Иван Димитров

Очи в стъкленица

Къщата се бе появила отново… С нея и пречуствието за наближаваща беда. Нещо щеше да се случи и то скоро.

Нощта бе настъпила. Булото на непрогледния мрак бе паднало над Дарк Сити. Улиците бяха пусти. Хората се бяха прибрали отдавна зад бетонните стени на жилищата си.

На спирката пред блок 834 чакаше едно хлапе. Беше на около петнадесет. Слушаше музика на уокмена си и от време на време поглеждаше към пътя с надеждата да види фаровете на задаващ се автобус.

Чакаше от половин час. Беше му омръзнало от номерата на шофьорите от обществения транспорт, но трябваше да се примири — билетите бяха по-евтини от такситата.

Хлапето запали цигара и увеличи музиката до край. В същия миг на осветения от уличната лампа асфалт пред него изникна приближаващата се катранено черна сянка на дребно прегърбено човече.

Момчето се обърна мигновенно и погледа му срещна този на човечето. Последва свистене и подобен на копие прът го промуши в гърдите. От раната шурна кръв и обагри асфалта в червено.

Миг по-късно хлапето се строполи безжизнено на земята.

Прегърбеното човече се приближи до жертвата си. Наведе се и с дългите остри нокти на дясната си ръка бръкна в едната очна кухина. Извади окото и го прибра в малка стъкленица, пълна с формалин.

Повтори операцията и с другото…

За миг около фигурата му се появи неестествено синкаво сияние.

— По-силен. — рече съществото и се изкиска зловещо.

Джони взе вестника от масата в хола и обърна направо на последната страница, където обикновено публикуваха новините за престъпленията.

„Ново убийство — Жертвата пак без очи.“ — заглавието на едната от статиите накара Джони да потрепера.

„Знаех си. Знаех си.“ — рече си младежът. — „Когато се появи онази къща винаги се случва нещо лошо, вигнаги някой загива и винаги трупа на мъртвеца е с извадени очи. Но нали не съм аз жертвата. Какво от това.“ — и после отново се появи странното пречуствие, че греши, че все някога ще дойде и неговия ред.

Джони обърна на спортните страници.

„Дарк Сити Сокър среща Кингтън Годс в другиден.“ — с прочита на заглавието, странното пречуствие изчезна.

Следобеда, преди да тръгне за мача с приятелите си, Джони видя отново къщата сред Лангорската горичка. Заедно с нея се появи и чуството за наближаваща беда.

Вече бе почти двадесет и два, когато мачът приключи и Джони и приятелите му излязоха от стадиона, и се отправиха към спирката на автобуса. Наоколо се стелеше, обгърналата отдавна града пролетна мъгла.

Спирката бе препълнена от запалянковци. Щом пристигнеше някакъв автобус всички се скупчваха около него и правиха опит да се качат. Някои успяваха, други не.

С доста труд Джони и приятелите му успяха да се набутат в един препълнен 76, с който продължиха към домовете си.

Половин час по-късно от цялата група в автобуса остана само Джони. Другите бяха слязли на своите спирки.

Когато дойде и неговия ред, той се придвижи до вратата. Там бе застанала едвам държаща се на бастуна си възрастна жена. До нея стояха две щайги с ягоди.

„Как по дяволите, бабката е качила щайгите“ — помисли си Джони и рече:

— Ще слизате ли сега?

— Да. — отвърна му възрастната дама.

— Да ви помогна ли да свалите щайгите?

— Ако не ви затруднява.

Щом стигна спирката автобусът спря и отвори вратите. Младежът вдигна товара и слезе, внимавайки да не клати много щайгите, за да не разсипе намиращите се в тях ягоди. А после, след като стъпи на тротоара, остави товара на земята и изчака да слезе възрастната жена. След нея автобусът затвори вратите и продължи нататък по маршрута си.

— Много благодаря, младежо. — неестествено заговори възрастната дама.

— Няма защо. — отвърна Джони и погледът му неволно улови чезнещите в мъглата габарити на атобуса. — Лека вечер. — допълни той. Обърна се и тръгна по тротоара.

Не беше изминал и десет метра, когато до ушите му достигна едвам доловимия звук от стъпки. Обърна се и видя прокрадващата се откъм гърба му старица. В същия миг бабката замахна с бастуна си.

Джони отскочи в страни и избегна описаната от бастуна дъга. А после с един удар с крак изби оръжието на старицата от ръката и.

Бабката се изхили зловещо и ноктите на ръцете и се издължиха мигновенно. Фигурата и започна да се променя. Косата и изпокапа. Кожата и се набръчка и на места по нея са появиха гнойни циреи…

Джони гледаше метаморфозата като вкаменен. А когато тя приключи на мястото на старицата вече стоеше едно дребно прегърбено човече.

— Ти единствен видя къщата ми, мизернико. — рече то. — И сега е време да си платиш за това. — изкикоти се и в очите му заиграха зли пламъчета. После се нахвърли върху жертвата си.

— Нееее. — изкрещя Джони. Прикри лицето си с ръце и… около тялото му се появи неестествено зеленикаво сияние.

Човечето се сблъска с него. Лумнаха пламъци. Опърлиха го и то се отдръпна пищейки.

Дочул писъците на противника си, младежът свали ръце от лицето си и щом видя, че човечето се е отдръпнало, побягна. В този миг в съзнанието му се бе запечатала само една мисъл: „Бягай по-бързо. НЕЩО ти помогна да се спасиш от гибел, но втори път не може да се надяваш на неговата помощ…“

— Примитивните ти познания за силата не могат да ме спрат, мизернико. — изкрещя след него човечето. — Където и да се скриеш, аз ще те намеря и тогава ще умреш.

Фигурата на Джони се изгуби в мъглата.

Младежът се прибра след единадесет. Вечеря сам и си легна.

Няколко часа се въртя в кревата си, опитвайки се да заспи. Но сънят не идваше. Вместо него се появяваше образа на човечето. Лицето му се разтягаше в лукава усмивка и откриваше жълти остри зъби. Във всеки шум чуваше кискането му. В идващите отвън светлинки пламъчетата в очите му.

Изведнъж сънят победи.

Бялата пелерина на зимата се губеше в далечината. Всичко бе покрито със сняг — пътищата, дърветата, колите, сградите. От небето се изсипваха купища снежинки, натрупвайки още по-големи преспи. Децата радостно се въргаляха в снега. Хармонията в природата бе недосегаема.

Но изведнъж на фона на зимата изникна силуетът на старицата. От ръцете и бастуна и капеше кръв, която обагряше снега в алено червено. Бездушният и поглед се рееше сред бялата пустош. Под дебелите лещи на нейните очила, в очите и, играеха златисто жълти злокобни пламъчета.

— Очи… аз много обичам добродушните детски очи. — извика старицата и от ръкавите на кожуха и започнаха да падат множество мънички окървавени очи. Тя протегна свитата си в юмрук ръка напред, избухвайки в смях. — А ето един подарък и за теб непослушен палавнико. — тя отвори ръката си и Джони разпозна собствените си кафяви очи.

— Неее… — викът му се смеси с дивия смях на старицата.

Събуди се плувнал в пот.

Вы читаете Очи в стъкленица
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×