Майсторът джедай се изправи в креслото и присви очи.

— Чакам заповед от върховния адмирал — подхвърли той подигравателно.

Пелаеон се взря за момент в спокойното му лице и усети как по гърба му полазват тръпки. Ясно си спомняше първия опит на Кбаот за пряко ръководене от голямо разстояние. Не беше забравил изписаната върху лицето на майстора джедай болка, измъченото от съсредоточаването и усилието да поддържа мисловна връзка изражение.

Преди по-малко от два месеца Траун убедено бе заявил, че Кбаот никога няма да се превърне в заплаха за Империята, защото му липсва способността да се съсредоточава и да насочва джедайската си сила към дългосрочни проекти. Очевидно през този кратък период Кбаот бе успял да се научи на необходимия самоконтрол. Поради това се превръщаше в заплаха за Империята. И то много опасна заплаха. Интеркомът избръмча:

— Капитан Пелаеон?

Пелаеон се пресегна над кръга от екрани и натисна копчето, като потисна, доколкото можеше, опасенията си от Кбаот. Поне за момента флотата имаше нужда от него.

За щастие майсторът джедай вероятно също се нуждаеше от нея.

— Готови сме, адмирале — каза той.

— Бъдете готови — отвърна Траун. — Сигурно свалят въжетата за теглене.

— Вече са махнати — намеси се Кбаот. — Корабите включват двигателите и се насочват към определените позиции.

— Потвърдете, че са под планетарния щит — заповяда Траун.

За пръв път от много време по лицето на Кбаот премина сянка от познатото напрежение. И това беше напълно естествено — прикриващите полета не позволяваха на „Химера“ да засече корабите и в същото време блокираха предавателите на кръстосвачите, така че единственият начин джедаят да разбере точно къде са, беше да направи прецизна проверка на местоположението на човешките съзнания, с които поддържаше връзка.

— И четирите кораба са под щита — каза накрая той.

— Сигурен ли сте, майстор Кбаот? Ако грешите…

— Не греша, адмирал Траун — прекъсна го рязко Кбаот. — Аз ще изпълня задълженията си в битката, вие си гледайте вашите.

За момент се възцари тишина. Пелаеон си представи изражението на върховния адмирал и потрепери.

— Чудесно, майстор Кбаот — каза накрая Траун. — Пригответе се да изпълните задачата си.

Чуха се две прещраквания — променяше се честотата на предавателя.

— Имперски звезден разрушител „Химера“ вика Обединения съюз на Укио — започна Траун. — В името на Империята обявявам системата Укио отново под мандата на имперските закони и под защитата на имперските сили. Свалете планетарния щит, приберете всички военни части в базите и се пригответе да предадете управлението.

Не последва никакъв отговор.

— Знам, че получавате съобщението ми — продължи върховният адмирал. — Ако не отговорите, ще трябва да сметна, че възнамерявате да отхвърлите предложението на Империята. В такъв случай не ми остава друг избор, освен да отговоря на враждебните ви действия.

Отново тишина.

— Изпращат нов сигнал за бедствие — обади се свързочникът. — Звучи малко по-притеснено от предишния.

— Третият ще бъде още по-истеричен — каза Траун. — Пригответе се за първата канонада. Майстор Кбаот?

— Кръстосвачите са готови, върховен адмирал Траун — отвърна Кбаот. — Както и самият аз.

— Да се надяваме, че е така — с известна заплаха в гласа отвърна Траун. — Ако определянето на времето не е перфектно, цялото представление ще бъде съвсем безполезно. Трета турболазерна батарея: пригответе се при сигнал да изстреляте първата канонада. Три… две… едно… огън!

На тактическия екран две зелени линии проследиха пътя на зарядите от батареите на „Химера“ към планетата. Те се удариха в синкавия планетарен щит, блеснаха леко при неутрализирането на енергийния им заряд и се разпиляха в космоса. И с желаното прецизно съвпадение във времето двата невидими кръстосвача, които кръжаха на агравитатори под планетарния щит, стреляха един след друг. Турболазерните им заряди изсвистяха в атмосферата и поразиха две от главните бази за въздушна отбрана на Укио.

Всъщност това беше картината, която видя Пелаеон. Укианците, които дори не подозираха за съществуването на невидимите кръстосвачи, видяха как опустошителните изстрели на „Химера“ минават спокойно през непробиваемия планетарен щит.

— Третото съобщение прекъсна по средата, сър — докладва свързочникът с насмешлива нотка в гласа. — Май ги изненадахме.

— В такъв случай да ги убедим, че това не беше щастлива случайност — отвърна Траун. — Пригответе се за втората серия. Майстор Кбаот?

— Кръстосвачите са готови.

— Втора турболазерна батарея: пригответе се при сигнал да изстреляте втория залп. Три… две… едно… огън!

От корпуса на „Химера“ отново изскочиха зелени линии и с безупречно съвпадане във времето невидимите кръстосвачи създадоха своята илюзия.

— Чудесно — кимна със задоволство Траун. — Майстор Кбаот, придвижете кръстосвачите на трета и четвърта позиция.

— Както заповядате, адмирале.

Пелаеон несъзнателно се напрегна. Четвъртата серия изстрели беше предвидена срещу два от трийсетте генератора на укианския планетарен щит. Разрушаването им би означавало, че Траун се е отказал от първоначалната върховна цел: превземането на Укио с непокътнати системи за отбрана.

— Имперски звезден разрушител „Химера“, говори Тол дос Ла от Обединения съюз на Укио — разнесе се от предавателя леко треперещ глас. — Моля ви да прекратите обстрелването на Укио, докато траят преговорите за условията за капитулация.

— Условията ми са много прости — отвърна Траун. — Първо: да спуснете планетарния щит и да позволите на корабите ми да кацнат. Ще им предадете контрола над генераторите на щита и на ракетните установки земя-космос. Всички механизирани бойни средства, по-големи от военни мотопеди, да се завърнат в базите си и да се поставят под разпореждане на имперските войски. Вие ще носите отговорност пред Империята, но политическата и обществената система ще останат изцяло под ваш контрол. Стига хората ви да се държат добре, разбира се.

— И след като изпълним изискванията?

— Ще станете част от Империята с всички права и задължения, които предполага новият ви статут.

— Без военновременни данъци и такси ли? — попита подозрително Дос Ла. — Без насилствено мобилизиране на младежите?

Пелаеон си представи мрачната усмивка на Траун. Не, Империята никога повече нямаше да се занимава с насилствено мобилизиране. Сега тя разполагаше с императорската колекция от клониращи цилиндри „Спаарти“.

— Твърдо „не“ на втория ви въпрос, а по първия съм сигурен, че ще постигнем удовлетворително споразумение. Както вече знаете, на повечето планети в Империята са наложени военновременни данъци и такси. Но въпреки това има известни изключения и няма нищо по-лесно вие да поемете дела си от тегобите на войната с износ на храни и преработвателните ви възможности.

От другата страна последва дълга пауза. На Пелаеон му стана ясно, че Дос Ла не е глупав — укианецът много добре разбираше какво иска от планетата Траун. В началото щеше да бъде само прекият контрол върху наземните и космическите отбранителни съоръжения, после идваше редът на системата за разпределяне на хранителните стоки, на преработвателните мощности, на огромните селскостопански райони — земеделски и животновъдни, и твърде бързо цялата планета щеше да се превърне в източник на

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×