свредел в гърдите. Нададе нечовешки вик и политна надолу по насипа, без дори да разбере откъде бяха дошли изстрелите. Докато тялото му се премяташе по чакъла, един куршум изсвистя над главата му и до слуха му достигна викът на д’Амико, който веднага затихна в сподавен хрип. Чу нов изстрел и разбра, че това беше краят на стария му приятел, който щеше да бъде погребан заедно с него под пирамидата.

Сега лежеше съвсем сам, обърнат с лице към слънцето, което пареше челото му.

Чуваше само гърма на машините и глухите стенания на сриващите се стени. Животът му бавно изтичаше, но той не изпитваше никаква мъка. Едва ли можеше да умре на по-добро място, тъй като край него се намираха последните неща, които му бяха принадлежали. Земята край него се разтрепери и той видя бавно да се приближава гигантската паст на един булдозер, който идваше да го погълне. Помисли си, че чудовището ще пристигне прекалено късно за него. Погледна през огромната стрела на крана в слънцето, което бе престанало да грее за него, и върху устните му се появи уморена усмивка.

,

Информация за текста

© Виторио Скиралди

© Марио Йончев, превод от италиански

Vittorio Schiraldi

Baciamo le Mani,

Сканиране, разпознаване и редакция: Светослав Иванов, 2010

Издание:

Виторио Скиралди. Целувам ви ръка

„Атика“, София, 1994

Библиотечно оформление и корица: Тандем G

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/15398]

Последна редакция: 2010-01-23 12:45:00

,

1

Consigliori (ит.) — съветник, вторият по ранг след главата на мафиотската фамилия. — Б. пр.

2

The sunshine (англ.) — изгрев. — Б. пр.

3

Loft (англ.) — мансарда. — Б. пр.

4

High (англ.) — дрогиран. — Б. пр.

5

For Hire (англ.) — свободен. — Б. пр.

6

Miss you (англ.). — Липсваш ми. — Б. пр.

Вы читаете Целувам ви ръка
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×