• 1
  • 2

столче и рисувателни материали. Адела Пингсфорд бе смаяна:

— Да не би да искате да кажете, че спокойно ще си седите и ще рисувате този звяр, докато опустошава дневната ми?!

— Вие го предложихте — отвърна Ешли, докато нагласяваше платното.

— Забранявам ви! Абсолютно ви забранявам!! — прогърмя Адела.

— Не виждам какво право имате на това — отговори художникът, — волът не е ваш, нито сте го взели на заем.

— Изглежда, забравяте, че той се намира в моята дневна и яде моите цветя!

— А вие, изглежда, забравяте, че готвачката има невралгия — каза Ешли. — Вероятно тя тъкмо се е унесла в благодатен сън, от който вашите викове ще я стреснат. Грижата за другите би трябвало да бъде основен принцип за хора с нашето положение.

— Този човек е луд! — възкликна трагически Адела.

В следващия миг тя самата едва не полудя, защото волът, приключил с цветята във вазите и обложката на Израел Калиш (Популярен роман от епохата), се приготви да напусне доста тясното си временно обиталище, а Ешли, забелязал това, му хвърли няколко букета вирджински повет, за да го залъже да продължи позирането.

— Не помня как точно беше поговорката — отбеляза той, — нещо като „По-добре зарзават там, дето има любов, отколкото угоен вол там, дето има омраза“ (Алюзия за глава XVII, стих 1 от библейската книга Притчи Соломонови: По-добре сух залък и с него мир, нежели къща, пълна със заклан добитък, но в нея раздор.), но ми се струва, че е налице всичко, за да можем да я приложим към настоящата ситуация.

— Отивам до обществената библиотека и ще ги накарам да се обадят в участъка — оповести Адела и тръгна, почервеняла от гняв.

Няколко минути по-късно волът, осенен вероятно от подозрението, че в родния му краварник го чакат кюспе и кълцано кръмно цвекло, предпазливо пристъпи през френския прозорец, погледа със сериозен интерес мъжа, който вече не хвърляше колчета по него, и с тежки крачки, но пъргаво се измъкна от градината. Ешли събра пособията си и последва примера му. Къщата на Адела Пингсфорд бе оставена на невралгията и на готвачката.

Този епизод се оказа повратна точка в артистичната кариера на Теофил Ешли. Забележителната му творба Вол в дневна, късна есен предизвика сензация на следващия Салон на живописта в Париж и има голям успех: изложена след това в Мюнхен, тя бе купена на силно оспорван търг от баварското правителство, което я измъкна от три остро конкуриращи се фирми за износ на месо. Оттам нататък успехът на художника стана неизменен и постоянен и две години по-късно Кралската академия сметна за голяма чест възможността да изложи в една от залите си мащабното му платно Северноафрикански пчели опустошават будоар.

Ешли подари на Адела Пингсфорд нов екземпляр от Израел Калиш и няколко стръка кичести хризантеми Мадам Андре Блюсе за разсад, ала между двамата не настъпи истинско помирение.

,

Информация за текста

© Мина Цанева, превод от английски

Saki

The Stalled Ox,

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/98]

Последна редакция: 2006-08-11 11:48:30

Вы читаете Вол и омраза
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×