маневрите им, май бяха само трите кораба, участвали в битката, плюс по-малкият съд, който бяха оставили на пост край бакборда им.

Подобно на йонните оръдия конърските мрежи бяха предназначени да обезвреждат и да обездвижват врага, но не и да го унищожават. Преди техният пазач да направи каквото и да е движение, Кенто и Марис бяха успели да задействат повечето системи.

— Кенто, той сменя позицията си — извика Кардас в предавателя, докато следеше как сивият кораб се изместваше спокойно покрай илюминаторните прозорци и се установяваше в нова позиция. Сега неговата кърма бе застанала непосредствено пред и над носа на „Ловеца на сделки“. — Изглежда, прави маневра, за да ни подскаже да го последваме.

— Тръгваме тогава — отговори Кенто. — Запали двигателя до четвърт мощност.

Сивият кораб бавно потегляше напред, когато двамата с Марис се върнаха на мостика.

— Готови сме — промърмори Кенто и като се отпусна в креслото си, бавно задвижи кораба напред. — Някакво предположение накъде отиваме?

— Другите още се занимават с останките на хътянския кораб — вметна Кардас и внимателно мина зад Марис, за да се върне на командния си център. — Май че и нас ни водят натам…

— М-да, така изглежда — съгласи се Кенто и даде още малко тласък на двигателя. — Засега поне не са почнали да ни обстрелват. Което обикновено е добър знак.

С пристигането си забелязаха, че над остатъците от кораба на Прога действително кръжат три кораба. Два от тях бяха също с размерите на изтребители — точни копия на техния неголям придружител, докато третият бе доста по-внушителен.

— Този обаче не е много по-голям от обикновените републикански крайцери — отбеляза Кардас. — Даже си е доста мъничък предвид на онова, което направи току-що.

— Май ни отварят хангар — каза Марис.

Кардас измери на око разкриващия се пред тях отвор.

— Тук няма твърде много място.

— Носът ни ще може да влезе — успокои го Кенто. — А после сигурно ще използваме онзи транспортен ръкав отпред да излезем.

— Мислиш да се прекачваме на техния кораб? — запита Марис с леко треперене в гласа.

— Освен ако самите те не планират да дойдат при нас по ръкава — й отговори Кенто. — Тези решения обикновено се вземат от оня, който държи оръжието — каза и вдигна пръст предупредително. — Но целият номер е ние да държим ситуацията под контрол, докато си мислят, че те издават заповедите.

С тези думи се обърна към Кардас и го изгледа косо.

— Това означава, че аз ще бъда преговарящият. Освен ако не ти зададат някакъв пряк въпрос — тогава ще им отговаряш точно и по същество, без да издаваш прекалено много информация. Ясно ли е?

Кардас преглътна:

— Ясно.

Придружителят им действително ги заведе до хангарите на големия кораб. Две минути по-късно Кенто вече бе успял да втъкне носа на „Ловеца на сделки“ в пръстеновидния отвор на дока. Докато той привеждаше системите в режим на готовност, откъм хангара започна да се разгъва транспортният ръкав. Един по един тримата слязоха на долното ниво. Когато стигнаха до изходния шлюз, там вече светеха индикатори, че ръкавът се е скачил и налягането е изравнено.

— Готови сме — измърмори Кенто и като се изправи в цял ръст, въведе данните за отключване. — И не забравяйте, че сте оставили говоренето на мен.

Когато люкът се плъзна, от другата страна ги очакваха две фигури от екипажа на чуждия кораб. Бяха хуманоиди със синя кожа, светещи червени очи и тъмносиня коса, облечени в идентични черни униформи със зелени знаци на раменете. И двамата носеха на кръста си малко, но неприятно на вид ръчно оръжие.

— Здравейте! — се обърна към тях Кенто и пристъпи в ръкава. — Аз съм Дубрак Кенто, капитан на „Ловеца на сделки“.

Непознатите не отговориха нищо, а само се отместиха настрана и посочиха към другия край на ръкава.

— Нататък ли? — запита Кенто, като също посочи напред с едната ръка, а с другата подхвана дланта на Марис. — Хубаво.

Двамата с Марис се запътиха надолу по ръкава и ластичният материал на съоръжението се залюля под стъпките им като подвижен мост. Кардас ги последва, като се опита с ъгълчето на окото си да разгледа хуманоидите, минавайки между тях. С изключение на необичайния цвят на кожата и тези излъчващи светлина очи, забележително много наподобяваха човешки същества. Дали не бяха някаква далечна издънка от човешка експедиция извън познатата галактика? Или пък съвършено различна раса, а приликата се дължеше на чиста случайност?

От вътрешната страна на техния шлюз ги очакваха още двама униформени, облечени и въоръжени по същия начин както първата двойка, с изключение на пагоните, които бяха жълти и сини, а не зелени. Те се завъртяха с военна прецизност и поведоха тримата посетители по дълъг и леко извит коридор от някаква бяла, сякаш перлена материя от приглушен гланц. Когато тръгнаха надолу по коридора, Кардас леко допря стената с пръсти, опитвайки се да определи дали е метал, керамика или някаква сплав между двете.

Едва бяха изминали и пет метра, когато водачите им внезапно спряха пред една отворена врата и застанаха мирно от двете й страни.

— Оттук ли? — запита Кенто. — Добре.

Той изправи рамене в стойка, която Кардас многократно го бе виждал да заема преди важни преговори. След това, като държеше Марис за дланта, престъпи прага. Кардас хвърли последен поглед към стените на коридора и ги последва вътре.

Каютата беше малка и просто обзаведена. Единствените мебели бяха маса и пет-шест стола. Конферентна зала, предположи неуверено Кардас, или може би столова за служители от екипажа. В далечния край на масата беше седнало още едно от синьокожите същества. Светещите му очи бяха вперени в посетителите. Носеше същата униформа, но с доста голям знак в тъмночервен цвят на рамото. Освен това на якичката му имаше чифт сложно изработени сребърни нашивки. Дали не бе някакъв офицер?

— Здравейте — отново каза Кенто с приветлив тон, като се спря пред масата. — Аз съм Дубрак Кенто, капитан на „Ловеца на сделки“. Предполагам, че не говорите основния език?

Непознатият не отвърна нищо, но на Кардас му се стори, че помръдна леко едната вежда.

— Може би трябва да опитаме на някой от търговските езици на Външния ръб? — предложи Кардас.

— Благодаря за блестящото хрумване! — каза Кенто с нотка на сарказъм. — Поздравления за вас, благородни господине! — продължи той, като превключи на сай бисти. — Ние сме пътници и търговци от един далечен свят и нямаме никакви лоши намерения към вас или към вашия свят.

Отново не последва отговор.

— Можеш да пробваш на таарджа — предложи Марис.

— Не говоря таарджа много добре — отвърна Кенто, все още на сай бисти. — Ами вие? — добави той, обръщайки се към двамата стражи, които ги бяха придружили до каютата. — Някой от вас двама ви разбира ли сай бисти? Ами тааржда? А мийс колф?

— На сай бисти е добре — изведнъж се обади със спокоен глас непознатият зад масата.

Кенто бързо се извърна, като премигваше изненадано.

— Да не би току-що да казахте…?

— Казах, че на сай бисти е добре — повтори непознатият офицер. — Моля, седнете.

— Ъ-ъ… благодаря — Кенто придърпа по един стол за себе си и за Марис. После кимна и на Кардас да направи същото. Гърбовете на столовете имаха странна за човешкия гръбнак форма, но когато зае мястото си, Кардас откри, че съвсем не бяха толкова неудобни.

— Тук е командир Миттраунуруодо от Чиското господство — продължи офицерът. — А това е „Брулещ ястреб“, команден кораб на втори граничен пост от завоевателно-отбранителната флота.

„Завоевателна флота“!? Кардас усети тръпки по гърба си. Дали наименованието означаваше, че въпросното Чиско господство е в процес на завладяване на нови територии?

Вы читаете Изходящ полет
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×