Бе права и в още нещо. Той наистина не търсеше извънземния.

Не му трябваше извънземен. Както не му трябваха нито одеяло, нито фабулатор.

Взе тенджерката, изми я и внимателно я избърса. След това я остави в средата на масата, за да може Анджела веднага да я забележи, когато дойде пак.

След това взе раницата си и бавно тръгна по стълбите.

Вече бе излязъл на улицата, когато чу, че някой го вика. Беше Анджела, която тичаше след него. Спря се и я изчака.

— Идвам с теб, Кемп.

— Не знаеш за какво говориш. Животът ще е труден. Чужди земи и чужди хора. Нямаме и пари.

— Имаме. Имаме цели петдесет долара. Същите, които се опитах да ти дам на заем. Други нямам и знам, че няма да ни стигнат за дълго. Все пак, разполагаме поне с тях.

— Ти не търсиш никакъв извънземен.

— Търся. И аз търся извънземен. Струва ми се, че всичките ние търсим твоя извънземен.

Той протегна ръка и грубо я придърпа. Притисна я към себе си.

— Благодаря ти, Анджела — каза.

Хванати за ръцете, се отправиха към космодрума в очакване на кораб, който да ги отведе към звездите.

,

Информация за текста

© 1956 Клифърд Саймък

© 1999 Венелин Мечков, превод от английски

Clifford Simak

So Bright the Vision, 1956

Сканиране, разпознаване и редакция: nqgolova, 2008

Публикация:

„Мириам Паблишинг“ ООД, 1999

Худ оформление на корицата: „Абагар Дизайн“, 1999

Clifford D. Simak. So Bright the Vision

The Golden Bugs, 1960 by Mercury Press Inc.

Leg Furst, 1958 for Infinity Science Fiction

So Bright The Vision, 1956 for Fantastic Universe

Galacic Chest, 1956 for Original Science Fiction

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/5250]

Последна редакция: 2008-01-30 08:49:24

Вы читаете Прозрение
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×