В. Коломеец

Критичната маса

Вървеше през горещия въздух по пепелявата земя и му се струваше, че времето спира. До този момент събитията се развиваха хереално бързо: вертолетите вече отдавна бяха залели с бетон останките на къщата и градината, а улиците на градчето бяха покрити със защитна ципа. Онези, които оставаха зад него, бяха направили всичко необходимо… А той продължаваше да върви, но всяка негова стъпка сега му струваше усилия, сякаш слънцето натискаше със страшна сила раменете му.

Сухите му устни нещо прошепваха, но той дори не се вслуша какво произнасят те: завладя го нещо друго — не страхът, който вече беше изпитал и остана някъде назад, а нещо друго, приличащо на болка. Помисли си: „Боли ме сърцето. Боли ме черният дроб… А какво ли ме боли сега?“

Без да обмисли този въпрос, тръгна по-нататък, вече без да брои крачките си.

Зад гърба му се носеше бръмченето на вертолетите. Някак хрипливо загърмяха военните високоговорители. Кой знае защо внезапно си представи, че пред него има стена, а зад гърба му са дулата на карабините и замрялата върху нечии устни последна команда. Бързо метна поглед напред, видя върха на хълма, плаващ в омарата, обвиваща купола на Ядрения център, и в този момент се прекърши преградата, която не пускаше в съзнанието му цялата истина. В този момент забрави да направи поредната крачка и веднага наоколо тревата задимя. Внезапно го разтърсиха гърчове. Така ясно му се представи цялата верига от събития, които съвсем не бяха започнали вчера. Някъде в самото начало на тази верига стоеше самият той и осъзнаването на това нещо се оказа най-горчивото от всичко…

Пристигайки вчера вечерта в родното си градче, когато видя майка си, изпита радостта от новозараждащата се близост, когато някога беше нещо обичайно. Беше се откуснал специално за една седмица от своите хронични грижи, за да може с наслада да се порови в спомените, и всичко това му се беше видяло прекрасно. Само гдето по-големият му брат, неговият умен брат, беше дежуран сутринта в Ядрения център и поради това се наложи разговорът между двете бивши момчета да бъде отложен. Впрочем това кой знае защо дори го зарадва…

Над родната земя цареше обичайното сухо лято и малкият семеен съвет реши, че най-добре ще се наспи в градината под стария навес. След обикновените грижи по късната вечеря майка му вече по тъмното му пожела приятен сън и последните звуци се стопиха сред старите ябълки.

Умиротворено поскърца в походното легло и щастлив се взря в късчето звездно небе, провиращо се оттам, където някога като деца бяха отчупили парче дъска, за да могат ето така през нощите да гледат звездите.

Всичко изглеждаше както преди: навесът, старото походно легло и вечният аромат на ябълките. Нещо обаче се беше изменило в него самия: той, който толкова жадуваше за вълненията от срещата си с детството, заспа неочаквано бързо.

Късно през нощта някъде много далеч се донесе заплашителен гръм, приличен на гръмотевижа. След това неочаквано ярка светкавица плисна над градината, разрязвайки пространството на светло и тъмно. Това го разбуди… Първото му усещане беше неясна глуха тревога, защото беше видял мълнията и сега чакаше да се сгромоляса грохотът от небето, но тишината продължаваше и само в далечината странно светеше куполът на Ядрения център.

Седеше, леко мръщейки се в тъмнината, и кой знае защо си представи брат си, седнал зад пулта при осъществяването на някакъв изключително сложен опит. След това се протегна и си помисли, че не би било лошо двамата да се поровят в тяхната стара „лаборатория“ и си припомнят своите наивни&127; експерименти, и в този момент заспа… А на сутринта отвори очи, протегна се и … откри котката върху коленете си.

Тръгна малко по-бавно, спомняйки си за котката и за това как с погнуса отхвърли нейното все още топло трупче. Последвалите неща се бяха разтворили в паметта му и си спомняше само за острата тревога и натрапчивата представа за светкавицата, разсичаща на две градината и него самия. В желанието си да се освободи от тревогата се вмъкна в бараката, натъпкана с евтини електрически прибори, които те гордо наричаха апаратура и се надяваха, че с тях ще създадат бомба на нов принцип… Разбира се, от тази детска игра не излезе нищо, но брат му все пак стана ядрен специалист.

Разбира се, що се отнася до него, той беше забравил всички тези прежни суетни мисли и израстна съвсем друг човек, но все пак помнеше как се включват всичките тези метални кутийки.

Включените уреди (те за негова изненада работеха!) задружно и някак си равнодушно го обвиниха, че е радиоактивен. В началото си хъмкаше, превключвайки диапазоните и променяйки настройката, но само след няколко минути неудържимо му се прииска да запали цигара, макар че не пушеше вече много години. „Виж, това е вече нещо!…“ — помисли си той объркано. Подобен обрат на нещата не можеше да очаква при това най-обикновено пътуване до родния си дом.

Наложи се да прекъсне сховането си от уред на уред, тъй като пред очите му ставаше нещо не съвсем разбираемо. Откъде се е взела тази радиация? Какава е тя? И защо? Не му беше страшно, но го занимаваше нещо друго: какво всъщност е станало? Стоеше, задавайки си един и същ въпрос, и не можеше да намери никъкъв отговор.

Слънцето, изкачвайки се над високата каменна ограда, освети как, жълтеейки при летежа си, падат от ябълките мъртви листа. Седеше, взирайки се в листата, и нещо го караше да се изкикоти и със смеха си да сложи край на всичко това, което просто не можеше да бъде. Гърдите му вече бяха поели дълбоко въздух, устните му се приготвиха да се разстегнат в усмивка и в този момент го повикаха…

— Здравей, Мъник! — усмихнато го поздрави брат му, готов да прекрачи към него през прага на къщата.

— Стой! — извика той и размаха дозиметъра. — Стой на мястото си! Гледай какво става!…

Най-сетне дозиметърът се включи и сигналната му лампичка се наля с пълнокръвна алена тревога. Брат му престана да се усмихва и измукна от предното си джобче някаква миниатюрна плочка, а тя очевидно показа нещо такова, което го накара със съвършено друг тон да запита:

— Кога забеляза това?

— Преди един час. И знаеш ли, струва ми се, че нараства…

Поговориха си още малко някак безмислено и ежедневно за радиацията и млъкнаха. Гледаше брат си с надежда и очакваше ясните и прости думи, след които ще трябва нещо да се направи и всичко ще премине благополучно…

— Дяволска работа… — каза брат му, гледайки неподвижно миниатюрната скала на своето уредче, след което с някакъв професионален глас нареди през рамо на майка им:

— Да не се пуска никой тук! — и добави ядно: — Не се навирай тук!…

Тишината отново надвисна наоколо и внезапно в нея с трясък се запалиха листата под босите му крака. Дълги секунди гледа смаяно плахото и нелогично пламъче и едва по-късно с вик отскочи встрани, разбирайки, че огънят не му причинява никаква болка.

Погледът на брат му се изцъкли.

— Какво си донесъл със себе си?

— Нищо. Донесох само себе си… — отвърна той жално и прехапа устни — Видя ли през нощта светкавицата?

— Светкавицата? — сухо се изненада брат му. — Че откъде? Вече от един месец не е паднала и капка дъжд.

— Светкавицата… — закима той с глава. — Премина оттук и дойде от вашия център…

— Дявол да ме вземе… — прошепна брат му, но той го чу. — Каква светкавица? Присънило ти се е… Не мърдай! — властно нареди той отново. — Ти излъчваш! Господи, Мъник, какво имаш в джобовете си?!

Той замря на половината път от походното легло към брат си — нисък, може би дори симпатичен. Як 35 -годишен по-малък син в тази стара къща и неговият брат пред него. Замря, както това прави пациентът пред лекаря преди неприятна, но задължителна процедура, и чу тънкия писък на уредчето в ръцете на брат си. Видя неговото състарено лице и си помисли: „Нима и аз мога да се състаря така?“

— Какви ги говориш… — каза той отчаяно. — Та тези панталони дори нямат джобове!…

… Когато и двамата разбраха, че индикаторът се разгаря от неговото тяло, а не от нещо друго, и двамата едновременно бяха поразени от абсурда на положението. Едва сега забелязаха, че нещо невидимо е очертало смъртоносен кръг и те се намират в неговия център. В ръцете му мигом умираха и се разпадаха

Вы читаете Критичната маса
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×