Елин Пелин

Сватбата на Червенушко

Дойде пролет и насипа цвят по дърве, по полени, разиграха се сърцата — Врабчо рече да се жени. Време хубаво за сватба, вишни бели нацъфтели, щурци свирят непрестанно, гости-славеи запели. Златни мухи хоро вият, пеперуди — ръченици. В гора кукувица кука, гукат сладко гургулици. Небе синьо, въздух пресен, висоти и ширинета… — Ще се женя — писна Врабчо и подскочи триж на плета. На сърце му бе паднала Орешанката мъничка. Като него тя живееше в тръните сама-самичка. Най-напред кога я срещна, той за ягода взема я — тъй мъничка, мила, ситна, тя сърцето му омая. И весело Врабчо кацна на близката трепетлика, Орешанката намери и запя, зачурулика: — Орешанчице мъничка, ха стани ми млада булка, ще те храня ситно просто, ще ти свия златна люлка! Не те искам, Врабчо сиви! Орешанка отговори. — Ти за пакости роден си, за кавги и за раздори! Аз другар съм си избрала Червенушкиния син, по глас, по нрав и по хубост той в гората е един. Червенушко, Червенушко — тя подплашено изписка, где си ти, ела да видиш, Врабчо ме за булка иска! Врабчо нищо не продума, сърдит мина във трънака, скрит от всички тамо свря се и горчиво си поплака. И в душата си закле се Червенушко да погуби, а малката Орешанка до перце да я оскуби… Накрай село във гората, още слънцето не пекна, насъбраха се сватбари, шум от ранно утро екна. Сватба чудна ще да има — птички пъстри на орляци стичат се и чуруликат по зелените букаци. Червенушко — младоженец, млада булка — Орешанка, дърве с гости препълнени, с цветя горската полянка.
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×