От таванското помещение на един дюкян в Нихонбаши, търговския квартал на Едо, сосакан Сано Ичиро4 извършваше тайно наблюдение. Двамата с главния му помощник Хирата надзъртаха нетърпеливо през капаците на прозорците.

Под тях минаваше Тютюневата алея — улицата, на която бяха разположени повечето от магазинчетата и складовете за тютюн и чай. Със сгъстяването на летния здрач островърхите покриви се превръщаха в тъмни силуети на фона на розово небе. Тютюневата алея, доскоро гъмжаща от хора, сега представляваше проход от слепи фасади, тъй като витрините на магазините вече бяха скрити зад плъзгащи се врати. Над всяка порта горяха фенери. От далечината долитаха лай на кучета, цвилене на коне, трополене на коли и звън на храмови камбани. Единствено оживена бе гостилница „Сполука“ — малко заведение, притиснато между два дюкяна на отсрещната страна на улицата, в което се приготвяха най-различни ястия от фиде. Светлината от фенерите бе насечена от защитните решетки на прозорците. От кухнята се точеше пушек.

— Усещам, че готвят риба — каза Сано. — Не е ли малко късничко за вечеря?

Хирата кимна.

— Явно чака някого.

— Да се надяваме, че е нашият човек — въздъхна сосакан.

Недалеч от тях Рейко, съпругата на Сано, стоеше между балите с ароматен тютюн. Лятното й кимоно в пастелен цвят се открояваше на фона на тъмните стени, огряно от бледата светлина, която проникваше през прозореца в тавана. Бе двайсет и една годишна, с очи като ярки черни венчелистчета и с дълги лъщящи коси, събрани на кок. Рейко неизменно помагаше на мъжа си в разследванията, като успяваше да разпита свидетели и да разкрие доказателства на места, където един детектив не бе в състояние да проникне. Бяха се оженили миналата есен и макар че обществените порядки изискваха съпругата да чака покорно у дома, Сано бе разбрал, че дребната и крехка Рейко притежава дух на истински самурай и че и за двамата е по-добре да са заедно в опасностите. Сега момичето се приближи до двамата мъже при прозореца, заслуша се напрегнато и прекрасното й овално лице се изопна от тревога.

— Някой идва — каза тя.

След малко на улицата долу се появи старец. Пристъпваше несигурно, влачейки крака, и се подпираше на бастун. Фенерът при портата на гостилницата освети сплъстените му бели коси и дрипавото му кимоно.

— Това ли е Лъва на Канто? — гласът на Рейко се извиси в изненада. Прословутият главатар на престъпността ръководеше многочислена група бандити, които въртяха всички игрални домове и незаконни публични домове, а освен това грабеха по пътищата и плячкосваха от търговците из целия Канто — района в покрайнините на Едо. — Представях си го по-внушителен…

— Лъва се движи предрешен — припомни й Сано. — Малко хора познават истинския му външен вид. Затова толкова дълго никой не може да го залови.

Освен това се знаеше, че Лъва има свои хора в силите на реда и че подкупва висши служители и сановници, за да подминават дейностите му. Не един и двама от враговете или конкурентите му вече не бяха между живите, а опитите на Сано да внедри в бандата му някого от своите помощници неизменно се проваляха. Заловените престъпници избираха смъртта, вместо да предадат Лъва, а информаторите на полицията отказваха да говорят за него. Но Рейко бе провела собствено разследване — бе използвала специална мрежа от съпруги, роднини, слугини и други жени, свързани със самурайските кланове, и чрез техните клюки и слуховете бе научила, че Лъва си има любовница — някаква вдовица, която държи гостилница „Сполука“. След едномесечно наблюдение на кръчмата детективите на Сано бяха установили, че редовно след приключването на работното време в заведението пристига мъж — ту млад, ту стар, ту скитник, ту благородник, винаги с различна външност. Сано се бе досетил, че това все е Лъва, предрешен по различен начин, и бе планирал настоящата засада.

Но нагоре по пътя, зад един завой, от друг прозорец — на една представителна, наполовина дървена, наполовина кирпичена къща — надничаше друг наблюдател. От своя пост дворцовият управител Янагисава имаше чудесна гледка към Тютюневата алея и към гостилница „Сполука“, а също и към тютюневия склад, в който се бяха спотаили Сано и другарите му. Върху копринената си роба Янагисава бе сложил бронирана туника; на главата си имаше шлем със златни рога, който подчертаваше красивото му лице. До него стоеше главният му помощник Айсу.

— Сигурен ли си, че са там вътре? — попита Янагисава и посочи към тютюневия склад.

Айсу кимна утвърдително. Бе слаб, прехвърлил трийсетте мъж със застинала на лицето усмивка и провлачен говор:

— Преди малко видях Сано, жена му и оня Хирата, а в магазина долу дебнат други шестима детективи — Айсу се ухили. — Блестящ план, господарю!

— Някакви следи от Лъва?

Айсу поклати глава.

— Времето е решаващо — напомни му Янагисава. — Дал ли си нареждания на хората?

— Да, всички са по местата си — отвърна главният помощник и потупа издутата торба до себе си.

— Какъв късмет, че научих за плана на Сано… — самодоволна усмивка изкриви устните на Янагисава.

От своя шпионин в домакинството на сосакан дворцовият управител бе разбрал за подготвяната засада и бързо бе организирал собствен план, как да унизи и да срине в очите на шогуна своя отколешен съперник.

От младеж Янагисава бе любовник на шогуна и негов неизменен министър по всички въпроси. Слабоволевият Токугава Цунайоши го бе назначил и за заместник главнокомандващ. На практика Янагисава управляваше Япония — необезпокояван до появата на Сано Ичиро, някогашен учител по история и инструктор по бойни изкуства, син на ронин, самурай без господар. След успешното разследване на един заговор срещу режима на Токугава Сано йорики, началник в силите на реда — бе спечелил благоволението на шогуна и бе назначен на сегашния пост в замъка Едо. Последвалите му детективски успехи бяха затвърдили мястото му на фаворит на шогуна и дворцовият управител не можеше да понася повече явната заплаха за собствените му позиции в двореца. Тази вечер възнамеряваше да се отърве от Сано завинаги, за да не му се налага повече да се бори за благоволението на шогуна. Не смяташе да го убива — няколко предишни опита вече се бяха провалили, нито да го злепоставя или клевети — неотдавна именно в такъв момент бе загубил любовта на живота си, актьора Шичисабуро. Бе решил да го надвие в собствената му игра и сам да се окичи със славата му на велик детектив.

Някакво движение долу на улицата привлече погледа му. Под прозореца мина умалената фигура на старец с бастун. Дворцовият управител направи знак на Айсу, който бързо се плъзна на неговата страна.

— Тръгвай! — нареди Янагисава.

Айсу грабна платнения вързоп и изчезна безшумно.

Рейко възкликна:

— Вижте, той спира!

Старецът заудря с бастун по вратата на гостилницата. Тя се отвори и той изчезна във вътрешността.

— Да вървим — каза Сано на Хирата и после се обърна към Рейко. — Няма да се бавим.

Лицето й сияеше от възбуда.

— Идвам с вас! — тя дръпна ръкава на кимоното си и откри кинжал, завързан досами лакътя й.

Сано се вцепени от ужас. Проблемът в тяхното партньорство бе, че Рейко винаги искаше да рискува наравно с мъжете.

— Не ти позволявам — твърдо каза той. — Ти обеща, че само ще гледаш.

Рейко запротестира, но после отстъпи печално. Обещанията между тях бяха свещени и тя не можеше да прекрачи думата си. Сано и Хирата поеха надолу по стълбата. В сумрачния магазин шестимата детективи, които чакаха до сандъците с тютюн, скочиха с готовност.

— Лъва е вътре — каза Сано. — Ще обкръжим мястото и…

Вы читаете Китаноката
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×