на костите. После отстъпи и засне акациите в по-едър план.

Отдалеч чу слабото изсвирване на доктор Гайо. Бош се зае с жълтата полицейска лента. Овърза края й около едно от дърветата, после огради периметъра, включващ акациите. Трябваше да се върне тук на сутринта и затова се огледа за нещо, което да използва като маркировка. Избра един храст градински чай и го обви няколко пъти с лентата.

Вече беше почти тъмно. Той хвърли още един поглед, но му беше ясно, че работата ще се свърши само с много грижлив оглед на сутринта. С малкото ножче на ключодържателя си започна да реже еднометрови парчета от рулото на лентата.

Тръгна надолу, като връзваше парчета лента по клоните на дърветата и храстите. Чу откъм улицата гласове и ги използва за ориентир. В един момент меката земя внезапно поддаде и той се строполи върху един бор, който разкъса ризата му и го одра.

Няколко секунди Бош не помръдна. Помисли, че може да си е пукнал някое ребро отдясно, защото като дишаше, го болеше. Изпъшка и бавно се изправи, като се подпираше на дървото.

Бавно слезе на улицата и видя доктор Гайо, кучето и още един мъж. Двамата мъже се стреснаха, като забелязаха кървавото петно на ризата му.

— Какво Ви е? — извика Гайо.

— Нищо. Паднах.

— Ризата Ви… цялата е в кръв!

— Това е част от работата ми.

— Дайте да Ви прегледам.

Докторът се приближи, но Бош вдигна ръце.

— Нищо ми няма. Кой е този човек?

— Аз съм доктор Улрих — каза другият мъж. — Живея ей там. — И посочи къщата в съседство с обраслия парцел.

— Дойдох да видя какво става.

— За момента нищо. Но горе е мястото, където е извършено престъпление и то трябва да се огледа. Утре сутринта. От вас двамата искам да не ходите там и да не разказвате на никого за това. Двамата кимнаха.

— Освен това, докторе, не пускайте кучето няколко дни. Сега трябва да сляза до колата, за да се обадя по телефона.

Господин Улрих, ще трябва да разговаряме с вас утре. Тук ли?

— Разбира се. По всяко време. Работя вкъщи.

— Какво?

— Пиша.

— Добре. Значи ще се видим утре.

Бош тръгна по улицата, доктор Гайо и кучето го последваха.

— Наистина трябва да погледна раната ви — настоя Гайо.

— Нищо й няма.

Бош погледна наляво — стори му се, че видя бързото спускане на перде в къщата, покрай която минаваха.

— Ами както ходите… май сте си наранили ребро — каза Гайо. — Може и да сте го счупили. Може би дори повече от едно.

Бош си помисли за малките тънки кости, които беше видял преди малко под акациите, и каза:

— Няма какво да направите за ребрата ми, независимо дали са счупени, или не.

— Ще ги превържа и ще дишате по-леко. И ще се погрижа и за раната ви.

Бош се предаде.

— Добре. Докато си вадите нещата, аз ще си извадя другата риза.

След няколко минути докторът почисти дълбоката драскотина на гърдите на Бош и стегна ребрата му в превръзка. Това наистина намали болката, но не я премахна съвсем. Гайо каза, че вече нямал право да пише рецепти, но съветът му беше Бош да не пие нищо по-силно от аспирин.

Бош се сети, че са му останали още обезболяващи таблетки от времето, когато му вадиха мъдрец преди няколко месеца и каза:

— Ще се оправя. Благодаря, че ми помогнахте.

— Няма защо.

Бош облече чистата си риза. Гледаше как Гайо прибира нещата в чантичката си за оказване на първа помощ. Зачуди се колко ли време е минало, откакто докторът е имал пациент.

— Откога сте пенсионер?

— Следващият месец ще стане година.

— Работата липсва ли Ви?

Гайо се обърна към него, Потрепването беше изчезнало.

— Естествено. Не че ми липсва нещо конкретно, свързано с работата, но тя правеше живота ми по- различен.

Бош си помисли как Джулия Брашър беше описала работата в отдел „Убийства“ и кимна, че разбира какво има предвид Гайо.

— Споменахте, че горе сте намерили следи от престъпление…

— Да. Намерих още кости. Трябва да се обадя, за да разбера как ще процедираме. Мога ли да използвам телефона ви? Мисля, че мобилният ми няма връзка тук.

— Да в каньона няма връзка. Ползвайте телефона на бюрото, аз ще ви оставя на спокойствие.

Докторът излезе, а Бош седна зад бюрото. Кучето лежеше на земята до стола. Вдигна поглед и, изглежда, се стресна от факта, че мястото на господаря му е заето от друг човек.

— Беда — каза той, — мисля, че днес ти напълно оправда името си.

Посегна да я погали, но кучката изръмжа и Бош бързо си дръпна ръката. Явно нещо в обучението на животното или в самия него предизвикваше враждебна реакция.

Бош вдигна слушалката, свърза се с лейтенант Грейс Билетс и й обясни какво се е случило на Уъндърланд Авеню и какво е намерил на хълма.

— Колко време мислиш, че са престояли костите? — попита Билетс.

Бош погледна снимката, която беше направил в близък план. Качеството беше лошо — използването на светкавица от такова разстояние я беше преекспонирало.

— Не знам. Бих казал, години.

— Значи нямаме пресни следи, така ли?

— Може да има прясно разкрити, но не и оставени там отскоро.

— Това искам да кажа. Мисля, че каквото и да има на хълма, няма да избяга и може да почака до утре.

— И аз мисля така — каза Бош.

Тя замълча за малко, после продължи.

— Този тип случаи, Хари…

— Какво?

— Те ни струват адски много — като пари и хора… и са най-трудните за разплитане, ако бъдат разплетени някога.

— Добре, ще се кача пак горе и ще заровя костите. После ще кажа на доктора да не пуска кучето си от каишката.

— Стига, Хари, знаеш какво искам да кажа. — Тя въздъхна. — Първият ден на годината е и започваме с лошо.

Бош замълча, за дай даде възможност да преглътне горчивия хап на административните си задължения. Не й отне много време — това беше едно от нещата у нея, които му харесваха.

— Добре. Нещо друго днес?

— Не много. Две самоубийства е всичко досега.

— Кога започваш утре?

— Искам да съм там рано. Ще звънна тук-там и ще видя какво може да се задвижи. Ще дам костта,

Вы читаете Град от кости
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×