l:href='#note_1-1' type='note'>1, че има любовна връзка с Елизабет Тилтън, жената на един редактор, който бе привърженик на реформите. Уудхъл бе нарекла Бийчър лицемер и страхливец заради това, че не поддържа открито идеята за свободната любов. Асоциацията за правата на жените отвърна на това обвинение, като скъса връзките си със сестрите Уудхъл, които бяха арестувани под претекст, че отпечатват порнографска литература. Вестниците в момента пишеха само за този скандал, като се стараеха да изровят и най-незначителната клюка.

— Според мен Уудхъл е виновна — обяви Корнелия Мартин. — Представете си само, тя е печатала разкази за свободната любов в малкото си вестниче. И това ако не е порнография.

— Целият вестник е порнографски — заяви Ван Хорн. — Да се застъпваш за свободна любов между жените и мъжете? Боже мой, това е атеистично!

Рейд не успя да удържи смеха си, когато чу това.

— Аз пък смятам, че свободната любов е интересна идея — прошепна сухо той.

Патриша го изгледа гневно. Някои от мъжете се изхилиха.

— Запази за себе си неприличните си възгледи, младежо — заговори с креслив глас Беатрис Андерсън.

Рейд отвърна на намръщването й с неприкрито намигване.

— От самото начало — продължи Ван Хорн — тези активистки не бяха нищо друго, освен едни мъжемразки и неморални привърженички на безразборната и свободна любов — това е съвсем очевидно.

— Така е — съгласи се Тадеъс Паркър.

— Всъщност, аз съм изцяло за правото на жените да гласуват — каза издателят Брадфорд Еймс. — Но докато имат такива агитаторки, които се опитват да разрушат нашите американски институции, боя се, че никога няма да спечелят правото да гласуват.

— Смятате ли, че ще я осъдят? — попита Патриша, като имаше предвид Виктория Уудхъл.

Започна оживен спор, който продължи през време на цялата вечеря.

След това дамите се оттеглиха в салона на кафе и сладкиши, а мъжете се уединиха при брендито и цигарите си в библиотеката.

— Две — каза Рейд. Стискаше здраво цигара между зъбите си. В библиотеката беше съвсем тихо. Почти не се чуваше друг шум, освен приглушените мъжки гласове и рядкото иззвънтяване на чашите с бренди. Рейд вдигна небрежно двете карти, които раздаващият плесна на излъсканата дъбова маса.

Беше свалил черния си вечерен фрак и копринената вратовръзка. Ръкавите му бяха навити до лактите и показваха едрите му силни ръце. Сребристосинята му жилетка бе разкопчана и падаше свободно върху широките му гърди. Смукваше си от цигарата, докато наблюдаваше съсредоточено как Ван Хорн взима две карти, Паркър — една, Брадфорд Еймс — две, а Мартин — три.

Подобно на другите стаи в дома на Ван Хорн, библиотеката беше разкошно обзаведена. В шарките на ориенталския килим се преплитаха червено, тюркоазно и златисто. Стените бяха тапицирани със златист брокат, а завесите бяха от кадифе с цвят на злато. Дървените части бяха махагонови, мебелите — от палисандрово дърво. Те бяха дело на прочутия нюйоркски майстор Хенри Белтър.

— Аз ще обявя анонс — каза провлечено Рейд.

Внезапно отвън прозвуча писък. Звучеше като: „Освободете!“

— Какво става, по дяволите? — попита Еймс и дръпна дългия си мустак.

Рейд сви рамене. След това се чу дрънчене от строшена чаша и нов пронизителен крясък, който определено звучеше като: „Свобода за жените!“

За миг всички в библиотеката застинаха на място. След това Рейд стана и се запъти енергично към вратата. Когато я отвори, се чу нов трясък. Някъде близо до фоайето един глас извика: „Долу мъжката тирания!“

После някой изпищя отново, този път истерично. Гласът не можеше да се сбърка. Той принадлежеше на мисис Ван Хорн:

— Махнете я от пианото ми!

Рейд се озова до вратата на библиотеката преди всички други и се затича по коридора. Спря рязко, когато пред очите му се появи гледка, която го разсмя.

Висока слаба жена, облечена в безформена вълнена рокля и с боне, което прикриваше половината от овалното й лице, стоеше върху пианото в центъра на луксозния салон, а жените стояха прави и гледаха стреснато.

— Дами — извика тя, — ние не сме само творения на бога. Ние имаме граждански права според закона и според четиринадесетата поправка на Конституцията. Имаме право да гласуваме подобно на освободените негри!

— Спрете я — простена Джослин Ван Хорн. — Тя ще ми счупи пианото!

— Как се е вмъкнала тук? — запита вбесено Ван Хорн. — Вън от дома ми!

При тези думи жената извади спокойно един револвер изпод шала си. Множеството ахна.

— Не и преди да съм свършила речта си — извика тя, оглеждайки свирепо струпаните хора в стаята. — Вашите слуги няма да ме спрат — продължи тя, като говореше все по-силно, — защото правото е на моя страна и вие ще ме изслушате.

Тя размаха оръжието във въздуха. Корнелия Мартин изпищя и Тад Паркър се хвърли към неканената гостенка, която му се изплъзна умело. Рейд оглеждаше с любопитство револвера й. Това беше стар Колт с пет куршума от 1840-а или приблизително около тази година. Рейд се съмняваше много дали той изобщо може да стреля. Това обстоятелство доста го забавляваше.

— Дами — извика натрапницата, — само очевидната несправедливост ме води тук тази вечер. Помъчих се да стигна до вас, преборих се смело с мъжете — тирани на вратата ви и минах през стените, които ви държат затворени, за да проповядвам идеите на движението за женски права. Утре е денят на изборите. Моля ви, умолявам ви — идете в избирателните пунктове! Поискайте си правата! Последвайте примера на безстрашната ни водачка, Сюзън Б. Ентъни…

— Намирате се в чужд дом! — изкрещя Ван Хорн. — Предупреждавам ви да слезете веднага от пианото или ще изпратя да повикат полицията.

Рейд се усмихваше.

Овалното лице на жената вече не беше бяло като слонова кост, а бе почервеняло силно.

— Дами — продължи тя, като не обърна никакво внимание на мисис Ван Хорн, — защо веднага, щом се омъжим, преставаме да съществуваме в очите на закона? От този момент нататък ние ставаме владение на нашите мъже. Те взимат нашата собственост, лишават ни от правата ни и ни налагат наказания, когато им хрумне! Ако не сме омъжени и притежаваме собственост, ни налагат данъци, за да подпомагаме правителство, което не ни разрешава да имаме свои представителки. Длъжни сме да си поискаме правото да си кажем мнението за нашето правителство. Моля ви всички, идете утре в избирателните пунктове!

— Направи нещо, Рейд — помоли обърканата Джослин. — Боже мой, няма да преживея това. Тя ще ме съсипе. Мъжемразка, привърженичка на свободната любов, да нахлува в собствения ми дом!

Устата на Рейд го заболя от смях.

— Хайде, слезте, мадам — започна да я придумва той тихо. Протегна ръка и направи крачка напред. Подготви се да скочи на стола до пианото.

Тя насочи оръжието право в гърдите му.

— Стой на място! Не съм свършила. Аз…

Един от слугите на Ван Хорн се приближаваше тихомълком. Джослин му правеше отчаяно знаци. Жената се обърна назад точно на време. При това й движение револверът гръмна случайно и я накара да подскочи. Всички отскочиха назад.

— Изпратете някой да повика полицията — извика Ван Хорн, без да се обръща конкретно към някого в стаята. През това време жена му рухна на пода. — Вижте само! Жена ми припадна! Искам да арестуват натрапницата!

Междувременно суфражетката се бе съвзела напълно от шока. Кичури червена коса бяха изскочили от бонето й и обграждаха като рамка лицето й.

— Утре трябва да идем в избирателните пунктове! Длъжни сме да опитаме да сложим край на мъжката тирания и на господството им, което се крепи на насилието, а не на правото!

Вы читаете Виолетов огън
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×