— Дъртата кранта е спряла да хърка!

— Точно така — каза котаракът.

Вратата в края на коридора изскърца и оттам долетя приглушеното мърморене на слугинята, силен трясък и най-ужасният писък, който Рансъм бе чувал през живота си, сетне тежките стъпки тичешком се отдалечиха, писъкът се повтори малко по-глухо и настана тишина. Рансъм скочи от леглото.

— Какво, по дяволите…

— Слугинята беше — обясни Пухчо и грижливо облиза лапата си, без да изпуска Рансъм от поглед. — Току-що откри госпожа Бенедето.

— Откри ли я?

— Да. Аз й разкъсах гърлото.

— Мили… Боже! Защо?

Пухчо се надигна и изви тяло върху перваза.

— За да обвинят теб — каза той, после със злорад смях скочи навън и изчезна в сумрачното утро.

,

Информация за текста

© 1947 Теодор Стърджън

© Любомир Николов, превод от английски

Theodore Sturgeon

Fluffy, 1947

Източник: http://sfbg.us

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/1622]

Последна редакция: 2006-08-10 20:36:45

Вы читаете Пухчо
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×