нямам нищо против да ви доставя удоволствието. Ще забележа само, че може би любезността изисква да спестите на госпожица Розамунд мъката и отегчението от предстоящата ви работа.

— Госпожица Розамунд сама пожела да присъствува — навъсено каза сър Джон.

— Може би тя не си дава сметка… — забеляза сър Оливър.

— Аз й го обясних надълго и нашироко — прекъсна го почти злобно сър Джон.

Обвиняемият я изгледа, сякаш учуден, със сключени вежди. После сви рамене и се обърна пак към съдиите.

— В такъв случай няма какво да говорим повече — рече той. — Но преди да започнете, има друг въпрос, по който искам да се разберем. Условието за моето предаване беше да не бъде задържан никой друг. Вие си спомняте, сър Джон, че ми дадохте рицарската си дума. И въпреки това аз открих на вашия кораб човек, който доскоро бе заедно с мен на моята галеаса, някогашен английски моряк на име Джаспър Ли, когото сте задържали като пленник.

— Той уби мастър Лайонел Тресилиън — студено каза сър Джон.

— Може да е тъй, сър Джон. Но той е нанесъл удара, преди аз да сключа споразумението си с вас, и вие не можете да нарушите това споразумение, без да накърните честта си.

— Вие ли ще ни говорите за чест? — обади се лорд Хенри.

— За честта на сър Джон, ваша светлост — каза обвиняемият с подигравателно смирение.

— Вие сте тука, за да бъдете съден, господине — напомни му сър Джон.

— Така и предполагах. Това е удоволствие, срещу което се съгласихте да заплатите известна цена, а пък изглежда, че искате да изкористите една част от нея. Така изглежда, казвам. Защото предполагам, че задържането е станало случайно и че ще е достатъчно само да обърна вниманието ви върху въпроса за пленяването на мастър Ли.

Сър Джон заби очи в масата. Без съмнение честта му го задължаваше да освободи мастър Ли, каквото и да е направил този човек; освен това капитанът бе задържан без негово знание и той се научи едва по- късно.

— Какво да го правя? — ядно изръмжа той.

— Това ще решите вие, сър Джон. Но аз мога да ви кажа какво не бива да правите с него. Не бива да го държите като пленник, нито да го заведете в Англия, нито да му причините каквото и да било зло. Понеже задържането му, доколкото разбирам, е било чиста грешка, трябва да поправите тази грешка колкото можете по-добре. Достатъчно ще ми е да знам, че ще го направите, и няма нужда да казвам нищо повече. На вашите услуги, господа — добави той, за да им подскаже, че сега е напълно на тяхно разположение, и зачака.

Настъпи кратко мълчание, докато най-после лорд Хенри с непроницаемо изражение на лицето и враждебен, студен поглед се обърна към обвиняемия:

— Ние заповядахме да ви доведат тука, за да ви дадем възможност да изложите каквито и да било основания, поради които не бива да ви обесим незабавно, което е наше право.

Сър Оливър го изгледа почти развеселен и изненадан.

— Бога ми! — най-сетне рече той. — Никога не съм имал навика да хабя думите си.

— Страх ме е, че не ме разбрахте правилно, господине — отговори негова светлост и гласът му прозвуча меко и кадифено, както и подобаваше на съдийските му задължения. — В случай че държите на редовния съд, ние ще ви заведем в Англия, за да бъдете съден там.

— Но за да не градите върху това излишни надежди — намеси се с ожесточение сър Джон, — нека ви предупредя, че тъй като престъпленията, за които ще отговаряте, са извършени предимно в областта, подведомствена на лорд Хенри Гоуд, ще бъдете съден в Корнуол, където лорд Хенри има честта да бъде управител на нейно величество и върховен съдия.

— С което трябва да поздравим нейно величество — изискано забеляза сър Оливър.

— Можете да избирате, господине — продължи сър Джон, — дали искате да ви обесят на море, или на суша.

— Единственото, което не искам, е да бъда обесен във въздуха. Но едва ли ще си вземете бележка от желанието ми — дръзко отговори корсарят.

— Позволете да ви помоля, господине, да бъдете сериозен във ваш личен интерес — смъмри той обвиняемия.

— Признавам, че имам късмет, ваша светлост. Защото, ако ще ме съдите за пиратство, не бих могъл да пожелая по-опитен съдия по тези въпроси, по море или по суша, от сър Джон Килигрю.

— Радвам се, че съм заслужил вашето одобрение — язвително отвърна сър Джон. — Пиратството — добави той — е едно от най-дребните обвинения срещу вас.

Веждите на сър Оливър се вдигнаха и той изгледа редицата сериозни лица.

— Бог да ми е свидетел, че в такъв случай другите ви обвинения трябва да бъдат много убедителни, защото иначе, ако изобщо има правосъдие във вашите похвати, не е изключено да бъдете разочаровани в надеждите си да ме видите на въжето. Продължавайте, господа, с другите обвинения. Честна дума, започвате да ставате по-интересни, отколкото можех да се надявам.

— Можете ли да отрече пиратството? — запита лорд Хенри.

— Да го отрека ли? Не. Но отричам правото ви да ме съдите за него или правото на който и да е английски съд, тъй като не съм вършил никакво пиратство в английски води.

Лорд Хенри признава, че този отговор го накарал да млъкне и го объркал, понеже бил съвсем неочакван. От друга страна, това, което твърдеше обвиняемият, беше толкова очевидна истина, че бе трудно да се разбере как негова светлост не се е досетил за нея. Боя се, че въпреки заеманата от него съдийска длъжност негова светлост не беше много силен в правните науки. Обаче сър Джон, по-недосетлив или по-небрежен в тези неща, имаше готов отговор:

— Не дойдохте ли в Аруинак и не отвлякохте ли насилствено оттам…

— Чакайте, чакайте сега — добродушно го прекъсна корсарят. — Трябва да тръгнете отново на училище, сър Джон, за да научите, че отвличането не е пиратство.

— Наречете го отвличане, щом тъй искате — съгласи се сър Джон.

— Не ако искам, сър Джон. Ще го наречем с истинското му име, ако нямате нищо против.

— Вие издребнявате, господине. Но ние ще поправим тая работа ей сега. — И сър Джон удари с юмрук по масата, а лицето му леко се изчерви от яд. (Лорд Хенри много уместно порицава подобна проява на раздразнение в такъв момент.) — Не се преструвайте, че не знаете — продължи сър Джон, — че по английските закони отвличането е наказуемо със смърт. — Той се обърна към другите съдии: — В такъв случай, господа, с ваше съгласие няма да говорим вече за пиратство.

— Бога ми — забеляза лорд Хенри с мекия си глас, — и да искаме, не можем. — И с едно свиване на раменете той приключи въпроса: — Обвиняемият е прав в твърденията си. Този въпрос не ни е подсъден, като имаме предвид, че той не е вършил пиратство в английски води, нито пък, доколкото се простират нашите знания, против някой кораб, плаващ под английско знаме.

Розамунд се размърда. Тя бавно свали лакти от масата, кръстоса ръце и ги облегна на ръба й. Така, наведена напред, тя заслуша сега с някакво странно огънче в очите, с леко поруменели бузи, които говореха за необикновеното вълнение, предизвикано от признанието на лорд Хенри — признание, което чувствително намали обвиненията срещу подсъдимия.

Сър Оливър, който я наблюдаваше почти крадешком, забеляза това и се възхити, както се възхищаваше от самообладанието й изобщо. Напразно се мъчеше да долови какво е настроението й сега, след като се беше намерила в безопасност между приятели и защитници.

Но сър Джон, който мислеше единствено върху онова, което предстоеше да се направи, гневно побърза да продължи.

— Така да бъде — нетърпеливо се съгласи той. — Ще го съдим по обвиненията в отвличане и убийство. Имате ли да кажете нещо?

— Нищо, което би имало тежест за вас — отговори сър Оливър. И тогава внезапно премина от леко подигравателния си тон към тон, изпълнен с гняв. — Хайде да сложим край на тази комедия — възкликна той, — тази игра на съдебно заседание! Обесете ме и сложете точка или ме хвърлете в морето! Постъпете по пиратски, защото това е занаят, от който разбирате. Но за бога, недейте опозорява кралските пълномощия, като разигравате ролята на съдия!

Вы читаете Морският ястреб
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×