Джоан Д. Виндж

Снежната кралица

Пролог

Вратата безшумно се затвори. Зад тях остана балната зала със светлината и музиката, с бурното веселие. Внезапното откъсване от светлината и шума предизвикаха в него чувство на клаустрофобия1. Той стисна още по-здраво инструментите, които носеше под пелерината.

В тъмнината откъм неговата страна се чу весел смях. Светлина заля малката стая, в която се бяха озовали. Не бяха сами. Напрежението в него започна да нараства, макар че го очакваше. През тази безкрайна нощ го беше правил вече пет пъти и му предстоеше да го върши още няколко пъти. Този път ставаше в една дневна стая — върху кушетка, която се натрапваше със своята скромност всред гората от скъпи мебели от тъмно дърво и с позлатени крака. Помисли си, че само за една нощ бе видял толкова много стилове и вкусове, колкото може би не бе успял да види за четирийсет години живот на Кареумов.

Но той не се бе върнал на Кареумов. Все още се намираше на Карбънкъл, а тази фестивална нощ беше най-странното нещо, което някога можеше да му се случи, дори и да доживее до сто години. Мъжът и жената сияха дълбоко, а на килима до кушетката стоеше недоизпита бутилка вино, наситена с наркотик. Той впери поглед върху лилавото петно, което пълзеше по орнаментите на килима, като се опитваше да не навлиза повече от необходимото в тяхната интимност.

— Сигурна ли сте, че тази двойка също е правила… любов?

— Съвсем сигурно. Абсолютно сигурно. — Неговата придружителка повдигна маската си от бели пера. Под нея се показаха буйни, ослепително бели коси, навити като змийско гнездо, разположено над изпълнено с желание женско лице. Маската представляваше гротеска, пълен контраст на това миловидно личице: остър клюн на граблива птица, очи с огромни черни зеници на нощен ловец, които излъчваха обещание за живот и за смърт… Не. Когато гледаше в нейните очи, нямаше никаква разлика: бяха очи на граблива птица.

— Вие, кареумовците, сте толкова самодоволни хора. — Тя отметна пелерината от бели пера. — И такива лицемери. — Отново се засмя. Смехът й беше едновременно и приветлив, и злокобен.

Той с нежелание свали своята по-малко изящна маска: едно абсурдно, недействително същество — едната половина риба, другата половина чиста фантазия.

Тя разглеждаше лицето му в безмилостната светлина на лампата с престорена наивност.

— Докторе, само не ми казвай, че не обичаш да надзърташ.

Макар и трудно, той успя да сдържи възмущението си.

— Аз съм биохимик, ваше величество, а не воайор2.

— Глупости. — Устата й се сви в усмивка, която беше прекалено стара за това лице. Всички доктори са воайори. Иначе защо ще стават доктори? С изключение на садистите, разбира се, на които кръвта и болката просто доставят удоволствие.

Не посмя да възрази. Мина покрай нея, прекоси килима, отиде до кушетката и остави инструментите си на пода. Отвъд тези стени празненството в град Карбънкъл по случай периодичното посещение на премиер-министъра на този свят беше в своя апогей. Той никога не беше очаквал, че ще участва в този празник заедно с кралицата на този свят — и, разбира се, не, като извършва онова, което се канеше да направи.

Спящата жена лежеше с лице към него. Той видя, че тя беше млада, средно висока, силна и здрава. Нейното усмихнато лице беше силно потъмняло от слънцето и вятъра. Оплетените й коси бяха руси, с цвят на пясък. Тялото й обаче беше бледо. Очевидно жената ходеше дебело облечена, за да се предпази от острия студ отвъд защитните стени на града. Мъжът до нея според него беше около трийсет годишен с тъмна коса и светла кожа и би могъл да бъде или местен, или чуждоземец. Той сега обаче не беше интересен. Техните фестивални маски, оставени на кушетката, изразяваха с невиждащ поглед своето неодобрение, подобно на безсилни богове пазители. Той разтри рамото на жената с антисептик, за да направи подкожна инжекция с трасиращ серум. С тази проста процедура искаше да се успокои. Кралицата стоеше до него и наблюдаваше безмълвно. Сега му беше нужна тишина.

Зад затворената врата шумът се усили. Той чу неясни гласове шумно да протестират. Сви се като попаднало в капан животно, което очаква да бъде открито.

— Не се безпокой, докторе — кралицата го докосна леко по рамото. — Моите хора ще разберат, че не вършим нищо лошо.

— Защо по дяволите се въвлякох в тази работа? — промърмори той повече на себе си, отколкото на нея. Върна се към своята работа, но ръцете му вече трепереха.

— Двайсет и две години допълнителна младост могат да бъдат много убедителни.

— От голяма полза ще са ми, ако трябва да ги прекарам в някоя наказателна колония!

— Успокой се, докторе. Ако не довършиш онова, което започна тази вечер, няма да получиш въобще твоите двайсет и две години. Споразумението е валидно само ако ми осигуриш измежду Летните хора на тази планета поне един съвършен клон3.

— Запознат съм с условията. — Той завърши имплантацията на трасиращия серум. — Но нали разбирате, че имплантацията на клон при тези условия е не само незаконна, но и в голяма степен непредсказуема. Това е сложна процедура. Шансовете за създаване на клон, който представлява дори приемливо копие на оригиналната личност, не са особено големи дори и при добре контролирани условия, камо ли пък…

— Тогава, колкото повече имплантации извършиш тази нощ, толкова по-добре и за двама ни. Не съм ли права?

— Да, ваше величество — отговори той с чувство на отвращение от себе си. — Предполагам, че сте права. — Той обърна спящата жена по гръб и отново се пресегна към инструментите си.

1

Тук, на Тийумат, където водата е повече от сушата, границата между океана и небето е доста неясна — двете се сливат в едно. От блестящата повърхност на морето водата се изпарява мощно нагоре, за да се излее отново в поройни дъждове. Облаците преминават като вълнение пред лицето на Близнаците, които се отърсват от тях и ги превръщат в дъги. Дузини небесни дъги всеки ден, на които хората отдавна бяха престанали да се възхищават. Вече никой не се спираше в почуда, никой не вдигаше взор нагоре…

— Срамота е — каза неочаквано Муун и натисна силно направляващото гребло.

— Кое е срамота? — попита братовчед й Спаркс и се наведе, за да се предпази от люшналото се платно и ранготът, който едва не го удари по главата. Малката платноходка се стрелна напред като летяща риба.

— Срамота е, че не внимаваш. Какво искаш да направиш, да потънем ли?

Муун се намръщи, очарованието на момента отлетя.

— Или искаш да се удавиш?

— Наполовина вече съм се удавил. Оттам идва цялата беда. — Той се намръщи и погледна към водата. Беше стигнала до глезените. После погледна непромокаемите си ботуши от кожа на морски животни и отново взе раковината. Последната вихрушка беше прогонила доброто му настроение, помисли си Муун, така както бе помела подгизналите кошници с храна. А може би се дължеше на умората. Почти един месец как плуваха по веригата от острови Уиндуърд. А през последната година те бяха стигнали отвъд тях, отвъд морските карти, които познаваха. Бяха поели курс към безбрежната шир на открития океан, към трите острова, които пазеха за себе си светилището на Морето-Майка. Лодката им беше много мъничка за такова пътешествие, а единствените им ориентири бяха звездите и пръчките с кръстчета по тях, посочващи приблизителното местоположение на морските течения. Бяха верни деца на Морето; тика верни, както бяха верни на родните си майки. Отиваха на поклонение и Муун беше сигурна, че То ще ги опази. Двете слънца на Тийумат разкъсаха надвисналите облаци и осветиха подскачащата глава на Спаркс. Внезапният блясък озари червената му коса и рядката му, едва набола брада, а на дъното на лодката се появи сянката на неговото стройно мускулесто тяло. Тя въздъхна, за да сдържи обхваналото я раздразнение, после протегна ръка и докосна с пръсти пламтящата му брада.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×