— Видях лейди Алана.

Госпожа Армстронг застана зад съпруга си с нощно боне и набързо наметната роба, а зад нея се наредиха и останалите прислужници, всеки навлякъл по нещо. Иън видя как си хвърлят многозначителни погледи.

— Беше в спалнята ми.

Стараеше се да звучи убедително. Въпреки това долавяше невярващо мърморене.

— Пиян е — обади се накрая някой.

— Сър, лейди Алана не е вече сред нас — подхвана Армстронг успокоително. — Днес видяхте портрета й и вероятно сте я сънували…

— Казвам ти, че беше там.

Иън вдигна парчето от полата й, но те продължаваха да го гледат неразбиращо.

— Значи е истина — обади се госпожа Армстронг. — Чудех се кога ли ще се върне.

Армстронг се извърна към съпругата си.

— Жено, тук няма никакъв призрак.

— А ако има… — Иън докосна врата си и им показа кръвта — …тя направи доста сполучлив опит да пререже гърлото ми.

Зад гърба си чу сепнато поемане на въздух и тежко тупване. Извърна се и видя баща си, проснат на пода. Докато се надвесваше над него, го чу да прошепва:

— Не я оставяйте да се върне за мен! Моля ви! Имайте милост и не я оставяйте да стигне до мен!

* * *

Огромен, неспокоен и непреодолим, океанът разкъсва западните брегове на Шотландия. Земята се врязва във водата и се опитва да сграбчи вечността, непрестанно обливана от пенливи вълни. Ветровете поемат солената вода и я отнасят към Шотландските планини, където мъглата забулва високите скали. Много пътници са се губили в тази мъгла и никога не са се връщали. Около димящи огньове от торф нощем се разказват истории за необикновени създания, които се забавляват като объркват случайно срещнатите странници. Истории за феи и елфи.

А също и за вещици.

Глава 2

— Тя е вещица, господин Иън.

Повей на вятъра откъм огрения от слънце океан развя палтото на Иън Феърчайлд, докато крачеше към конюшнята.

— Не вярвам в разни фантасмагории, но ще пренебрегна задълженията си, ако не ви съобщя, че е зла вещица. — С късите си крака Армстронг почти подприпкваше, за да върви успоредно с Иън. — Тя кара овеса в нивите да повяхва и по-скоро ще ти направи брадавица, отколкото да я премахне. Пък какво само стори на Кени!

Иън хвърли кос поглед към Армстронг.

— Ковачът?

— Да. Замерил я с парче желязо — вещиците ненавиждат желязото — и тя го проклела. — Стигнаха до двора на конюшнята. — Жена ми казва, че госпожа Кени се оплаквала как оттогава той вече не е истински мъж.

— Има подкова вместо прът?

Армстронг кимна тъжно.

— И то силно извита.

Иън чу викове и забеляза две момчета, вкопчили се отчаяно в юздите на коня му. Пристъпи напред, хвана поводите и се загледа в очите на Токсин.

— Щом искаш да си мериш силите, избери някой, който да ти подхожда. Ето аз с радост ще се изправя пред теб.

Конят изсумтя и се успокои, а двете момчета се покатериха на оградата.

Иън погали муцуната на Токсин.

— Красавец — гальовно го увери той, а после ловко се метна на гърба му. — Армстронг, още първата вечер, когато пристигнах в Фионауей, видях призрак.

Армстронг трепна.

— Прислужниците вече ги е страх да слизат сами в мазето.

— Но аз се сблъсквам със злото всеки ден, откакто дойдох да живея при баща си. Защо да не се справя с една вещица.

— Не се съмнявам във вас, но ако смятате да търсите услуга от нея, моля ви да ми обещаете, че ще се приберете, преди да се е мръкнало.

— Какви ги върши тя нощем? — попита Иън, докато нахлузваше ръкавиците си.

— Променя образа си. От отвратителна стара баба се превръща в красива жена, която пленява всеки мъж, щом я съзре.

— Най-добре да си държи очите настрана от пръта ми, иначе няма да съм й от никаква полза като пленник. Казват обаче, че била най-добрата лечителка във Фионауей, затова ще я доведа да облекчи болките на баща ми.

— Кой ли глупак изпраща англичанин при шотландска вещица? — промърмори Армстронг.

— О, Армстронг… — Иън се наведе напред и прошепна, — собствената ти съпруга.

Засмя се на смаяното изражение на иконома, каза нещо на Токсин и препусна в летния ден. Имаше подробни указания как да стигне до къщурката на вещицата. В сърцето си носеше екзалтацията на човек, избягал от затвор.

Откакто пристигна, луната се бе изпълнила и после отново изтъняла. През това време Лезли Феърчайлд го обяви за свой наследник. А Иън обходи всяка педя от Фионауей. Ала в момента мечтаеше да се откъсне за малко от имението, от бдителните прислужници и най-вече — от баща си.

Къщурката със сламен покрив се гушеше дълбоко в гората. Цветя пъстрееха в градината, а под навеса в края на сечището бяха подредени цепеници и кафези с добре гледани зайци. По тревата кълвяха кокошки. Във външното огнище гореше огън, а от железния котел над него се носеше силен аромат. Камъни ограждаха кладенеца — вероятно беше магически. Иън гледаше и се чудеше дали не е сбъркал колибата и гората.

Тогава вещицата застана на прага.

Носеше мръсни дрехи от домашно тъкан плат. Гърбицата деформираше едното й рамо, а гърдите й се спускаха до колана. На солидния й кръст висяха огромна лъжица и зловещо остра вилица, които подрънкваха, докато пристъпваше, а ножът до тях бе достатъчно голям да посече човек. Дългите й коси, сухи и сиви, полепваха по зеленикавите мазни петна върху страните й.

Лицето й също бе сивкаво. Дълбоки бръчки минаваха между черните й вежди и покрай устата.

Видът й наистина караше органът на мъжествеността на всеки юначага да повехне.

Тя сякаш не забеляза Иън. Пристъпи тромаво към котела, бръкна с лъжицата във варивото, опита го, поклати глава и отвори една от кожените кесийки, увесени на кръста й. Бръкна вътре, гребна с шепа и я изсипа в казана.

Иън очакваше да види цветен дим, който очертава застрашителна форма, но във въздуха се разнесе аромат на риган.

Зла вещица, няма що! Слага треви и подправки в гозбите си. Слезе от коня и го отведе на сянка.

— Бабо, нужна ми е помощта ти.

Присъствието му очевидно не я обезпокои. Хвърли му един бърз поглед, взе дървената паница от столчето до огнището и я напълни. С кимване го покани да влезе и въобще не се обърна да види дали ще я последва.

Той, естествено, се подчини, воден от примамливия аромат на зеленчуци и бульон. Наведе глава, за да мине през вратата, и обяви:

Вы читаете Вещицата
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×