Дейвид Едингс

Пророчицата от Кел

Посвещавам на Лестър,

Вече сме заедно от десет години. И двамата с основание очаквахме, че в резултат на това ще остареем с едно десетилетие, но се получи нещо повече. Смятам, че ние двамата с общи усилия успяхме да отгледаме едно твърде добро момче. Смятам, че то за теб означава много, както е и за мен, и аз изпитвам известна гордост от факта, че през изтеклите години нито един от нас не направи опит за покушение срещу живота на другия — и това се дължи по-скоро на нечовешкото търпение на две дами, отколкото на нашите добродетели.

С най-добри чувства Дейв Едингс

ПРОЛОГ

Откъси от „Книга на вековете“,

том първи от „Малореанските евангелия“

Това са епохите човешки:

През Първата епоха бе сътворен човекът и събуди се той в озадачение и почуда, когато съзря света около себе си. И създателите му избраха от нему подобните онези, що им харесваха, а останалите отхвърлиха. И отидоха някои да дирят духа, що е известен като УЛ, и ни оставиха, и се отправиха на запад, и не ги видяхме веч. И други отрекоха боговете и отидоха далеч на север да се бият с демони. И трети се обърнаха към земни дела и отидоха на изток, и издигнаха там могъщи градове.

Ала ний се отчаяхме и седнахме на земята в сянката на планината Корим, що няма я веч, и в мъката си оплаквахме своята участ, че сме били сътворени и после отхвърлени.

И ето, случи се тъй, щото насред скръбта ни една жена от нашия народ изпадна в екстаз и сякаш могъща ръка я разтърси. И изправи се тя от земята, на която седеше, и завърза очите си с превръзка, та да покаже, че онуй, що е видяла, не е виждало смъртно създание! Тя беше първата пророчица в целия свят. И все още обладана от видението, заговори ни тя със силен глас, думайки:

„Ето! Пируват онези, що ни сътвориха, и този пир ще наречем ний Празник на живота. И създателите ни избраха онези, що им харесват, а другите, що им не харесват, не бяха избрани.

Ний сме Празника на живота и скърбите вий, че никой гост на този пир не ви е избрал. Ала не изпадайте в отчаяние, защото един от гостите още не е пристигнал. Другите гости сториха своя избор, и този велик Празник на живота очаква възлюбения гост, що е закъснял, и казвам аз на народа, че той е онзи, що ще ни избере.

Затуй очаквайте неговото идване, защото е сигурно. Знаците са в небесата и от скалите шепот се носи, що говори за него. Щом земя и небе го потвърждават, как може да не дойде? Затуй пригответе се за неговото идване. Оставете скръбта си и обърнете лице към небето и земята, та да прочетете знаците, що са написани там, защото казвам аз на народа, от вас зависи дали той ще дойде. Защото ето, той може да не ви избере, ако не го изберете вий. И такава е съдбата, за каквато сме създадени.

Стани, о, народе мой. Недей седя веч на земята в напразно и глупаво съжаление. Заеми се със задачата, що стои пред теб, и подготви пътя за онзи, що непременно ще дойде.“

Много се дивихме на словата, що ни бе казала тя, и най-внимателно ги обмислихме, и разпитвахме ний пророчицата, ала отговорите й бяха тъмни и неясни. И усетихме ний, че опасност се крие в обещанието. И обърнахме лица към небето, и наведохме уши към шепота, що се носеше от земята, та да видим, чуем и да се научим. И когато се научихме да четем Книгата на небесата и да чуваме шепота на скалите, открихме безчет предупреждения, че ще дойдат два духа, и че единият ще е добър, а другият ще е зъл. И удвоихме усилията си, та да познаем истинския дух и неистинския, та да изберем, когото трябва. И докато четяхме Книгата на небесата, открихме два знака, и докато слушахме земята, чухме два гласа, и угрижени бяхме, защото не можехме да определим ни кой знак, ни кой глас е истински. Тъй е, злото е скрито под външността на добро в Книгата на небесата и в речта на земята, и никой човек не е достатъчно мъдър, та да избира помежду им без чужда помощ.

Обмисляйки туй, ний излязохме изпод сянката на планината Корим и отидохме в земите наоколо, гдето се заселихме. И оставихме грижите човешки, и насочихме всичките си усилия към задачата, що стоеше пред нас. И издирихме цялата мъдрост, що можеше да ни помогне да различим истинския бог от неистинския, когато дойдат при нас, думайки: „Аз съм пътят“. Нашите вещици и пророци търсеха помощта на света на духовете, и нашите магьосници се съветваха с мъртвите, и нашите гадатели искаха съвет от земята. Ала ето, духовете не знаеха повече от нас, и открихме, че са също толкова смутени и угрижени.

Накрая сбрахме се ний в една плодородна долина да обмислим всичко, що бяхме научили от света на човеците, света на духовете, Книгата на небесата и гласовете на земята. И ето, туй са истините, що научихме от звездите и скалите, от сърцата на човеците и от умовете на духовете:

Знай, о, народе мой, че по безкрайните друмища на времето има разделение, що загрозява всичко съществуващо — защото разделено е самото сърце на творението. И някои казват, че това е естествено и ще продължи до края на дните, ала не е тъй. Ако разделението беше вечно, целта на творението щеше да е да го съдържа. Ала звездите, духовете и гласовете в скалите говорят за деня, когато разделението ще свърши и всичко пак ще стане едно цяло, защото самото творение знае, че този ден ще дойде.

Знай също, о, народе мой, че двата духа се борят помежду си точно в средата на времето и тези духове са двете страни на онова, що е разделило творението. И след време ще се срещнат духовете на този свят и тогава ще настъпи моментът на избора. И ако ИЗБОРЪТ не бъде направен, духовете ще идат в друг свят и ще се сблъскат там, и този свят ще бъде изоставен, и възлюбеният гост, за когото говори пророчицата, никога не ще дойде. Защото такъв е смисълът на словата й: „Той може да не ви избере, ако не го изберете вий“. И изборът, що трябва ний да направим, е между доброто и злото — защото има абсолютно добро и абсолютно зло, и разделението в сърцето на творението е разделение между доброто и злото, и действителността, що ще съществува, щом направим ИЗБОРА, ще е действителност на доброто или действителност на злото, и тя ще остане до края на дните.

Знай също тази истина: скалите на този свят и на всички други светове шептят за двата камъка, що лежат в центъра на разделението1. Някога тези камъни били едно цяло и стояли в центъра на цялото творение, ала като всичко останало, те били разделени и в мига на разделянето се разчупили със сила, що погубила цели слънца. И гдето бъдат открити тези камъни, там ще е следващата битка между двата духа. Ще дойде ден, когато цялото разделение ще свърши и всичко пак ще стане едно цяло — ала разделението между двата камъка е толкова голямо, че те никога не могат да се слеят. И в деня, в който разделението свърши, единият от камъните завинаги ще престане да съществува, и в този ден единият от духовете завинаги ще изчезне.

Това бяха истините, що научихме от звездите и скалите, от сърцата на хората и умовете на духовете. И откриването на тези истини отбеляза края на Първата епоха.

Втората епоха човешка започна с гръм и земетръс, защото ето, самата земя се разцепи и морето нахлу да раздели земите човешки, както се разделяше самото творение. И планината Корим се разтърсваше и стенеше, докато морето я поглъщаше. И знаехме ний, че това ще се случи, защото нашите провидци ни бяха предупредили. И затуй поехме по пътя си, и намерихме убежище преди светът да се разцепи и морето да нахлуе и никога веч да се не отдръпне.

И през Втората епоха видяхме ний идването на избраниците, що бяха определени от седмината богове. И разгледахме ги да видим дали някакъв белег ги отличава от останалите човеци, ала не открихме такъв белег или знак. И нашите провидци се свързаха с умовете на провидците на нашите братя, що бяха отишли на Запад преди моретата да разделят земите човешки. И нашите братя на Запад също разгледаха избраниците на другите богове, и техните провидци заговориха в умовете на нашите провидци, и казаха, че

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×