да се изпълни писаното. Скоро ще бъда далеч от вас, там където не можете да дойдете, поради злите човеци, които искат да сложат ръце върху Ми. Дойде часът, когато ще позная чия вяра в Мене е най-силна. 14. Защото този, който бъде пожертван в Мое име, ще седне от дясната Ми страна в Моето царство, но този, който се отрече от Мене и Аз няма да го позная, когато дойде пред портите Ми. 15. Защото само този, който намрази себе си е достоен за Мене, но този, който се скъпи за живота си, ще го изгуби навеки. 16. Този от вас, който се жертва зарад името Ми е като пчелата, която умира, за да ужили звяра, който напада пчелина. Тя ще живее вечно чрез рожбите на майка си, която инак щеше да погине. 17. Така и този, който бъде погубен ще се спаси, но този, който се отрече от Мене ще бъде хвърлен във вечния огън като съчка от неплодно дърво. 18. И учениците Му Го слушаха и не разбираха думите Му и се смутиха в сърцата си. Тогава се изправи най-плахият измежду тях и рече: Учителю, ще направя каквото и да ми наредиш. 19. А Той му рече: Блажен ти, Юда Искариотски. Да се свети твоето име, защото ще станеш първи сред първите. И се обърна към останалите, казвайки им: А вие помнете името му и славете го, защото той е най-достойният измежду всички вас. 20. А те много се натъжиха и говореха помежду си: Нима не сме всички равни? Или Учителят не ни люби вече? И намразиха брата си. 21. А Той като ги чу им рече: Как смеете да го наричате предател? Нима не за нас ще умре той? Или нямате вече страх от силата на Моя гняв? 22. И те твърде много се уплашиха от тези Му думи и замлъкнаха. * * *

Не, не трепереше от страх, сигурно просто му беше малко студено. Той се преви още повече над камъка, върху който седеше. Но какво ставаше? Дали Учителят бе решил нещо друго? Не, не биваше да мисли за това. Нямаше да избяга. Сигурно щяха да се появят след малко. Стига! Важното бе да бъде спокоен. Скоро щеше да се зазори. Поне нямаше да трепери така, когато пристигнеха те. Дали му се причу приглушен говор? Сигурно. Само спокойствие. А, ето ги! Сърцето му заби лудешки неудържимо. Групата спря на няколко крачки от него. Фигурата, която вървеше малко пред нея се приближи и едва тогава той разпозна чертите на лицето й.

— Учителю… — едва промълви той.

В отговор стоящият пред него постави пръст на устните си и тихо му каза:

— Стани!

Той се надигна, олюлявайки се и след миг изненадано потръпна от бързата целувка, която получи. Очите му се напълниха със сълзи.

— Учителю… — почти изхлипа той. — Трябваше ли да стане точно така?…

— Бъди смел… Помни, че съм с теб — отвърна довелият стражите, обръщайки поглед към тях.

* * *

Светлината едва се процеждаше през обрешетената дупка високо в стената и падаше върху подпухналото му лице. Тялото му бе застинало неподвижно и сякаш безжизнено като камък на пода. Вече часове наред той не бе помръдвал и едва сега, когато вратата на килията се отвори, клепачите му се открехнаха. Той погледна към тримата мъже, застанали пред нея, без да може да различи лицата им. Един от тях пристъпи напред, препречвайки пътя на светлината. Погледите им застинаха, вкопчени един в друг.

— Е? — наруши тишината непознатият.

— Пак ви казвам — изхриптя той, — не съм този, когото търсите.

— Така ли? — саркастично усмихнат проточи изправилият се пред него. — Да не бъркаш нещо?

— Не, казвам ви, имате грешка.

— Искаш да кажеш, че този, който те посочи лъже?

Той преглътна и отговори:

— Неистината в името на общото благо не е лъжа.

— Чие благо? На твоите хора?

— Не само.

— А на кого? Моето ли?

— Няма да разбереш.

— Виж какво — изскърца със зъби непознатият, — аз мога да разбера каквото и от когото си поискам. Но

Вы читаете Мъченичество
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×