Братя Грим

Сложи-масичка, златното магаре и скочи-тояга

Отдавна, много отдавна живял един шивач, който имал трима сина и една коза. И тъй като всички се изхранвали само с нейното мляко, трябвало да я гледат добре и затова всеки ден я водели на ливадата да пасе. Редували се синовете един след друг.

Веднъж големият син я завел на гробищата, където шумата била най-хубава, и я пуснал да пасе и да тича на воля. Стъмнило се и трябвало да се прибират. Той я попитал:

— Сита ли си, козичке?

Козата изврещяла:

— Нима трябва да се пита?

пасох много и съм сита.

Ме-е, ме-е!

— Да се прибираме тогава — рекъл момъкът, хванал края на въжето й, завел я в кошарата и я вързал.

— Напаса ли се козата? — попитал старият шивач.

— Нима трябва да се пита. Паса много и е сита — отвърнал синът.

Но бащата решил сам да се увери. Отишъл в кошарата, погалил милото добиче и попитал:

— Сита ли си наистина, козичке?

Козата изврещяла:

— От какво да бъда сита? В оня пущинак цял ден по гробове голи скитах и не зърнах лист зелен. Ме-е, ме-е!

— Това ли трябваше да чуя! — викнал шивачът, изтичал вкъщи и рекъл на момъка:

— Защо лъжеш, че козата е сита? Оставил си я гладна.

Разгневил се, грабнал дървения аршин от стената, набил сина си и го изгонил.

На други ден дошъл ред на средния син. Избрал той място до градинския плет, където шумата била най- хубава, и козата опасла всичко. Стъмнило се и трябвало да се прибират. Попитал я:

— Сита ли си, козичке?

Козата изврещяла:

— Нима трябва да се пита?

Пасох много и съм сита.

Ме-е, ме-е!

— Да се прибираме тогава — рекъл момъкът, завел я у дома и я вързал в кошарата.

— Напаса ли се козата? — попитал старият шивач.

— Нима трябва да се пита? Паса много и е сита — отвърнал синът.

Шивачът не му повярвал, отишъл в кошарата и попитал:

— Сита ли си наистина, козичке?

Козата изврещяла:

— От какво да бъда сита? В оня пущинак цял ден по гробове голи скитах и не зърнах лист зелен. Ме-е, ме-е!

— Злодей! — викнал шивачът. — Оставил гладно кроткото добиче!

Изтичал вкъщи, набил момъка с аршина и го изгонил.

Дошло ред на малкия син. Решил той добре да свърши работата си, потърсил гъсти храсти с хубава шума и пуснал козата да пасе. Стъмнило се и трябвало да се прибират. Попитал я:

— Сита ли си, козичке?

Козата изврещяла:

— Нима трябва да се пита?

Пасох много и съм сита.

Ме-е, ме-е!

— Да се прибираме тогава — рекъл момъкът, завел я в кошарата и я вързал.

— Напаса ли се козата? — попитал старият шивач.

— Нима трябва да се пита? Паса много и е сита. — отвърнал синът.

Не повярвал шивачът, отишъл в кошарата и попитал:

— Сита ли си наистина, козичке?

Злобното добиче изврещяло:

— От какво да бъда сита? В оня пущинак цял ден по гробове голи скитах и не зърнах лист зелен. Ме-е, ме-е!

— Ей, че лъжливо котило! — викнал шивачът. — Кой от кой по-мързелив! Но няма да ви позволя да се подигравате с мене!

Кипнал от гняв, изтичал вкъщи, напердашил здравата с аршина клетия момък и го изхвърлил през вратата.

Останал старият шивач сам с козата. Отишъл на другата сутрин в кошарата, погалил козата и рекъл:

— Ела, милото ми добиче, аз ще те водя на ливадата.

Хванал края на въженцето й и я завел сред зелени храсти и млади фиданки, каквито козите много обичат.

— Яж сега, колкото ти душа иска — рекъл й той, оставил я да пасе до вечерта и накрая попитал:

— Стига ли ти, козичке?

Козата изврещяла:

— Нима трябва да се пита?

Пасох много и съм сита.

Ме-е, ме-е!

— Да се прибираме тогава — рекъл шивачът, завел я в кошарата и я вързал.

Ала на излизане се обърнал още веднъж и рекъл:

— Сега най-сетне наистина си сита!

Но козата показала и пред него лошотията си и пак изврещяла:

— От какво да бъда сита?
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×