„Za“ означава „седя“, а дзадзен се превежда приблизително като „седя в състояние на медитация“. Какво точно означава, ще видим по-нататък, при описанието на Залата за медитация (дзендо на японски; чантан на китайски).

43

Arthur Lloyd, „Wheat Among the Tares“, стр. 53.

44

Стр. 255.

45

„Studies of Buddhism in Japan“, стр. 118.

46

Хуйнън се произнася Уейлан на шанхайски диалект.

47

Значението на теорията шунята, с обяснено подробно в „Essays in Zen Buddhism“, III, в главата „Философия и религия на Праджняпарамита сутра“, стр. 207–288.

48

Виж също така цитат от Секисо сутра, често разбиран погрешно като проповядващ учението за премахване на външните пречки. За оригинала на санскрит, китайския превод на Суанчуан и за по-точен и буквален английски превод виж моите „Zen. Essays…“, III., стр. 190–206, където давам собствено тълкуване на значението па тази важна сутра.

49

Вж „Енантиодромия“ на Хераклит — регулиращата функция на антитезата.

50

Произведение на Дайджи Екай (Тайчу Хуихай), ученик на Басо (Мадзу), умрял в 738 г.

51

В оригинала shippe — бамбукова пръчка, дълга около 50 см.

52

За разлика от другите будистки учения, Дзен (чан) възниква в южните провинции на Китай.

53

По-млад съвременник на Гуйшан (771–853).

54

Ученик на Тиенлун, IX в.

55

Чуантен Лу, „The Transmission of the Lamp“, том XV.

56

Дайджу Екаи (Даджу Хуйхай на китайски) бил ученик на Басо (Мадзу, умрял 788 г.). Неговата книга, чисто заглавие може да бъде преведено като „Монография върху същността на внезапното пробуждане“, в два свитъка, представя основните идеи на Дзен, както бил разбиран по онова време.

57

Трилока (санскр.) — три свята. Има се предвид древноиндийската идея за тройствеността на света. — Б. р.

58

Ученик на Басо (Мадзу). Преди да се посвети, той бил ловец.

59

Праджня е най-висшата форма на интуиция, която прониква дълбоко в душата ни и е нещо повече от обикновения разум. По-подробна информация виж в главата за праджня в моите „Zen Essays“,II.

60

1. Кълна се, че ще спася всички живи същества, колкото и многобройни да са те. 2. Кълна се, че ще надвия всички страсти, колкото и силни да са те. 3. Кълна се, че ще науча всички свещени учения, колкото и безчислени да са те. 4. Кълна се, че ще изпълня всичко, което казва Буда, колкото и непостижимо да е то.

61

Ваджра (санскр.) — елмаз — Б.р.

62

Ваджра-самадхи (санскр.) — особено психическо състояние, подобно на транс. — Б.р.

63

Китайският будизъм днес е странна смесица от Дзен и нембуцу, въпреки че повечето манастири се

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×