• 1
  • 2

противно бе да я слушаш. Крефтън изпита радост, когато се отдалечи достатъчно, за да не чува старицата, и се озова сред тишината и уединението на друма между високо израслите живи плетове. Друмът се разклоняваше в множество алейки, които сякаш не водеха доникъде; една измежду тях, по-тясна и по- обрасла от другите, привлече самотния пешеходец и той почти се подразни, когато установи, че всъщност стига до човешко жилище — някаква жалка хижа. Постройката със запуснат вид, ивицата лошо поддържан зелев бостан и няколкото стари ябълкови дървета край нея се намираха на завоя на бързоструен поток, където водата се разливаше в езерце с доста прилични размери, преди да се върне в тясното си легло между върбите и да изчезне от погледа. Крефтън се облегна на един дънер и загледа първо въртопите в езерцето, а после и къщурката насреща. Единственият признак на живот там бе малката процесия от мърляви патици, които в индианска нишка се спускаха към ръба на водата. Винаги е завладяващо да гледаш как патица влиза във вода и се преобразява от бавна тромава твар в грациозен и непотъващ плувец, и вниманието на Крефтън бе приковано към водача на процесията, който се плъзна гладко по повърхността на езерцето. В същото време обаче зрителят усети някакъв странен инстинкт да се обажда у него и да предупреждава, че всеки миг ще се случи нещо необикновено и неприятно. Патицата, която тъкмо бе врязала уверено гърди във водата, внезапно се претърколи и хлътна под повърхността. Главата й се показа за миг и пак се скри, оставяйки низ бълбукащи мехури, докато краката и крилата се движеха в отчаяно усилие, пляскаха и ритаха, биеха и разбъркваха безпомощно — птицата явно се давеше. Крефтън първо помисли, че се е заплела в някакви бурени, че я е нападнала щука или воден плъх; ала не се появиха кървави петна и тялото, подхванато от течението в езерцето, свободно се понесе, описвайки кръгове. Междувременно втора патица се бе хвърлила да плува и второ съпротивляващо се тяло заигра под повърхността странния танц от кълчене, ритане и въртене; имаше нещо особено сърцераздирателно във вида на широко разтворените човки, които ту се подаваха над водата, ту пак се скриваха, сякаш ужасени протестираха срещу предателството на тази стихия, която бяха смятали за позната и приятелска. С нещо като ужас Крефтън гледаше как трета патица се приготвя на брега и се хвърля в езерцето, за да сподели съдбата на първите две, и почувства почти облекчение, когато остатъкът от ятото, алармиран, макар и късно, от случилото се с трите жертви, се обърна назад и хукна по-надалеч от страшното място. Изопнали хоризонтално шии, патиците припряно се клатушкаха по пътеката към хижата, надавайки ниски гърлени крясъци на тревога. В същия миг Крефтън осъзна, че не е бил единственият човек, присъствал на тази сцена: една превита от старост жена, в която той веднага разпозна прословутата Марта Пиламон, бе докуцукала от жилището си досами ръба на водата и сега втренчено следеше как телата на умиращите птици се въртят из езерото в зловещо подобие на движенията на планетите — описват кръгове около оста си и същевременно обикалят около центъра. След малко се чу гласът й, слаб, остър и треперещ от гняв:

— Таз Бетси Крут го е сторила, мръсна плъхкиня! Ще й направя уроки и ще види тя…

Крефтън безшумно изчезна, без да е сигурен дали старицата го е забелязала или не. Още преди да я чуе да сочи Бетси Крут за виновница, си бе спомнил с неудобство как последната пееше заклинания под нос: „Да потъне, както плува, да потъне, както плува…“ Но заплахата за нови уроки, която Марта Пиламон произнесе накрая, го изпълни с опасения, които прогониха всякакви други мисли и представи от ума му: Крефтън не можеше повече да си позволи да игнорира заплахите на стариците като „бабини деветини“. Обитателите на Маусъл Бартън бяха предизвикали недоволството на една отмъстителна личност, която изглеждаше способна да материализира злобата си по съвсем осезателен начин, и никой не би се наел да предскаже каква форма би приело възмездието й за трите удавени патици. А като един от тези обитатели квартирантът също можеше да попадне под ударите на нейния безогледен и грозен гняв. Крефтън, естествено, съзнаваше, че се увлича в абсурдни предположения, но поведението на чайничето върху спиртника и току-що разигралата се сцена край езерцето не му позволяваха да пренебрегне тяхната вероятност. Тревогата му растеше от това, че не можеше да се конкретизира: като градски човек той стоеше над предразсъдъците и суеверията, ала щом веднъж си включил Невъзможното в сметките си, неговите възможности стават практически неограничени.

На следващата сутрин Крефтън стана в обичайния за него ранен час след една от най-малко отморяващите нощи, които бе прекарвал във фермата. Изострените му сетива веднага доловиха особеното излъчване „нещата-не-са-съвсем-наред“, което надвисва над прокълнатите домове. Кравите бяха издоени, ала стояха сред двора и чакаха нетърпеливо да ги изкарат на паша, а птиците настоятелно и недоволно надигаха глас, че стопанките им се бавят да ги нахранят; помпата за вода, която в ранните утрини огласяше двора с дисхармонична музика, днес зловещо мълчеше. В самата къща се долавяха стъпки, страхливо бягащи насам-натам, повишаващи се и замиращи припрени гласове и дълги, неловки мълчания. Крефтън се дооблече и тръгна към тясното стълбище за долния етаж. От площадката чу да се оплаква един монотонен глас, снишен от суеверна боязън, и разпозна, че говори мисис Спърфийлд:

— Той ще си иде, не ще и дума — рече гласът. — Има такива, дето побягват и зарязват човека веднага щом истинската беда се зададе.

Крефтън се досети, че вероятно и него го причисляват към „такивата“, и почувства, че има моменти, когато, да бъдеш типичен, е препоръчително.

Той се върна предпазливо в стаята си, събра и опакова малкото вещи, което беше взел, остави дължимите на хазайката пари на масата и се измъкна през една задна врата, която извеждаше на двора. Ято пилци се устреми с очакване към него; Крефтън отхвърли користното им внимание и забърза, използвайки за прикритие последователно краварника, свинарника и купите сено, докато не излезе на оградената с жив плет алея зад фермата. Няколко минути припрян ход, на който само закачалките с костюми попречиха да премине в открит бяг, го изведоха до главния път, където скоро го прибра ранната пощенска кола. Тя пътуваше към близкото градче, откъдето Крефтън щеше да вземе влака за Лондон. При един завой бившият квартирант на мисис Спърфийлд за последен път зърна фермата: старовремските й фронтони и сламените й покриви, овощната градина с безредно разпръснати дръвчета, мушмулата с примитивното дървено кресло под нея… В светлината на ранното утро всичко се очертаваше с почти призрачна яснота, сред атмосферата на омагьосано вцепенение, което градският пришълец някога беше взел за покой.

Когато влакът спря на гара Падингтън и шумният й грохот се стовари върху ушите му, на Крефтън се стори, че големият град покровителствено го приветства с добре дошъл. В същото време друг пътник от купето говореше: „Цялото това бързане и суетене се отразява много зле на нервите ни; копнея за покоя и тишината на глухата провинция…“ Крефтън мислено му отстъпи целия свой дял от желаното благо. Претъпкана и осветена от ярки полилеи концертна зала, в която гърми увертюрата 1812 година от П. И. Чайковски в изпълнение на мощен симфоничен оркестър, се приближаваше повече до неговия идеал за седатив.

,

Информация за текста

© Мина Цанева, превод от английски

Saki

The peace of Mousle Barton,

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/94]

Последна редакция: 2006-08-11 11:48:30

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×