Какво беше това в леглото?

Маргарет щракна нощната лампичка и застана до леглото.

— О, не! — извика тя и ужасено вдигна ръце към лицето си.

Чаршафът беше покрит с дебел слой пръст. Бучки пръст.

Маргарет гледаше втрещено надолу без да диша, без да мърда.

Пръстта беше черна и изглеждаше влажна.

И се движеше.

Движеше?

Не може да бъде, помисли си Маргарет. Това беше невъзможно.

Наведе се, за да погледне по-добре слоя пръст.

Не. Пръстта не се мърдаше.

Пръстта бе пълна с десетки движещи се буболечки. И дълги кафяви червеи. Всички те пълзяха сред мокрите черни буци пръст в леглото на баща й.

11

Кейси не слезе долу до десет и половина. Преди той да дойде, Маргарет си направи закуска, облече си джинси и тениска, говори половин час по телефона с Даян и прекара останалото време крачейки напред- назад в дневната, като се опитваше да реши какво да прави.

Отчаяно искаше да говори с баща си и няколко пъти потропа на вратата на мазето. Първоначално по- леко, а после — по-силно. Но той или не я чуваше, или беше решил да не чува. Така или иначе, не отговори.

Когато Кейси най-сетне се появи, тя му сипа голяма чаша портокалов сок и го заведе в задния двор, за да поговорят. Беше жарък ден, небето — почти жълто, въздухът — вече напечен, макар слънцето едва се беше издигнало над хълмовете.

Докато вървяха към сенчестата част на градината, Маргарет разказа на брат си за зелената кръв на баща им и за пълната с буболечки пръст в леглото му.

Кейси зяпна и продължи да държи пред себе си чашата портокалов сок без да отпива. Гледаше втренчено Маргарет и известно време не каза нищо.

Най-сетне сложи чашата на тревата и каза:

— Какво трябва да направим? — гласът му беше малко по-силен от шепот.

Маргарет повдигна рамене.

— Ще ми се мама да се обади.

— Ще й разкажеш ли всичко това? — попита Кейси и пъхна ръце дълбоко в джобовете на развлечените си панталони.

— Така смятам да направя — каза Маргарет. — Не знам дали ще повярва, но…

— Толкова е страшно! — каза Кейси. — Искам да кажа — той е нашият баща. Знаем го откакто сме се родили. Искам да кажа…

— Знам — каза Маргарет. — Но той не е същият. Той е…

— Може би той би могъл да ни обясни всичко — каза Кейси замислено. — Може би за всичко си има причина. Разбираш ли? Като за листата на главата му.

— Вече го питахме за това — напомни Маргарет на брат си. — Той само каза, че е страничен ефект. Не беше голямо обяснение.

Кейси кимна, но не отвърна.

— Разказах някои неща на Даян — призна Маргарет.

Кейси я погледна изненадан.

— Ами, трябваше да разкажа на някого — рязко каза Маргарет. — Даян мисли, че трябва да се обадя в полицията.

— А? — Кейси поклати глава. — Татко не е направил нищо лошо, нали? Какво може да направи полицията?

— Така е — отвърна Маргарет. — Точно това казах на Даян. Но тя каза, че все трябва да има някакъв закон против откачени учени.

— Татко не е откачен учен — ядосано каза Кейси. — Това е тъпо. Той е… той е…

Точно какво, помисли си Маргарет. Какъв точно е той?

Няколко часа по-късно двамата все още седяха в задния двор и се опитваха да решат какво да правят, когато вратата на кухнята се отвори и баща им ги повика да влязат.

Маргарет изненадано погледна Кейси.

— Не мога да повярвам. Той се е качил горе.

— Може би ще можем да поговорим с него — каза Кейси.

Двамата се затичаха към кухнята. Доктор Брюър, с бейзболната шапка на главата им се усмихна докато поставяше две купички супа на масата.

— Здравейте — каза той засмяно. — Време е за обяд.

— Ха! Направил си ни обяд! — възкликна Кейси, без да успее да прикрие удивлението си.

— Татко, трябва да поговорим — каза сериозно Маргарет.

— Опасявам се, че нямам много време — отвърна той, като избегна погледа й. — Сядай! Опитайте новата рецепта! Искам да видя дали ще ви хареса.

Маргарет и Кейси безропотно заеха местата си на масата.

— Какво е това? — извика Кейси.

Двете купички бяха пълни със зелено гъсто вещество.

— Прилича на пюре от зелени картофи — каза Кейси и направи физиономия.

— Нещо различно — тайнствено каза доктор Брюър, като остана изправен в края на масата. — Хайде! Опитайте! Обзалагам се, че ще се изненадате.

— Татко, досега никога не си ни правил обяд — каза Маргарет и се опита гласът й да не издаде подозренията й.

— Просто искам да опитате това — каза той, а усмивката му започна да изчезва. — Вие сте моите опитни морски свинчета.

— Искаме да те питаме за някои неща — каза Маргарет, докато вдигаше лъжицата, но без да близва зелената каша.

— Майка ви се обади сутринта — каза баща им.

— Кога? — попита Маргарет с интерес.

— Точно преди малко. Предполагам, че сте били навън и не сте чули телефона.

— Какво каза? — попита Кейси, загледан в купичката пред себе си.

— Леля Елианор се оправя. Вече са я преместили от интензивното. Вероятно майка ви скоро ще може да се върне.

— Страхотно! — едновременно извикаха Маргарет и Кейси.

— Яжте! — нареди доктор Брюър и посочи купичките.

— Ами, ти няма ли също да си сипеш? — попита Кейси, въртейки лъжицата между пръстите си.

— Не — отвърна бързо баща им. — Вече ядох — той се надвеси с подпрени на масата ръце. Маргарет забеляза, че ранената му ръка е с нова превръзка.

— Татко, снощи… — започна тя. Но той я сряза:

— Яж, само яж! Опитай!

— Но какво е това? — запита Кейси с плачлив глас. — Не мирише добре.

— Мисля, че ще ви хареса на вкус — настоя нетърпеливо доктор Брюър. — Би трябвало да е много сладко.

Той ги гледаше съсредоточено и ги подканяше да ядат зеленото вещество.

Загледана в купичката с мистериозното вещество, Маргарет изведнъж замръзна от страх. Той е твърде настоятелен да ядем това, помисли си тя и хвърли поглед към брат си.

Той направо отчаяно настоява.

Преди никога не е правил обяд. Защо сега е направил?

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×