Джон Стайнбек

Акулата Уикс

Едуард Уикс живееше в долината на Райските пасбища в тясна мрачна къща на самия път. Зад къщата имаше градина от праскови и голяма зеленчукова градина. Едуард Уикс се грижеше за прасковите, а жена му и красивата му дъщеря се занимаваха със зеленчуковата градина и отглеждаха грах, боб и ранни ягоди за продажба.

Едуард Уикс имаше грубо загоряло лице и малко студени очи почти без ресници. За него се носеше славата, че е най-хитрият човек в долината. Той правеше сложни сделки и се чувстваше много щастлив, когато продадеше своите праскови няколко цента по-скъпо от съседа си. Ако му се удадеше случай, занимаваше се и с продажба на коне, като малко шмекеруваше. Със своята съобразителност беше заслужил уважението на общината, но въпреки това не стана по-богат. Но обичаше да си дава вид, че има спестявания в ценни книжа. На събранията на училищния съвет разсъждаваше с другите членове на общината, когато ставаше дума за различни акции, и затова хората бяха решили, че има значителни спестявания. Жителите на долината го наричаха Акулата Уикс. „Той ли, Акулата? — казваха за него. — Той сигурно е събрал двадесетина хиляди, а може и повече. Умен е той — не можеш го подведе“.

Истината бе, че Акулата Уикс нито веднъж в живота си не бе държал повече от петстотин долара. Най- голямото удоволствие за него бе да смята, че е богат. Той така се наслаждаваше на това чувство, че сам повярва в собственото си богатство. Като определи въображаемото си богатство на петдесет хиляди долара, той заведе тетрадка като главна книга, където вписваше данните от своите влогове и изчисляваше печалбите. Всичките тези действия станаха най-голямата радост в живота му.

По това време в Сълинъс новата нефтена компания реши да извърши сондажи в южната част на окръг Монтърей. Като разбра за това, Акулата отиде във фермата на Джон Уайтсайд, за да обсъди с него ценността на акциите на новата компания.

— Интересува ме нефтената компания на Южния окръг — рече той.

— Да, отчетите на геолозите обнадеждават — съобщи Джон Уайтсайд. — Аз и по-рано бях чул, че в този район има нефт. Чувал съм го преди много години.

С Джон Уайтсайд се съветваха често по такива въпроси.

— В началото аз не бих вложил много пари — добави той.

Акулата стисна с пръсти долната си устна и се замисли за минута.

— Все си мисля за това — каза той. — Примамлива работа. Имам десет хиляди долара, които така си и стоят. Но преди това трябва добре да се обмисли. Много бих желал да зная вашето мнение.

Акулата вече беше решил какво да прави. В къщи той взе тетрадката и намали въображаемата си банкова сметка с десет хиляди долара, а след това в графата за ценни книжа вписа хиляда долара акции на нефтената компания от Южния окръг. И от този ден започна да следи трескаво борсовия бюлетин. Когато цените на акциите малко се повишиха, Акулата се разхождаше, като тихичко си подсвиркваше, но когато падаха, в гърлото му засядаше буца от страх. Най-сетне цените на Южната нефтена компания отново подскочиха. Акулата изпадна в такова ликуване, че веднага отиде в Универсалния магазин и си купи за камината черен мраморен часовник с две колони от оникс от двете страни на циферблата и с бронзов кон отгоре. Хората в магазина се спогледаха многозначително и някой каза:

— Побъркал ли се е, що ли?

След една седмица акциите окончателно паднаха и компанията се разори. Когато чу тази новина, Акулата незабавно взе тетрадката и записа, че е продал своя дял един ден преди краха на компанията и е получил две хиляди долара печалба.

Пат Хъмбърт, на връщане от Монтърей, спря колата си до къщата на Акулата.

— Чух, че здравата си изгорял с акциите на Южната нефтена компания — подхвърли той.

Акулата доволно се усмихна.

— За какъв ме смяташ, Пат? Аз продадох тези акции преди два дена. Трябва да знаеш, че не съм толкова глупав. Аз виждах, че тези акции не струват нищо. Но знаех, че когато акциите се покачват, ще мога да ги продам изгодно. И когато някои започнаха да продават своите акции, и аз побързах да се отърва от своите.

— Добре си се измъкнал — възкликна възхитен Пат.

И когато той се отби в Универсалния магазин и предаде на всички разговора си с Акулата, хората само клатеха глава и отново пресмятаха богатството на Акулата. Да, трудно беше сега да се мерят с него.

В това време Акулата взе четиристотин долара от банката в Монтърей и си купи стар трактор „фордзън“.

Постепенно в Райските пасбища се разнесе такава слава за разсъдливостта на Акулата, че вече никой не се решаваше да купи някаква акция, парче земя или кон, без да се посъветва с него. А когато се обръщаха за съвет, Акулата Уикс разглеждаше работата внимателно от всички страни и като преценяваше всичко, даваше разумен съвет.

След няколко години по главната книга можеше да се съди, че влагайки парите си разумно, Акулата бе натрупал сто двадесет и пет хиляди долара. А като виждаха, че той живее като бедняк, съседите му още повече го уважаваха: богатството не беше му замаяло главата. Да, Акулата беше умен. А жена му и хубавата му дъщеря все така се грижеха за зеленчуците и ги продаваха в Монтърей. Сам Акулата от сутрин до вечер работеше в градината.

Романтична любовна история в живота на Акулата нямаше. На деветнадесет години той покани здравото, яко момиче Катрин Мълок на три танца. По-нататък всичко мина гладко и той се ожени за нея, защото семейството й и всички съседи очакваха това. Катрин не можеше да се нарече хубава — в нея се чувстваше силата на обяздената кобила и пъргавината на млад лебед. След като се омъжи, тя като опрашено цвете загуби силата и свежестта си — лицето й се сбръчка, бедрата наедряха. Чакаше я новата й участ — на труда и грижите.

Акулата се отнасяше към жена си без нежност, но и без жестокост. Той я управляваше с мека непреклонност, като кон. Жестокостта и ласката му се струваха еднакво глупави. Никога не разговаряше с нея човешки, не споделяше своите мисли и надежди, не й откриваше своите неуспехи, никога не говореше с нея за богатството, което съществуваше само на книга, нито дори за реколтата на прасковите. А Катрин би се поразила и обезпокоила, ако й заговореше за тези неща. Нейният живот и без това беше достатъчно обременен с грижи, за да вниква още в работите и мислите на друг човек.

Мрачната къща на Уикс беше като кръпка в цялата ферма. Всяка година природата погребва в земята всичко, което не й е нужно, докато човекът дълго пази всякакви непотребни неща. В двора се търкаляха чували, вестници, парчета от счупени чаши и забъркани намотки тел. Нито цветя, нито трева имаше около къщата. Те не растяха тук, защото мръсотията и сапунената вода бяха направили тази земя безплодна и неприветлива. Акулата поливаше своята градина, но не виждаше никакъв смисъл да хаби чистата вода като я излива край къщата.

Когато се роди Елис, жените от Райските пасбища тръгнаха на тълпи към дома на Акулата, готови да възклицават: „Ах, какво миличко дете!“ Но когато видяха, че момиченцето е прелестно, те не знаеха какво да кажат. Всички „ах“ и „ох“, с които жените се надяваха да уверят младата майка, че ужасното същество в нейните обятия е човече и че то няма да бъде чудовище, загубиха всякакъв смисъл. При това Катрин гледаше на детето без онзи престорен възторг, с който повечето жени обикновено се стремят да скрият своето разочарование. Когато тя видя, че момиченцето е красиво, душата й се изпълни със страх и лоши предчувствия. Чудната красота за Катрин криеше опасност. „Красивите деца — помисли си тя — обикновено стават изроди, когато пораснат“. Като помисли така, Катрин реши в себе си, че е предугадила коварните замисли на съдбата и с това е лишила същата тази съдба от нейното могъщество.

В първия ден, в който съседите посетиха Катрин, Акулата чу как една жена недоверчиво каза на друга:

— А момиченцето — да му се ненагледаш! Как стана така, че тя роди толкова хубаво дете?

Акулата влезе в спалнята и дълго гледа малката си дъщеря. После размишлява в градината. Детето наистина беше красиво. Глупаво би било да се мисли, че той или Катрин, или някой от роднините е имал нещо общо с красотата на детето: видът на всички беше много обикновен. Ясно беше едно — изпратена му е скъпоценна вещ, а защото мнозина жадуват да притежават скъпоценна вещ, Уикс трябва да я пази. Акулата вярваше в бога само когато смяташе, че бог мисли за него. Той така и не можеше да разбере това

Вы читаете Акулата Уикс
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×