Патриша Грасо

Жрицата

1

Уелс, август 1575 г.

Тъмни облаци тегнеха над покритите с нежна зеленина морави. Смрачаваше се. Само от време на време някоя светкавица осветяваше за миг небето.

Осемнадесетгодишната Кийли Глендоуър стоеше на прозореца и наблюдаваше бушуващата над замъка буря. Върху изящните черти на момичето бе изписано безпокойство. Дълбоката болка се смесваше с гняв, който караше Кийли да се задъхва.

Прекрасната й, все още толкова млада майка бе на смъртно легло! Кийли въздъхна отчаяно. Сърцето й отказваше да го приеме, но разумът й я убеждаваше, че това е самата истина. Нежната й, мила майчица умираше.

Мегън Глендоуър Лойд лежеше в леглото, а кръвта й бавно изтичаше в резултат от едно помятане. За последен път се бе опитала да дари съпруга си с дългоочаквания втори син, но напразно. Сега не им оставаше нищо друго, освен да чакат края.

— Тя свърши ли?

Този глас накара Кийли да се извърне. При вида на втория й баща по гърба на момичето полазиха тръпки на отвращение.

Барон Мадок Лойд стоеше в рамката на вратата. Висок и силен, баронът можеше да бъде много привлекателен мъж, ако не бе неприкритият хлад, лъхащ от сивия му поглед.

Кийли се взря в него. В прекрасните й теменужено сини очи нямаше и следа от симпатия. За нея този мъж бе единственият виновник за смъртта на майка й.

— Вдовец ли съм вече? — прогърмя в ушите й гласът на Мадок. Гневът накара страните на Кийли да пламнат. Тя вдигна ръка и обвинително размаха пръст към мъжа. Преди обаче да успее да каже нещо, небето се разцепи на две от ослепителна светкавица и в стаята се разнесе оглушителен гръм.

— Не смей да ме кълнеш — извика Мадок и се прекръсти. След това се завъртя на пета и затръшна вратата след себе си.

Кийли понечи да го последва, но един немощен глас я спря:

— Остави го в ръцете на Провидението — чу тя майка си.

Кийли коленичи до постелята на болната, край която бдеше от дни. Колкото и да й бе тежко на душата, успя да се усмихне.

— Онова, което Мадок най-страстно желае, накрая ще му коства живота — обясни Мегън. — Вярвай ми, видях го.

Кийли кимна. Всичко, което майка й някога бе видяла, неизбежно се сбъдваше.

— Беше време, когато Мадок ме обичаше повече от всичко — поде Мегън и гласът й омекна. — Но сърцето ми принадлежеше на баща ти. И все още му принадлежи.

Кийли бе изненадана от факта, че болната говореше за баща й. Досега майка и неизменно бе отказвала да отговаря на въпросите на дъщеря си за родния й баща, така че момичето в крайна сметка бе решило да не засяга тази деликатна тема. Много дълго бе чакала да научи нещо повече за него. Сега изглежда бе настъпил моментът за това.

— Външно приличаш на мен, но теменуженосините очи си взела от него — продължи Мегън. — Винаги когато те погледна в очите, сякаш виждам него. Мадок така и не можа да ти прости, че си негова дъщеря.

— Защо първо не си починеш, по-късно ще поговорим за това — прекъсна я Кийли, виждайки че този разговор отнема и последните сили на майка й.

— Скъпа дъще, с единия крак вече съм в гроба и скоро ще трябва да се разделим — обясни й Мегън. — По първи петли вече ще съм на път към Великото приключение.

Кийли тъкмо се канеше да я прекъсне, когато майка й я смъмри:

— Не оспорвай онова, което съм видяла. Времето за венчавка и раздяла е дошло и скоро ще се отърва от Мадок… Донеси ми сърпа.

Кийли отвори сандъка, където майка й пържеше малкия златен сърп, с който режеше клонките на огромните дъбове. След миг вече седеше на ръба на леглото и й го подаде.

— След смъртта ми този златен сърп ще стане твой — рече Мегън.

След това свали единствения накит, който някога бе носила, и подаде на дъщеря си голям медальон с тежка златна верижка. Дълбоки сапфири и смарагди насред блестящи диаманти образуваха главата на дракон, чиито ноздри бълваха пламъци — червени рубини.

— Никога не сваляй този медальон. Магическата му сила ще те пази — обясни Мегън. — Баща ти носи на врата си тялото на дракона.

Кийли сложи верижката и докосна с пръсти медальона, който лежеше на гърдите й.

— Можеш ли да ми кажеш името му?

— Казва се Робърт Талбот.

Лицето на Кийли просия в лъчезарна усмивка. Толкова дълго се бе наложило да чака, за да научи името на баща си, но сега най-сетне го знаеше.

— Търси приятелството на могъщите, но щастието ще намериш там, където сплитат клони бреза, ела и дъб — рече Мегън. — Довери се на краля с огнената корона и златна длан. И се пази от тъмния ковач.

По гърба на Кийли полазиха ледени тръпки.

— Тъмният ковач?

— Обърни се към баща си, когато Мадок те изгони от къщи — продължи Мегън.

— Докато Рис е жив, това няма да се случи — увери я Кийли. Искаше да спести грижите на майка си толкова кратко преди смъртта й.

— Макар и да те обича като сестра, Рис е само твой доведен брат и трябва да се подчинява на Мадок, ако не иска да бъде лишен от наследство — не се съгласи с нея Мегън. — Разбирам от тези неща, защото сама съм ги преживяла. Обещай ми да потърсиш баща си.

— Заклевам се. — Кийли нежно целуна майка си по бузата. — Къде да открия този Робърт Талбот?

На лицето на умиращата трепна усмивка.

— Робърт Талбот е херцог Лъдлоу. Кръвта нахлу в лицето на Кийли.

— Англичанин… херцог Лъдлоу?

Мегън само се усмихна.

— Аз съм проклета англичанка? — не можа да се сдържи Кийли.

Разтърсена от това разкритие, Кийли се взираше през прозореца. Бе възпитана да презира всичко английско, а сега узнаваше, че във вените й тече прокълнатата английска кръв. Къде бе родината й? Тук, в Уелс, където бе родена? Или в Англия, земята на врага? Или никъде?

— Научи децата си на всичко онова, което знаеш от мен — изтръгна я от мислите й Мегън.

Кийли отново се обърна към нея. Каква ужасна себичност, да мисли единствено за себе си, когато майка й умираше. Типично по английски.

— След време ще се срещнем в Самуийн — обеща Мегън. — Дай ми ръката си.

Тя очерта с пръст един кръг върху дланта на Кийли.

— Не забравяй, детето ми, животът е кръг без начало и край. Раждаш се, изживяваш живота си и умираш.

Мегън още веднъж очерта кръг върху дланта на дъщеря си и й обясни с мек, напевен глас:

— Раждаш се като дете, ставаш млада жена, а накрая стара жена… и умираш.

И трети път очерта Мегън кръг върху дланта на Кийли.

— Раждаш се, растеш, умираш. И после отново се раждаш.

Кийли усети как пръстите, които стискаха дланта й се отпуснаха и увиснаха безжизнено. Тя погледна в лицето на майка си, видя блажения израз, изписан върху него, и разбра, че майка й е поела по пътя към Великото приключение.

Момичето предано целуна ръката на мъртвата. След това се наведе, зарови лице на гърдите й и дълго плака.

Измина доста време, преди хлипането й да заглъхне. Изчерпана, Кийли отчаяно търсеше помощ от майка

Вы читаете Жрицата
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×