Николай Гумильов

Звездният ужас

Посред златна нощ това се случи, златна бе нощта, ала безлунна. Тичаше той бързо през полето, спъваше се, ставаше отново, кривваше като подгонен заяк, и се стичаха горещи сълзи по лицето сбръчкано и старо и по бялата брадица козя. Бяха го подгонили децата му, внуците му бяха го подгонили, и пищеше в шатъра самичка изоставената му правнучка. „Стой, ела си!“ — викаха децата му, и крещяха внуците задъхани — „Никаква беда не се е случила, ни овцете млечка са преяли, ни е огънят свещен угаснал, нито лъв, ни зенд1 пък кръвожаден шатъра ни пъстър са нападнали.“ А пред него черна дупка зееше. Старецът не я съгледа в мрака — рухна тъй, че кости затрещяха, и едва-едва не хвърли топа. Даже пълзешком се той затегли, но децата му го уловиха, сграбчиха му внуците халата. Чак тогава той им проговори: „Вай беда! Бесило, страх и яма за тогова, що е син човешки! Гледа го с безброй очи отгоре Черният и всичките му тайни вижда отнапред и не прощава. Тая нощ заспах, завит с кожуха, както му е ред отколе — ничком. Сън ми се яви — възедра крава с виснало и напращяло виме. Пропълзях под нея: мислех малко прясно млечице да побозая, ала тя ме ритна отведнъжка, тъй, че се събудих преобърнат — бях отвит и с нос къмто небето. Пак добре, че десният ми зъркел с жарка моч говедото опари, щото инак, ако гледах с двете, щях на място мъртъв да остана. Вай беда! Бесило, страх и яма, за тогова, що е син човешки!“ И глави отпуснаха децата, внуците лицата скриха в шепи. Всички чакаха какво ще каже старшият измежду синовете. Седовлас, така той заговори: „Откогато на света живея, аз не съм съгледал нищо страшно и сърцето мое ми подсказва, че и занапред не ще съгледам. Искам с двете си очи да видя тоя, който броди из небето.“ Промълви и тутакси полегна, не с лице надолу, ами възнак. Всички, затаили дъх, стояха, дълго, дълго чакаха смълчани. Старецът накрая разтреперан рече: „Е, какво видя?“, но нищо старшият му син не отговори. Братята му сетне доближиха и видяха, че не диша вече, а лика му с цвят на мед в гримаса е смъртта ужасно разкривила. Как жените хорово завиха, как децата вкупом запи щяха! Старецът пък козята брадица скубеше и яростно кълнеше. Осемте му сина — все мъжаги, рипнаха и лъковете взеха: „Ще се целим — викнаха — в небето, да умерим оня, който броди, трябва да усмъртим тая напаст!“ Но тогаз вдовицата извика: „Аз ще отмъщавам за мъжа си! Искам да го видя — оня горе, в гърлото му нокти ще забия и очите му ще изчовъркам!“ Викна и се тръшна на земята, но с очи затворени бе дълго,
Вы читаете Звездният ужас
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×