• 1
  • 2

Джон Ъпдайк

Протокол на последното заседание

Председателят на комисията отново изрази своето желание да бъде освободен от длъжност.

Секретарят изтъкна, че в Устава не се предвижда процедура за освобождаване от длъжност — предвиждало се само ежегодно да се представя листа за ново ръководство. Такава листа своевременно бе предложена.

Председателят отбеляза, че и в листата на новото ръководство името му отново фигурира като Председател. Той заяви, че е на този пост още от основаването на Комисията, а сега вече искрено смята, че неговото председателство допринася много повече вреда, отколкото полза. Той каза, че на този етап Комисията се нуждае от ново ръководство, от едно свежо разбиране за целите, каквото той не може да предложи поради своята напреднала възраст, обърканост и липса на обхватен поглед върху нещата. И че е дошло време начело да застане младостта, в противен случай ще е по-добре Комисията да бъде разтурена.

Секретарят посочи, че в Устава не се предвижда разтуряне.

В отговор на запитване от страна на Председателя мисис Хепъл от името на Подкомисията по предложенията обясни, че що се отнася до Подкомисията, тя изцяло е на мнение, че при сегашното положение Председателят е неоценим и че неговата оставка драстично ще отслаби подкрепата на по- широката общественост. Затова пък назначаването на двама подпредседатели и създаването на съответни подкомисии резултатно би облекчило бремето на служебните му задължения.

Председателят попита колко пъти се е събирала Подкомисията по предложенията. Мисис Хепъл отвърна, че поради празниците те са имали само една среща, и то по телефона. Смях в залата. В същия комичен дух Председателят подхвърли, че едничкият начин ефикасно да си подаде оставката е да се застреля.

Мистър Лангбен, един от по-новите членове, заяви, че преди да вземе участие в дискусията, би бил благодарен, ако му се обясни какви са основните цели и намерения на Комисията.

Председателят отговори, че и той никога не ги е разбирал и също ще бъде благодарен.

След това думата поиска мис Бийм, която каза, че макар да е най-младата от присъствуващите учредители, е останала с впечатлението, че при учредяването на Комисията целта в основни линии е била на официални събрания да се одобрява дейността на Директора. Че без обаятелната личност и пламенната отдаденост на Директора Комисията изобщо не могла да се събере. Че след назначаването му за Директор най-тежката работа на първото събрание е била по наименованието на Комисията, първоначално предложена като Комисия за Усъвършенствуване към Предприятието за насмолени кутии, а впоследствие преименувана на Комисия за Усъвършенствуване и Развитие на Човешките Ресурси. Че според Директора трябвало да се включи и фразата Равни Възможности, както и да се обърне особено внимание на младите, без от това да следва, че се изключват възрастните членове на обществеността. Ето защо било предложено и обсъдено следното наименование: Комисия за Равно Развитие и Усъвършенствуване на Млади и Стари към Предприятието за насмолени кутии.

Доктор Костопулос, също учредител, припомни, че Директорът обаче е настоявал Комисията с нищо да не се проявява като съперница на вече съществуващите групи като „Златна възраст“ и „Арена на Тийнейджърите“, и е изказал съжаление, че от официалното наименование на Комисията не става ясна всепроникващата им загриженост във връзка с екологията. След това единодушно се гласува наименованието на Комисията временно да остане недоуточнено.

Мисис Хепъл допълни, че макар Директорът да е сравнително нов за града, идеята била чудесна. Той е от онези млади хора, добави тя, които все вършат нещо.

Мисис Макмилан, нова членка, запита къде е Директорът.

Мис Бийм обясни, че Директорът е изчезнал след учредителното събрание.

Оставяйки един картонен куфар и една неплатена сметка за телефон — подхвърли Председателят. Смях в залата.

Секретарят изтъкна, че Уставът пределно ясно обяснява целите на Комисията, и прочете извадки: „публично да не се обявяват никакви политически кандидати, нито партизански съображения“; „да не притежава никакви дялове или акции с цел финансово облагодетелствуване или печалба“ и „не се разрешават хазарт и безнравствени деяния в кое да е помещение, наето или собственост на посочената Комисия“.

Мистър Лангбен поиска да види Устава.

Секретарят любезно му го предостави.

Мистър Лангбен, след като го прегледа, заяви, че това е стандартен текст, какъвто се продава във всяка ведомствена или обикновена книжарница за канцеларски стоки.

Мисис Хепъл каза, че не вижда какво значение може да има това, след като най-важното е, че ние всички сме налице.

Мисис Макмилан запита защо все пак Комисията продължава да се събира в отсъствието на Директора.

Касиерът я прекъсна с въпрос към домакинята на събранието мисис Лендис дали не е време да се поднесат освежителни напитки.

Преподобният мистър Трасъл каза, че ще се помъчи да осветли въпроса, зададен от добрата мисис Макмилан. Най-напред, заяви той, Комисията се събрала в очакване, че Директорът ще се върне, а на следващите си събирания се потрудила да разбере къде може да се е дянал. Накрая станало така, че вече се събирали, защото по негово мнение се обичали и нуждаели един от друг.

Мис Бийм каза, че според нея обяснението е трогателно и вярно.

Мисис Хепъл добави, че при това положение не вижда какво значение може да има това, тъй като присъствуват не само повечето от членовете учредители, но и много от новите. Че членската маса е нараснала, вместо да изтънява, както може да се предположи, ако Комисията зависеше изцяло от Директора, когото, щом става въпрос, тя лично е забравила дори как изглежда. Думата поиска мистър Де Мут, за да съобщи, че е влязъл в Комисията в качеството си на преподавател по социални науки, тъй като навремето е разбрал, че се обсъжда програма за организирането на лекции или на серия импровизирани представления на тема: подобряването на ресурсите в обществените училища.

Мистър Джадъл заяви, че е дошъл в качеството си на дендрохирург, като се има предвид екологичният проблем.

Мисис Макмилан каза, че е останала с впечатлението, че нейните интереси в областта на поеманите през устата контрацептиви могат да намерят приложение от страна на Комисията но отношение на питейната вода в града.

Председателят заяви, че всичко това е каша, и наново поиска да бъде освободен от длъжност.

Секретарят изтъкна, че изброените проекти са били поставяни на обсъждане и колкото до него, все още се обсъждат.

Думата взе мистър Лангбен.

Касиерът го прекъсна, за да направи на мисис Лендис комплимент за качеството на нейните освежителни напитки.

Мистър Лангбен благодари на всички присъствуващи за търпението им спрямо него и за това, че са го напоили така добре. Той добави, че макар никой от посочените проекти, както се вижда, да не е бил доведен докрай, все пак той не смята, че членовете на Комисията, включително и него, би трябвало да се съмняват в това дали усилията им не са напразни. Напротив, проектите са предизвикали интереса и приказките на широката общественост. Фактът, че те продължават да привличат за членове такива изтъкнати и видни личности като тук присъствуващите, би трябвало да отхвърли всяка мисъл за неуспех. (Поради случайно разлята чаша няколко изречения липсват. — Бел. на протоколчика.) Че това, което е необходимо сега, е не стесняване на очертаните от Директора хоризонти, а много по-важно — плътната концентрация върху някои без съмнение ограничени, но разрешими близки цели в най-близките до Комисията кръгове.

Мисис Хепъл предложи да се организира бал или благотворителен базар на стари вещи, от които да се вземат средства за атакуването на тази цел.

Мис Бийм смята, че балът трябва да бъде импровизиран, а не с вечерно облекло, за да се привлекат повече млади хора.

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×